Hr­vat­ske ces­te do­bi­le 420,3 mi­li­ju­na eura za Pe­lje­ški most

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Grad­nja mos­ta ko­ji će spo­ji­ti krajnji jug po­čet će na je­sen, kad se oče­ku­je i nas­ta­vak ra­do­va na mos­tu kop­no Či­ovo Jo­sip Bo­hu­tin­ski Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg Butković, rav­na­telj Sre­diš­nje agen­ci­je za fi­nan­ci­ra­nje i ugo­va­ra­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta EU To­mis­lav Pe­tric te di­rek­tor Hr­vat­skih ces­ta Jo­sip Ško­rić pot­pi­sa­li su ju­čer ugo­vor o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va za fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta „Ces­tov­no po­ve­zi­va­nje s juž­nom Dal­ma­ci­jom“, ko­jim je pre­dvi­đe­na grad­nja Pe­lje­škog mos­ta i pris­tup­nih ces­ta. Ukup­na vri­jed­nost ugo­vo­ra ko­jim je Hr­vat­skim ces­ta­ma do­di­je­ljen no­vac za grad­nju Pe­lje­škog mos­ta iz­no­si 420,3 mi­li­ju­na eura.

Ne­ome­tan pro­tok lju­di i ro­ba

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja proš­li je tje­dan do­ni­je­la od­lu­ku o fi­nan­ci­ra­nju ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja s juž­nom Dal­ma­ci­jom u mak­si­mal­nom iz­no­su od 85 pos­to, pa će ta­ko iz fon­do­va EU za su­fi­nan­ci­ra­nje tog pro­jek­ta Hr­vat­ska do­bi­ti 357 mi­li­ju­na eura. U Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re is­ti­ču da će grad­nja Pe­lje­škog mos­ta i pris­tup­nih ces­ta omo­gu­ći­ti ne­ome­tan pro­tok lju­di i ro­ba te skra­ti­ti vri­je­me pu­to­va­nja od Du­brov­ni­ka do Spli­ta, sma­nji­ti ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce ula­ska Hr­vat­ske u sc­hen­gen­ski pros­tor i traj­no pro­met­no po­ve­za­ti raz­dvo­je­ni te­ri­to­rij Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Po­če­tak ra­do­va na Pe­lje­škom mos­tu oče­ku­je se naj­e­sen, na­kon što za­vr­ši jav­ni pos­tu­pak oda­bi­ra iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ji je u ti­je­ku. Pre­dvi­đe­no je da rok grad­nje bu­de tri go­di­ne. I dok grad­nja tog mos­ta tek tre­ba po­če­ti, na dru­gom mos­tu na hr­vat­skoj stra­ni Ja­dra­na, či­ov­skom, do­du­še ne ta­ko ve­li­kom i zna­čaj­nom, ra­do­vi su sta­li pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. No usko­ro bi mo­gli po­nov­no po­če­ti. Most Či­ovo je pu­no ma­nji pro­jekt od Pe­lje­škog mos­ta, vri­je­dan je 207 mi­li­ju­na ku­na, ali ja­ko bi­tan za sta­nov­ni­ke Či­ova i Tro­gi­ra. Hr­vat­ske ces­te su pot­kraj ožuj­ka ra­ski­nu­le ugo­vor o grad­nji tog mos­ta s Vi­aduk­tom zbog pro­bi­ja­nja do­go­vo­re­nih ro­ko­va nje­go­va do­vr­šet­ka. Most ko­ji spa­ja Či­ovo i Tro­gir tre­bao je bi­ti go­tov do kra­ja 2016. go­di­ne, no taj je rok pro­bi­jen pa je do­go­vo­ren no­vi – uoči po­čet­ka ovo­go­diš­nje tu­ris­tič­ke se­zo­ne, ali ni on ni­je bio po­što­van. Hr­vat­ske ces­te su sto­ga od­lu­či­le po­tra­ži­ti no­vog iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ji će oba­vi­ti 43 pos­to ne­do­vr­še­nog pos­la na tom mos­tu. Ukup­na pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pre­os­ta­lih ra­do­va na mos­tu Či­ovo je 90 mi­li­ju­na ku­na plus PDV.

Za Či­ovo pos­tu­pak ubr­zan

HC je u po­ne­dje­ljak obja­vio pri­jed­log na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je o pre­os­ta­lim ra­do­vi­ma na mos­tu Či­ovo ka­ko bi se u toj tvrt­ki sa­vje­to­va­li sa za­in­te­re­si­ra­nim gos­po­dar­skim su­bjek­ti­ma pri­je ko­nač­ne obja­ve na­tje­ča­ja. Ta­ko svi za­in­te­re­si­ra­ni za taj po­sao mo­gu do 19. lip­nja sla­ti u Ces­te svo­je pri­mjed­be i pri­jed­lo­ge ve­za­ne uz pri­jed­log do­ku­men­ta­ci­je o na­ba­vi. Na­kon to­ga će u HC-u raz­mo­tri­ti sve pris­ti­gle pri­mjed­be i pri­jed­lo­ge, iz­ra­di­ti iz­vješ­će o pri­hva­će­nim i ne­pri­hva­će­nim pri­mjed­ba­ma i pri­jed­lo­zi­ma te ga obja­vi­ti na svo­jim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma. Ti­me bi se pos­tu­pak na­ba­ve za pre­os­ta­le ra­do­ve na mos­tu Či­ovo tre­bao ubr­za­ti. Kao rok za pod­no­še­nje po­nu­da za te ra­do­ve, pak, odre­đen je 15. sr­p­nja. Pri to­me će pri iz­bo­ru iz­vo­đa­ča ra­do­va vr­lo va­žan bi­ti pred­lo­že­ni rok za­vr­šet­ka ra­do­va.

BRŽE NA KRAJNJI JUG Grad­nja Pe­lje­škog mos­ta i pris­tup­nih ces­ta skra­tit će vri­je­me pu­to­va­nja do kraj­njeg ju­ga i Du­brov­ni­ka OLEG BUTKOVIĆ mi­nis­tar pro­me­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.