Mi­nis­tri­ca Div­jak pr­vo će pro­uči­ti sve što je nas­li­je­di­la od Ba­ri­ši­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Ne osje­ćam se ra­zo­ča­ra­no, već po­čaš­će­no što mi je po­nu­đe­no da os­ta­nem u Vla­di, ka­zao je Ba­ri­šić ko­ji se vra­ća na Ins­ti­tut za fi­lo­zo­fi­ju Bla­žen­ka Div­jak, no­va mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja, ju­čer je i služ­be­no, na­kon što je HNS po­dr­žao Plen­ko­vi­će­vu Vla­du, pre­uze­la duž­nost od sa­da već biv­šeg ministra Pa­ve Ba­ri­ši­ća. Do­če­ka­lo ju je iz­vješ­će o pri­mo­pre­da­ji, a pred njom su i iš­či­ta­va­nje pri­jed­lo­ga ak­cij­skog pla­na te pro­vje­ra je li iz­a­bra­na vo­di­te­lji­ca eks­pert­ne sku­pi­ne Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej bi­ra­na tran­s­pa­rent­no i po svim pro­pi­sa­nim uvje­ti­ma. – Svi­ma nam je jas­no da je fo­te­lja ministra “vru­ća” s ob­zi­rom na to da je pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne ovo već pe­ti mi­nis­tar. Ali, mis­lim da će nam s mi­nis­tri­com ići bo­lje jer je ov­dje, bez ob­zi­ra na struč­na zna­nja i spo­sob­nos­ti, vr­lo važ­no da s jed­ne stra­ne bu­de­mo uklju­či­vi, a da s dru­ge skr­bi­mo o sus­ta­vu obra­zo­va­nja i zna­nos­ti na cje­lo­vit na­čin – ka­za­la je no­va mi­nis­tri­ca Div­jak.

Sa­ma će bi­ra­ti su­rad­ni­ke

Po­ru­či­la je da je kraj­nji rok da se na­po­kon svi slo­že ko­ji su to važ­ni pro­jek­ti da bi­smo ih us­pješ­no re­ali­zi­ra­li, os­tav­lja­ju­ći pri­tom ide­olo­ške ili po­li­tič­ke raz­li­ke sa stra­ne. Jer, ka­že Div­jak, sa­da je važ­ni­ja teh­no­lo­gi­ja od raz­li­či­tih ide­olo­gi­ja. – Ne­ću na­pre­čac do­no­si­ti od­lu­ke. Jed­no je ka­da raz­miš­lja­te na te­me­lju iz­ja­va u me­di­ji­ma i ma­te­ri­ja­la ko­ji su dos­tup­ni. Na te­me­lju to­ga mo­že­te iz­a­ći na pro­s­vjed i to je gra­đan­sko pra­vo, ali ako kao mi­nis­tri­ca do­no­si­te od­lu­ke, on­da to ipak mo­ra bi­ti na te­me­lju ar­gu­me­na­ta. Ta­ko ću se i tru­di­ti ra­di­ti – ka­za­la je svjes­na da re­zul­ta­ti u ovom ve­li­kom re­so­ru ni­su ni pra­vo­crt­ni ni br­zi i ka­ko, da bi se do njih doš­lo, tre­ba mno­go strp­lje­nja. Pr­vog rad­nog da­na još je jed­nom po­ru­či­la da ne­će pris­ta­ja­ti na po­li­tič­ke ucje­ne, ne­go da će sus­tav vo­di­ti ta­ko da bu­de ko­ris­tan ula­sku hr­vat­skog obra­zov­nog sus­ta­va i sus­ta­va zna­nos­ti u 21. sto­lje­će. Sa­ma će bi­ra­ti i tra­ži­ti svo­je su­rad­ni­ke, a kak­va je sud­bi­na dr­žav­nog taj­ni­ka u MZOS-u, čla­na Hras­ta Hr­vo­ja Šle­za­ra, još ne zna, ka­že, jer s njim još ni­je sti­gla raz­go­va­ra­ti.

Po­no­san na Po­vje­rens­tvo

Pa­vo Ba­ri­šić, ka­že, ni­je ra­zo­ča­ran i ne osje­ća se iz­da­no, da­pa­če, po­čaš­ćen je. – Ulo­ga po­je­din­ca ne­bit­na je u ovak­vim pro­ce­si­ma ka­da je ri­ječ o Vla­di i sta­bil­nos­ti – ka­zao je biv­ši mi­nis­tar do­dav­ši da je po­no­san na sva svo­ja pos­tig­nu­ća u do­sa­daš­njem ra­du, a na­ro­či­to na rad Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva na či­jem je če­lu bi­la Di­ja­na Vi­can. – Nas­to­jao sam os­tva­ri­ti is­tin­ski

S dr­žav­nim taj­ni­kom, čla­nom Hras­ta Hr­vo­jem Šle­za­rom Div­jak još ni­je sti­gla raz­go­va­ra­ti

di­ja­log u te­melj­nim pi­ta­nji­ma obra­zo­va­nja i zna­nos­ti pri­dr­ža­va­ju­ći se ci­ti­ra­nog na­če­la gla­so­vi­tog fi­lo­zo­fa Joh­na Rawl­sa o po­tre­bi prek­la­pa­ju­ćeg su­gla­sja u bit­nim pi­ta­nji­ma obra­zo­va­nja i zna­nos­ti. Ne osje­ćam se ra­zo­ča­ra­no, ne­go vr­lo po­čaš­će­no što mi je po­nu­đe­no da os­ta­nem u Vla­di, na od­go­vor­noj duž­nos­ti ministra ra­da. Ja sam ve­zan uz ovaj re­sor i to ni­sam mo­gao pri­hva­ti­ti – ka­zao je ta­ko Ba­ri­šić ko­ji je svo­ju bu­duć­nost već is­pla­ni­rao. Vra­ća se pos­lu na Ins­ti­tu­tu za fi­lo­zo­fi­ju. Ka­že, dra­go mu je da je u svo­me ra­du imao po­dr­šku pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća ko­ji ga je bra­nio i pri op­tuž­ba­ma za pla­gi­jat. – Bra­nio me ne sa­mo od tih op­tuž­bi, već i od mno­gih dru­gih i po­no­san sam što je po­ka­zao sprem­nost bra­ni­ti svoj su­rad­nič­ki tim od svih pri­go­vo­ra, a ni u ovom tre­nut­ku ne mis­lim da je pos­tu­pio ta­ko da bih se mo­gao osje­ća­ti iz­da­no – ka­zao je Ba­ri­šić.

Svi­ma je jas­no da je fo­te­lja ministra obra­zo­va­nja vru­ća, rek­la je Div­jak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.