Mr­đen: Ne­iskus­ni smo, že­lja je otiš­la u kri­vi ka­nal

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - sport@ve­cer­nji.net Gra­di­mir Đu­ka­rić OSIJEK

Kad god bi smo se re­zul­tat­ski pri­bli­ži­le, sve na­še teh­nič­ke po­gre­ške Slo­ve­ni­ja je br­zo kaž­nja­va­la - ko­men­ti­ra­la je Ane­ta Ben­ko Žen­skoj ru­ko­met­noj re­pre­zen­ta­ci­ji Hr­vat­ske os­ta­le su mr­ša­ve šan­se za pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo na­kon što su u Osi­je­ku po­ra­že­ne od Slo­ven­ki 23:28 (10:15). Mi­nus pet naj­vi­še je što su mo­gli iz­vu­ći iz utak­mi­ce u ko­joj ni­ti jed­nom ni­su bi­le u vod­stvu i u ko­joj su po­s­ljed­nji put bi­le u ega­lu još u 6. mi­nu­ti (5:5). Ni­je po­mo­glo ni de­set obra­na Iva­ne Ka­pi­ta­no­vić, od če­ga šest u pr­vom di­je­lu. Dos­toj­nu su­pra­ni­cu ima­la je i s dru­ge stra­ne gdje je Amra Pan­džić ski­nu­la 11 šu­te­va hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ši­ca. - Ni­je iš­lo, po­go­to­vu u obra­ni u pr­vom po­lu­vre­me­nu gdje jed­nos­tav­no ni­smo do­volj­no agre­siv­no igra­le i iz­la­zi­le na šu­te­ve - ka­za­la je hr­vat­ska vra­tar­ka. Se­dam mi­nu­ta pri­je kra­ja, kod 21:23, mno­gi u dvo­ra­ni Grad­ski vrt po­na­da­li su se ve­li­kom pre­okre­tu. - U dru­gom po­lu­vre­me­nu smo po­ku­ša­va­le, vra­ća­le se na dva-tri raz­li­ke, ali ni­je iš­lo, ni­smo ima­le sna­ge da do kra­ja pre­okre­ne­mo utak­mi­cu. Ali na uz­vra­tu u Slo­ve­ni­ji ni­šta ni­je ne­mo­gu­će, ne­ma to­ga što se ne mo­že sti­ći. Mla­da smo eki­pa, ni­je da ne mo­že­mo, po­ka­za­le smo to u dru­gom po­lu­vre­me­nu gdje smo bi­le u ega­lu ni­je na­pus­ti­la Ka­pi­ta­no­vić vje­ra u ču­do. - Od po­čet­ka su Slo­ven­ke pre­uze­le vod­stvo ko­je smo mi po­ku­ša­va­le sti­ći. Vje­ro­jat­no je ne­iskus­tvo utje­ca­lo na na­še teh­nič­ke po­gre­ške ko­je je Slo­ve­ni­je br­zo kaž­nja­va­la kad god bi smo se re­zul­tat­ski pri­bli­ži­le - ko­men­ti­ra­la je Ane­ta Ben­ko. Je­dan od de­ta­lja ko­ji je pre­su­dio, bi­la je i sla­ba re­ali­za­ci­ja s igra­či­com vi­še. Slo­ven­ke su ukup­no 14 mi­nu­ta bi­le broj­ča­no in­fe­ri­or­ni­je na par­ke­tu, no ru­ko­me­ta­ši­ce Hr­vat­ske u tom su vre­me­nu us­pje­le za­bi­ti tek tri po­got­ka. Iz­bor­nik Go­ran Mr­đen ka­zao je: - Ne­iskus­na nam je re­pre­zen­ta­ci­ja i mis­lim da je ta ve­li­ka že­lja otiš­la u kri­vi ka­nal. Zbog ve­li­ke želje os­ta­li smo spu­ta­ni i ni­smo bi­li kak­vi bi tre­ba­li bi­ti. Vi­dje­lo se da je Slo­ve­ni­ja is­kus­na, du­že je za­jed­no i u sva­kom tre­nut­ku, kad smo se pri­bli­ži­li ima­le su ne­ko rje­še­nje. Uz­vrat u Ce­lju igra se u če­t­vr­tak.

Ma­ja Kož­njak pos­ti­gla je če­ti­ri po­got­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.