Mo­drić o ključ­nom anek­su: Ma ne, kri­vo ste me ra­zu­mje­li

“Po­di­zao sam no­vac i pre­da­vao ga Zo­ra­nu ili Ma­ri­ju Ma­mi­ću jer je Zdrav­ko ta­ko že­lio”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić OSIJEK

Na­kon što bi Tot­ten­ham upla­tio Di­na­mu no­vac za tran­sfer, po­lo­vi­ca iz­no­sa sje­la bi na moj ra­čun. Sli­je­di­le su is­pla­te Ma­mi­ću, ka­že Mo­drić

Zvi­jez­da Re­al Ma­dri­da Lu­ka Mo­drić svje­do­čio je ju­čer u Osi­je­ku na su­đe­nju bra­ći Ma­mić za iz­vla­če­nje 116 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma, a iako je sti­gao kao ključ­ni svje­dok op­tuž­be, nje­go­vim je is­ka­zom na kon­cu za­do­volj­ni­ji bio – Zdrav­ko Ma­mić. Pred­met te op­tuž­ni­ce je, na­ime, i po­dje­la nov­ca od nje­go­va tran­sfe­ra iz Di­na­ma u en­gle­ski Tot­ten­ham. Tu­ži­te­lji su sta­va ka­ko Mo­drić ni­je imao pra­vo na po­lo­vi­cu iz­no­sa od tran­sfe­ra. Di­na­mo je Lu­ki Mo­dri­ću is­pla­tio pri­bliž­no 66,9 mi­li­ju­na ku­na u pe­ri­odu od ruj­na 2009. do sr­p­nja 2012. Di­na­mo je na taj iz­nos mo­rao pla­ti­ti još 14,2 mi­li­ju­na ku­na po­re­za i pri­re­za. Od is­pla­će­nih 66,9 mi­li­ju­na ku­na, Mo­drić je, vje­ru­ju tu­ži­te­lji, po­di­gao 52,04 mi­li­ju­na ku­na i pre­dao ih Ma­mi­ću te čla­no­vi­ma nje­go­ve obi­te­lji. Di­na­mo je, po to­me, ošte­ćen za vi­še od 80 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko bi se to pri­kri­lo, an­ti­da­ti­ran je ugo­vor.Iako je u is­tra­zi 30. ko­lo­vo­za 2015. Mo­drić iz­ja­vio ka­ko je aneks o po­dje­li nov­ca na­prav­ljen ka­da je on već igrao za Tot­ten­ham, ju­čer je po­ru­čio: – Ja to ni­ka­da ni­sam re­kao! – us­t­vr­dio je naš po­naj­bo­lji no­go­me­taš.

No­vac ide u Hr­vat­sku

Za nje­gov pre­la­zak u Tot­ten­ham, za­po­čeo je on, Di­na­mo je do­bio “21 ili 23 mi­li­ju­na eura”. – Dio tog nov­ca is­pla­ćen je i me­ni, te­me­ljem anek­sa ko­jeg sam pot­pi­sao s Di­na­mom o po­dje­li tran­sfe­ra po­la-po­la. Tu sam po­dje­lu do­go­va­rao sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem. Ne mo­gu se sje­ti­ti tko je pr­vi po­tak­nuo pri­ču oko tran­sfer­nog obe­šte­će­nja, to je bi­lo dav­no – za­po­čeo je Mo­drić. Anek­se ugo­vo­ra, pa ta­ko i o po­dje­li tran­sfer­nog obe­šte­će­nja, pot­pi­si­vao je, do­dao je, sva­ki put ka­da bi pro­du­ži­vao pro­fe­si­onal­ni ugo­vor s Di­na­mom, dak­le dva pu­ta. Tu­ži­telj Ton­či Pet­ko­vić pre­do­čio je Mo­dri­ću aneks od, ka­ko pi­še, 10. sr­p­nja 2004. – Da, ja sam ga pot­pi­sao, ka­da sam 2008. od­la­zio iz Di­na­ma – ka­zao je po­tom Mo­drić. – Mo­že­te on­da objas­ni­ti ka­ko to da je na nje­mu da­tum 10. sr­p­nja 2004.? - nas­ta­vio je tu­ži­telj. – Za­to što, kad sam od­la­zio iz Di­na­ma, po ugo­vo­ru iz ra­ni­jeg anek­sa, no­vac iz tran­sfe­ra tre­bao je ići u ino­zem­s­tvo. Ali ja sam in­zis­ti­rao da ne da­jem no­vac u ino­zem­s­tvo, već že­lim da ide u Hr­vat­sku – po­jas­nio je. Ni­je ta­da imao otvo­ren ra­čun u ino­zem­s­tvu. – Taj aneks iz 2004. je, rek­li ste, po­nov­no pot­pi­san 2008. Je li vam poz­na­to što je bi­lo s ori­gi­nal­nim anek­som? – pi­tao je da­lje Pet­ko­vić. – Ne mo­gu se sje­ti­ti – re­kao je. Tu­ži­telj je nas­ta­vio sa se­tom pi­ta­nja o spor­nim anek­si­ma, na što je glas­no ne­go­do­vao Z. Ma­mić. – Još jed­nom se us­ta­ni­te, kaz­nit ću vas nov­ča­no. Ome­ta­te ras­pra­vu, zbu­nju­je­te svje­do­ka, pra­vi­te ne­red – upo­zo­rio ga je su­dac Dar­ko Kruš­lin. – Ne zbu­nju­jem ga ja, ne­go tu­ži­telj. Me­ni vi­si de­set go­di­na za­tvo­ra! – nas­ta­vio je Ma­mić. – Ja znam da va­ma vi­si što god vi­si, ali ne mo­že­te ta­ko pos­tu­pa­ti – po­no­vio je Kruš­lin. Lu­ka Mo­drić je u is­tra­zi us­t­vr­dio ka­ko mu je, u raz­go­vo­ri­ma o nje­go­vu tran­sfe­ru u ne­ki europ­ski klub Zdrav­ko Ma­mić vi­še pu­ta obe­ćao odre­đe­ni iz­nos od tran­sfe­ra. Toč­na ci­fra se, ka­zao je ta­da, ni­kad ni­je spo­mi­nja­la. “Iako je Zdrav­ko Ma­mić me­ni obe­ćao dio nov­ca, to ni­ka­da mi ni­smo sta­vi­li u pi­sa­nu for­mu, već je sve bi­lo te­me­ljem usme­nog do­go­vo­ra”, iz­ja­vio je igrač u ko­lo­vo­zu 2015. – Mis­lio sam pri to­me na gra­đan­ski ugo­vor ko­ji sam imao s Ma­mi­ćem i ko­ji je re­gu­li­rao tu ras­po­dje­lu, a ne na aneks ugo­vo­ra o po­dje­li tran­sfer­nog obe­šte­će­nja iz­me­đu me­ne i Di­na­ma – iz­ja­vio je, pak, Mo­drić ju­čer.

