Glav­ni na­glas­ci iz “No­ve hr­vat­ske pa­ra­dig­me” Da­vo­ra Ive Sti­era

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1.

Sve u HDZ-u bi­ra­ti – “je­dan član – je­dan glas” Svi duž­nos­ni­ci HDZ-a (ali i os­ta­lih stra­na­ka) tre­ba­ju se ne­po­sred­no bi­ra­ti po sis­te­mu „je­dan član – je­dan glas“, ali i raz­mo­tri­ti mo­guć­nost da osim čla­no­va na od­lu­ku mo­gu utje­ca­ti i sim­pa­ti­ze­ri stran­ke.

2

Sim­pa­ti­ze­ri bi­ra­ju stra­nač­ke kan­di­da­te Naj­poz­na­ti­ji sus­tav otvo­re­nih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra su tzv. pri­ma­ri­es u SAD-u, no pri­mje­nju­ju ga i dru­ge de­mo­kra­ci­je. U tom mo­de­lu gra­đa­ni su po­zva­ni da iz­a­be­ru kan­di­da­te stran­ke ko­ju sim­pa­ti­zi­ra­ju.

3.

Za­kon­ska za­šti­ta stra­nač­kih di­si­de­na­ta Po­kre­nu­ti za­kon­ske re­for­me ko­ji­ma bi se bo­lje re­gu­li­ra­lo funk­ci­oni­ra­nje stra­na­ka pre­ma de­mo­krat­skim stan­dar­di­ma uklju­ču­ju­ći bo­lju za­šti­tu čla­no­va od ar­bi­trar­nih iz­ba­ci­va­nja, a sve ka­ko bi se omo­gu­ćio plu­ra­li­zam...

4.

Ma­nja moć stra­nač­kim li­de­ri­ma, ma­nje ko­rup­ci­je Ogra­ni­ča­va­nje mo­ći stra­nač­kih li­de­ra jed­na je od ključ­nih struk­tur­nih re­for­mi za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je jer, kao što je re­kao Lord Ac­ton, “moć kva­ri, a ap­so­lut­na moć ap­so­lut­no kva­ri”.

5.

Re­for­ma dr­ža­ve uz uvjet druš­tve­ne in­te­gra­ci­je Hr­vat­ska mo­ra po­kre­nu­ti re­for­mu dr­ža­ve že­li li iz­a­ći iz si­ro­maš­ne pe­ri­fe­ri­je i pri­bli­ži­ti se ra­zvi­je­ni­jim zem­lja­ma u Eu­ro­pi. Ka­ko bi se te re­for­me mo­gle pro­ves­ti, po­treb­no je afir­mi­ra­ti no­vu ra­zvoj­nu pa­ra­dig­mu druš­tve­ne in­te­gra­ci­je.

6.

In­te­gra­ci­ja mar­gi­na­li­zi­ra­nog druš­tva In­te­gra­ci­jom ve­ćin­skog di­je­la druš­tva, ko­ji je da­nas mar­gi­na­li­zi­ran, u po­li­tič­ke i eko­nom­ske ins­ti­tu­ci­je mo­gao bi se os­lo­bo­di­ti go­lem kre­ativ­ni po­ten­ci­jal, a to bi RH pro­gu­ra­lo u vi­ši raz­red naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja.

7.

Mre­ža tvrt­ki ko­je pos­lu­ju s dr­ža­vom Za­tvo­re­nim po­li­tič­kim struk­tu­ra­ma ne od­go­va­ra otva­ra­nje eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja jer se va­žan dio nji­ho­ve mo­ći te­me­lji na uprav­lja­nju jav­nim po­du­ze­ći­ma i stva­ra­nju mre­že tvrt­ki ko­je pos­lu­ju s dr­ža­vom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.