Ame­ri­kan­ka ko­ja je pro­go­ni­la svo­ju pro­fe­so­ri­cu bra­ni se šut­njom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Su­đe­nju su pri­sus­tvo­va­le pred­stav­ni­ce ve­le­pos­lans­tva SAD-a, V. Ra­ney go­vo­ri­la je na hr­vat­skom, a nje­zin od­vjet­nik tra­žio pri­je­vod spi­sa – Mo­gu li za­mo­li­ti da odem po­pi­ti ma­lo vo­de – ka­za­la je na­kon ot­pri­li­ke po­la sa­ta pro­ve­de­nih u sud­ni­ci za­gre­bač­kog Op­ćin­skog kaz­ne­nog su­da Ame­ri­kan­ka Va­ne­ssa Ra­ney (41) ko­joj je u uto­rak po­če­lo su­đe­nje zbog na­met­lji­va po­na­ša­nja na šte­tu Ivan­či­ce Ban­ko­vić-Man­dić, svo­je biv­še pro­fe­so­ri­ce s Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu. U sud­ni­cu je sti- gla iz is­traž­nog za­tvo­ra u prat­nji dvo­ji­ce pra­vo­sud­nih po­li­ca­ja­ca, a sva­ki put ka­da bi pro­go­vo­ri­la, glas joj je bio tih, dje­lo­va­la je go­to­vo upla­še­no. Go­to­vo kao pot­pu­na su­prot­nost onoj Va­ne­ssi Ra­ney ko­ja je u pro­tek­le dvi­je go­di­ne pos­la­la na ti­su­će uz­ne­mi­ru­ju­ćih SMS-ova i ma­ilo­va svo­joj pro­fe­so­ri­ci, ko­ja je pri­je mje­sec da­na za­bi­la nož u vrat po­li­caj­cu i ko­ju je SOA pro­gla­si­la pri­jet­njom za na­ci­onal­nu si­gur­nost. U sud­ni­ci su kao jav­nost bi­le pri­sut­ne i dvi­je pred­stav­ni­ce ve­le­pos­lans­tva SAD-a u Hr­vat­skoj. Za vri­je­me ras­pra­ve ko­ja je po­tra­ja­la oko 45 mi­nu­ta uglav­nom se go­vo­ri­lo o zah­tje­vu od­vjet­ni­ka Mi­ljen­ka Man­de­ka, ko­ji je Va­ne­ssi Ra­ney do­di­je­ljen po služ­be­noj duž­nos­ti, da se cje­lo­kup­ni spis od ne­ko­li­ko sto­ti­na stra­ni­ca pre­ve­de s hr­vat­skog na en­gle­ski je­zik. Osim to­ga on je upu­tio zah­tjev i da se di­je­lo­vi spi­sa ko­ji su na en­gle­skom pre­ve­du na hr­vat­ski. Pri­je­vod na hr­vat­ski tra­žio je zbog se­be, a na en­gle­ski zbog Va­ne­sse Ra­ney. Sut­ki­nja je u jed­nom tre­nut­ku rek­la da sma­tra da je taj zah­tjev us­mje­ren na odu­gov­la­če­nje pos­tup­ka i da ne­ma po­tre­be za Va­ne­ssu na en­gle­ski pre­vo­di­ti SMS-ove i ma­ilo­ve ko­je je sa­ma Va­ne­ssa pro­fe­so­ri­ci sla­la upra­vo na hr­vat­skom. Od­vjet­nik se ni­je slo­žio s ti­me pa je sut­ki­nja pi­ta­la op­tu­že­nu ima li po­tre­be za pre­vo­đe­njem cje­lo­kup­nog spi­sa i sil­ne do­ku­men­ta­ci­je na ko­ji­ma se te­me­lji op­tuž­ni­ca. – Ne tre­ba pre­vo­di­ti po­ru­ke ko­je sam ja pi­sa­la, tre­ba pre­ves­ti ne­ke dru­ge do­ku­men­te – ka­za­la je Va­ne­ssa, ko­ja je ci­je­lo vri­je­me u sud­ni­ci go­vo­ri­la hr­vat­skim, a ko­ja je uos­ta­lom u Hr­vat­sku i doš­la na stu­dij ka­ko bi na­uči­la je­zik. Na kra­ju je za­klju­či­la da joj tre­ba pre­ves­ti de­vet­na­est stra­ni­ca iz spi­sa, zbog če­ga je ras­pra­va od­go­đe­na za kraj lip­nja. U jed­nom tre­nut­ku ka­za­la je i da se za sa­da pla­ni­ra bra­ni­ti šut­njom, a o kriv­nji se ni­je iz­jas­ni­la.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Va­ne­ssa Ra­ney u sud­ni­ci se do­ima­la go­to­vo upla­še­no, ni­je iz­gle­da­la kao oso­ba ko­ja je po­li­caj­ca ubo­la u vrat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.