Pri­puz na slo­bo­di za 7,5 mi­li­ju­na. Sin nu­di če­ti­ri

Ro­či­šte o jam­s­tvu za­ka­za­no je za da­nas, a još se ne zna ho­će li su­dac ići k Pri­pu­zu u bol­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Jam­če­vi­nu je po­nu­dio i Pri­pu­zov sin An­te, no o to­me sud još ni­je ras­prav­ljao. An­te Pri­puz u pe­tak se pre­dao na­kon što je bio na pu­tu Pri­puz, ko­ji je već de­se­tak da­na u bol­ni­ci zbog pro­ble­ma sa sr­cem i pod is­tra­gom je zbog zlo­po­ra­be te­ške oko 100 mi­li­ju­na ku­na, iz bol­ni­ce ipak ne­će u Re­me­ti­nec, od­nos­no u Bol­ni­cu za oso­be li­še­ne slo­bo­de.

Mje­re opre­za

Na­ime, iz­van­ras­prav­no vi­je­će za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da pri­hva­ti­lo je zah­tjev nje­go­ve obra­ne da mu se is­traž­ni za­tvor ko­ji mu je u me­đu­vre­me­nu odre­đen za­mi­je­ni jam­če­vi­nom od 7,5 mi­li­ju­na ku­na. Osim jam­če­vi­ne, Pri­pu­zu su iz­re­če­ne i mje­re opre­za ko­je po­dra­zu­mi­je­va­ju za­bra­nu kon­ta­ka­ta sa svje­do­ci­ma, a ro­či­šte na ko­jem bi se tre­ba­li ut­vr­di­ti uvje­ti jam­s­tva za­ka­za­no je za uto­rak u 13 sa­ti. Pri­puz će ta­da mo­ra­ti da­ti obe­ća­nje da će se pri­dr­ža­va­ti uvje­ta jam­s­tva te dos­ta­vi­ti do­kaz da je na po­se­ban ra­čun su­da upla­će­no 7,5 mi­li­ju­na ku­na. S ob­zi­rom na nje­go­vo zdrav­s­tve­no sta­nje, a u me­đu­vre­me­nu je dobio i uput­ni­cu za li­je­če­nje u kli­ni­ci Mag­da­le­na, još ni­je poz­na­to ho­će li on mo­ći do­ći na sud ili će su­dac is­tra­ge ići k nje­mu u bol­ni­cu, kao što su to uči­ni­li tu­ži­te­lji, pri­je ne­go što su pro­tiv nje­ga te još 12 oso­ba do­ni­je­li rje­še­nje o pro­vo­đe­nju is­tra­ge. Ina­če, za­nim­lji­vo je da je Pri­puz slič­nu jam­če­vi­nu, 7,7 mi­li­ju­na ku­na, po­nu­dio i ka­da je s Mi­la­nom Ban­di­ćem, za­gre­bač­kim gra­do­na­čel­ni­kom te još 13 oso­ba u lis­to­pa­du 2014. bio uhi­ćen u afe­ri Agram. Ta­da je jed­no krat­ko vri­je­me pro­veo u Re­me­tin­cu, a no­vac ko­ji je upla­tio za jam­s­tvo u me­đu­vre­me­nu mu je i vra­ćen. Op­tuž­ni­ca u afe­ri Agram po­dig­nu­ta je u pro­sin­cu 2015., no još ni­je pos­ta­la pra­vo­moć­na, a tre­nu­tač­no se če­ka da se od­lu­či ho­će li pos­tu­pak u od­no­su na jed­nog te­ško bo­les­nog op­tu­že­ni­ka bi­ti raz­dvo­jen.

Sin se sam pre­dao

Što se ti­če po­s­ljed­njih sum­nji ko­je se Pri­pu­zu stav­lja­ju na te­ret, me­đu osum­nji­če­ni­ci­ma je i Pri­pu­zov sin An­te. On ni­je uhi­ćen kad i os­ta­li jer je bio na pos­lov­nom pu­tu. No An­te Pri­puz proš­log se pet­ka sam po­ja­vio na vra­ti­ma Re­me­tin­ca, s ob­zi­rom na to da je u me­đu­vre­me­nu i nje­mu odre­đen is­traž­ni za­tvor. I nje­go­va je obra­na po­nu­di­la jam­s­tvo, če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, za obra­nu sa slo­bo­de, no o tom pri­jed­lo­gu obra­ne sud još ni­je ras­prav­ljao. USKOK Pri­pu­za sum­nji­či da je od po­čet­ka 2012. do svib­nja 2017. u za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje po­ve­zao os­ta­le osum­nji­če­ni­ke ko­ji su pre­ko fik­tiv­nih pos­lo­va i fik­tiv­nih ra­ču­na iz­vla­či­li no­vac iz tvrt­ke CE-ZA-R. Ri­ječ je o tvrt­ki u ko­joj je Pri­puz bio pred­sjed­nik upra­ve, a za­tim i pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra. USKOK sum­nja da je ovak­vim pos­lo­va­njem iz CE-ZA-R-a iz­vu­če­no naj­ma­nje 98 mi­li­ju­na ku­na, dok je is­to­dob­no dr­ža­va ošte­će­na jer joj ni­je pla­će­no ukup­no oko 22 mi­li­ju­na ku­na po­re­za. No­vac iz­vu­čen iz tvrt­ke, pre­ma USKOK-u, po­di­je­ljen je me­đu op­tu­že­ni­ci­ma.

Pe­tar Pri­puz od iz­bi­ja­nja afe­re na­la­zi se u bol­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.