“Vr­lo do­bro zna­te...”

Pet­ko­vić mu je za­tim pro­či­tao, mo­žda, ključ­ni pa­sus nje­go­va is­ka­za iz is­tra­ge. “Na­kon što sam već igrao za Tot­ten­ham, sa­či­njen je aneks pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra iz­me­đu me­ne i Di­na­ma, po ko­je­mu me­ni pri­pa­da 50 pos­to tran­sfe­ra. Ma­mić mi je ta­da objas­nio ka­ko je nuž­no da pot­pi­šem taj aneks, ka­ko bih mo­gao do­bi­ti dio nov­ca od tran­sfe­ra u Tot­ten­ham”, na­veo je ta­da Lu­ka Mo­drić. – Ni­ka­da ni­sam re­kao da je aneks pot­pi­san na­kon mog od­la­ska u Tot­ten­ham, ne­go da se ne mo­gu sje­ti­ti ka­da je to na­prav­lje­no. Raz­go­va­ra­li smo na­kon tran­sfe­ra is­klju­či­vo o po­dje­li nov­ca iz­me­đu nas dvo­ji­ce, da raz­ri­je­ši­mo naš gra­đan­ski ugo­vor ka­ko Ma­mić vi­še ne bi imao ni­kak­va po­tra­ži­va­nja pre­ma me­ni. To vi vr­lo do­bro zna­te – iz­ja­vio je svje­dok. – Na­kon što bi Tot­ten­ham upla­tio Di­na­mu dio tran­sfe­ra, po­lo­vi­ca tog iz­no­sa sje­la bi na moj pri­vat­ni ra­čun. Sli­je­di­le su is­pla­te Ma­mi­ću, suk­lad­no gra­đan­skom ugo­vo­ru. Po­di­zao sam no­vac sa svog ra­ču­na i u pos­lov­ni­ci Hypo ban­ke pre­da­vao ga Zo­ra­nu Ma­mi­ću ili Zdrav­ko­vu si­nu Ma­ri­ju – is­pri­čao je. Na upit za­što ni­je upla­ći­vao no­vac na ra­čun, od­go­vo­rio je ka­ko je “ta­ko htio Zdrav­ko Ma­mić”.

Ma­mić: Me­ni vi­si de­set go­di­na za­tvo­ra! Su­dac: Znam da vam vi­si, ali ne mo­že­te ta­ko pos­tu­pa­ti “Još jed­nom se us­ta­ni­te, a da nis­te do­bi­li ri­ječ, kaz­nit ću vas nov­ča­no. Ome­ta­te ras­pra­vu...”

Lu­ka Mo­drić ju­čer je u sud­ni­ci sje­dio toč­no is­pred Zdrav­ka Ma­mi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.