Ko­ali­ci­ja HDZ – HNS tra­jat će dok to bu­de od­go­va­ra­lo HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mis­lim da ko­ali­ci­ja HDZ– HNS ipak ne­će iz­dr­ža­ti do kra­ja man­da­ta. Tra­jat će dok to bu­de od­go­va­ra­lo HDZ-u. A HNS će tra­ži­ti čas­tan iz­laz iz ko­ali­ci­je pred­stav­lja­ju­ći se da su se kao stran­ka žr­tvo­va­li za in­te­re­se Hr­vat­ske.

Oče­ku­je­te li pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re ili mis­li­te da bi ko­ali­ci­ja HDZ – HNS mo­gla iz­dr­ža­ti do kra­ja man­da­ta? Zas­tup­ni­ci ma­nji­na po­nov­no su uz vla­da­ju­će?

Mis­lim da to ni­je nor­mal­no i da ni­je do­bro. Sr­p­ska za­jed­ni­ca ni­je za tu ko­ali­ci­ju. Me­đu­tim, pos­tup­ci SDSS-a na dr­žav­noj ra­zi­ni ne pra­te ci­lje­ve i stvar­no sta­nje svi­jes­ti bi­rač­ke ba­ze. Dok pred­stav­ni­ci Sr­ba u Sa­bo­ru stal­no dr­že vo­du vla­da­ju­ći­ma, mi i da­lje ima­mo niz pro­ble­ma na te­re­nu, se­la bez elek­trič­ne ener­gi­je, vo­de… Po­nov­no smo do­bi­li mr­vi­ce sa sto­la. Sr­bi ni ovaj put ne zna­ju što su do­bi­li su­dje­lo­va­njem u vlas­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.