Pri­puz u 24 sa­ta pri­ku­pio 7,5 mi­li­ju­na ku­na za slo­bo­du

Pri­pu­zov sin os­ta­je u Re­me­tin­cu jer sud o nje­mu ni­je ras­prav­ljao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Pe­tar Pri­puz pro­veo je noć pri­je ro­či­šta za jam­s­tvo u Re­me­tin­cu jer je ot­pu­šten iz bol­ni­ce, a do­bio je uput­ni­cu za kli­ni­ku Mag­da­le­na Iva­na Ja­ke­lić Sa­mo 24 sa­ta tre­ba­lo je Pe­tru Pri­pu­zu da pri­ku­pi 7,5 mi­li­ju­na ku­na, te da taj no­vac kao jam­s­tvo upla­ti na za­se­ban ra­čun za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da. Za­hva­lju­ju­ći mi­li­jun­skoj jam­če­vi­ni, dru­goj ko­ja mu je odre­đe­na u ma­nje od tri go­di­ne – 7,7 mi­li­ju­na ku­na Pri­puz je na ra­čun su­da po­lo­žio i u lis­to­pa­du 2014. ka­da je bio uhi­ćen u afe­ri Agram – Pri­pu­zu je ju­čer uki­nut is­traž­ni za­tvor.

Pres­pa­vao u Re­me­tin­cu

Na ro­či­šte je do­ve­den iz Re­me­tin­ca, ka­mo je pre­mje­šten u po­ne­dje­ljak na­ve­čer iz bol­ni­ce Sve­ti duh u ko­joj je bio od kon­ca svib­nja. U Re­me­ti­nec je pre­mje­šten jer je u bol­ni­ci do­bio ot­pus­no pi­smo, ali i uput­ni­cu za kar­di­olo­šku kli­ni­ku Mag­da­le­na gdje bi da­nas tre­bao bi­ti ope­ri­ran. S ob­zi­rom na to da mu je, dok je bo­ra­vio u bol­nič­kom kre­ve­tu bio odre­đen is­traž­ni za­tvor, od­lu­če­no je da se, na jed­nu noć, do ro­či­šta za jam­s­tvo, pre­mjes­ti u Re­me­ti­nec odak­le je ju­čer do­ve­den na sud. I dok je on bez pro­ble­ma sku­pio mi­li­jun­sku jam­če­vi­nu u sve­ga 24 sa­ta nje­go­vi su­op­tu­že­ni­ci, ko­ji su kao jam­s­tvo po­nu­di­li znat­no ni­že iz­no­se, ni­su bi­li ta­ko us­pješ­ni u osi­gu­ra­va­nju po­treb­nog nov­ca, pa će do dalj­njeg bi­ti u Re­me­tin­cu. Me­đu oni­ma ko­ji­ma će se is­traž­ni za­tvor za­mi­je­ni­ti jam­če­vi­nom su Ma­te Ju­ri­čić, Zdes­lav Ri­mac i Ves­na Kne­že­vić, a svat­ko od njih po­nu­dio je po 500.000 ku­na. Jam­če­vi­nu od po 300.000 ku­na za obra­nu sa slo­bo­de po­nu­di­li su Jak­ša Mic­hi­eli To­mić, An­te Lju­bi­čić i Mi­ra Ćur­čić. Što se ti­če Pri­pu­zo­va si­na An­te, on do dalj­njeg os­ta­je u Re­me­tin­cu u ko­ji se sam ja­vio u pe­tak. Za obra­nu sa slo­bo­de po­nu­dio je če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, no sud o tom pri­jed­lo­gu još ni­je ras­prav­ljao.

USKOK sum­nja da su Pri­puz i nje­gov sin iz tvrt­ke CE-ZA-R iz­vuk­li oko 98 mi­li­ju­na ku­na

Uhi­ćen i 2014. Pe­tar Pri­puz krat­ko je bio u Re­me­tin­cu ka­da je uhi­ćen u afe­ri Agram. I ta­da je iz­a­šao na­kon upla­te mi­li­jun­skog jam­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.