Kup­ci­ma udž­be­ni­ka apli­ka­ci­ja Za­šti­ti­mo dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Oče­ku­je se da bi sud o zah­tje­vu nje­go­ve obra­ne da mu se is­traž­ni za­tvor za­mi­je­ni jam­s­tvom mo­gao od­lu­či­va­ti mo­žda idu­ći tje­dan.

Osmis­li­li iz­vla­če­nje nov­ca

USKOK sum­nji­či Pri­pu­za da je za­jed­no sa si­nom osmis­lio na­čin da iz svo­je tvrt­ke CE-ZA-R iz­vu­če po­za­maš­ne su­me nov­ca, a, pre­ma tvrd­nja­ma USKOK-a, do­ga­đa­lo se to od po­čet­ka 2012. do svib­nja 2017. Na taj su na­čin, sum­nja USKOK, Pri­pu­zi se­bi pri­ba­vi­li oko 98 mi­li­ju­na ku­na ko­je su, pos­lu­ju­ći s dru­gim tvrt­ka­ma, iz­vuk­li iz CE-ZA-RA. Is­to­vre­me­no, tvr­di USKOK, ošte­ćen je i pro­ra­čun jer ni­je pla­će­no oko 21 mi­li­jun ku­na po­re­za. Naj­jed­nos­tav­ni­je re­če­no, na­čin pos­tu­pa­nja bio je ta­kav da je CE-ZA-R od odre­đe­nih tvrt­ki ko­je su vo­di­li lju­di na ko­je je Pri­puz utje­cao ot­kup­lji­vao glo­maz­ni ot­pad, no u is­po­ru­če­nim ra­ču­ni­ma ni­su bi­le pri­kaz­ne vje­ro­dos­toj­ne ko­li­či­ne. Dio ot­pa­da je bio is­po­ru­čen CE-ZA-RU, a dio ne, iako je CE-ZA-R pla­ćao kao da je is­po­ru­če­no sve. No­vac je po­tom po­di­zan te vra­ćan Pri­pu­zi­ma, a ve­ći­na osum­nji­če­ni­ka je du­lje vri­je­me taj­no pra­će­na, nad­zi­ra­na i pris­lu­ški­va­na, pa su ta­ko za­bi­lje­že­ni i kon­tak­ti Pri­pu­za s ne­ki­ma od njih.

Web-shop eKu­pi u 2016. je upri­ho­do­vao 187 mil. ku­na, a u 2017. oče­ku­je rast od 20%, re­če­no je na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Po­če­la je no­va se­zo­na pro­da­je udž­be­ni­ka, a pr­vih 5000 ku­pa­ca na dar će do­bi­ti Kas­per­sky apli­ka­ci­ju Za­šti­ti­mo dje­cu.

DAVOR VLAOVIĆ: Sla­von­ski Brod ima kon­ti­nu­ira­no pre­ko­ra­če­nje ra­zi­ne sum­po­ro­va di­ok­si­da. Tre­ba do­dat­no pri­tis­nu­ti BiH i vlas­ni­ka ra­fi­ne­ri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.