Sta­ni­ši­ću i Si­ma­to­vi­ću opet su­de za odre­de smr­ti u Hr­vat­skoj i BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na

Su­đe­nje tra­je pred vi­je­ćem tzv. Me­ha­niz­ma ko­ji na­s­lje– đu­je Me­đu­na­rod­ni kaz­ne­ni sud za biv­šu Ju­gos­la­vi­ju “Ovo su­đe­nje ba­vi se kaz­ne­nom od­go­vor­noš­ću Jo­vi­ce Sta­ni­ši­ća i Fran­ka Si­ma­to­vi­ća na te­me­lju nji- ho­ve vo­de­će ulo­ge u udru­že­nom zlo­či­nač­kom pot­hva­tu cilj ko­je­ga je bio us­pos­ta­va na­ci­onal­no ho­mo­ge­nog te­ri­to­ri­ja na po­dru­čju Hr­vat­ske i BiH ko­jim su tre­ba­li do­mi­ni­ra­ti Sr­bi i to je tre­ba­lo pos­ti­ći na­sil­nim uk­la­nja­njem ne­sr­ba, po­naj­vi­še Hr­va­ta i mus­li­ma­na kam­pa­njom zlo­či­na ko­ja je uklju­či­va­la pro­gon i uboj­stva”, ka­zao je na po­čet­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja u Ha­agu ne­ka­daš­njim čel­ni­ci­ma sr­bi­jan­ske Dr­žav­ne si­gur­nos­ti tu­ži­telj Do­uglas Strin­ger. Su­đe­nje se odvi­ja pred sud­skim vi­je­ćem tzv. Me­ha­niz­ma ko­ji na­s­lje­đu­je Me­đu­na­rod­ni kaz­ne­ni sud za biv­šu Ju­gos­la­vi­ju (ICTY). Ne­ka­daš­nji čel­ni­ci sr­bi­jan­ske Dr­žav­ne si­gur­nos­ti Jo­vi­ca Sta­ni­šić (66)i Fran­ko Si­ma­to­vić (67) op­tu­že­ni su za sla­nje “odre­da smr­ti” u Hr­vat­sku i BiH u ra­to­vi­ma de­ve­de­se­tih go­di­na, a po­s­lje­di­ce nji­ho­va zlo­či­nač­ka pot­hva­ta su pro­gon, uboj­stva, de­por­ta­ci­je... hr­vat­skog i mus­li­man­skog sta­nov­niš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.