Pu­sić, Mrak Ta­ri­taš, Ric­hem­ber­gh, Tu­ri­na Đu­rić, Vla­hu­šić... vi­še ni­su čla­no­vi HNS-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Eg­zo­dus ne­za­do­volj­nih iz HNS-a se nas­tav­lja. Na­kon od­la­ska biv­šeg du­bro­vač­kog gra­do­na­čel­ni­ka An­dre Vla­hu­ši­ća, is­pis­ni­ce su, doz­na­je­mo od vi­še iz­vo­ra iz HNS-a, pos­la­li i zas­tup­ni­ci HNS-a ko­ji su na Pred­sjed­niš­tvu stran­ke ka­za­li da će u Sa­bo­ru gla­sa­ti pro­tiv no­vih mi­nis­ta­ra. Što zna­či da Ves­na Pu­sić vi­še ni­je po­čas­na pred­sjed­ni­ca HNS-a, An­ka Mrak-Ta­ri­taš vi­še ni­je čla­ni­ca Pred­sjed­niš­tva ni še­fi­ca za­gre­bač­kog HNS-a, kao što ni Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh i Na­da Tu­ri­na Đu­rić vi­še ni­su čla­no­vi. No, ne os­ta­je HNS sa­mo bez naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih lju­di. Zbog ula­ska u Vla­du s HDZ-om iz stran­ke se sva­kog da­na is­pi­su­ju de­se­ci ne­za­do­volj­nih čla­no­va. U sa­mom vr­hu HNS-a otvo­re­no go­vo­re da od po­čet­ka ra­ču­na­ju da će os­ta­ti bez 15-ak pos­to čla­no­va, no ne­ki sma­tra­ju da će ih bi­ti mno­go vi­še. Ja­ko pu­no čla­no­va, ka­žu na­ši iz­vo­ri, is­pi­sa­lo se iz Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je, Dal­ma­ci­je, Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je, a is­pi­su­ju se i iz Va­ra­ždi­na, Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, ali i iz Za­gre­ba, što ne ču­di s ob­zi­rom na to da je tu or­ga­ni­za­ci­ju vo­di­la An­ka Mrak-Ta­ri­taš. – Sa­mo tro­je čla­no­va vod­stva za­gre­bač­kog HNS-a ne­će da­ti os­tav­ku, svi os­ta­li spre­ma­ju se oti­ći – ka­že naš iz­vor iz stran­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.