Ku­ćan­ski apa­ra­ti od 2019. oz­na­ča­vat će se ska­lom A do G

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

No­vo oz­na­ča­va­nje kup­ci­ma bi tre­ba­lo olak­ša­ti oda­bir ure­đa­ja, na ko­ji­ma bi mo­gli ušte­dje­ti oko 480 eura go­diš­nje, ka­že B. Bor­zan Europ­ski par­la­ment ju­čer je iz­gla­sao Ured­bu za oz­na­ča­va­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti ku­ćan­skih apa­ra­ta ko­ja ener­get­ske oz­na­ke vra­ća na ska­lu od A do G. Pr­ve no­ve oz­na­ke, ko­je bi po­tro­ša­či­ma po­mo­gle da sma­nje ra­ču­ne i po­troš­nju ener­gi­je, u tr­go­vi­na­ma u EU mo­gle bi se vi­dje­ti naj­ra­ni­je kra­jem 2019. – Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da 85% ku­pa­ca uva­ža­va ener­get­sku oz­na­ku pri­li­kom kup­nje elek­trič­nih ure­đa­ja. Pos­to­je­će oz­na­ke ko­je su uklju­či­va­le i A+ do A+++ raz­re­de bi­le su dos­ta zbu­nju­ju­će za po­tro­ša­če. Po­vrat­kom na jed­nos­tav­ni­ju ska­lu omo­gu­ćit će se ve­ća ušte­da ener­gi­je – ka­za­la je euro­zas­tup­ni­ca Bi­lja­na Bor­zan. EK je iz­ra­ču­nao da će sva­ko ku­ćans­tvo no­vim mje­ra­ma ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti ušte­dje­ti oko 480 eura go­diš­nje. Pro­cje­nju­je se da oko 15% pro­izvo­da na tr­ži­štu sa­da ni­je toč­no oz­na­če­no, dok bi se s mje­ra­ma po­ja­ča­ne ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti na go­diš­njoj ra­zi­ni ušte­dje­lo oko 200 mi­li­jar­di kWh tj. ukup­na po­troš­nja La­tvi­je, Li­tve i Es­to­ni­je. S dru­ge stra­ne, pro­izvo­đa­či­ma i europ­skim tr­gov­ci­ma na ma­lo no­vim bi oz­na­ča­va­njem pri­ho­di po­ras­li vi­še od 10 mi­li­jar­di eura go­diš­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.