Sin Fi­kre­ta Ab­di­ća op­tu­žen zbog ile­gal­nog spa­ja­nja na vo­do­vod

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

– Čuo sam da u fir­mi Ec­co-Pharm u ko­joj je moj sin di­rek­tor pos­to­je ne­ki pro­ble­mi s po­troš­njom vo­de, no ne mis­lim da su pos­to­ja­le bi­lo kak­ve zlo­po­ra­be, od­nos­no to sam sto pos­to si­gu­ran – ka­zao je u uto­rak na Op­ćin­skom kaz­ne­nom su­du u Za­gre­bu poz­na­ti bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki po­du­zet­nik i po­li­ti­čar Fi­kret Ab­dić “Ba­bo” ka­mo je bio po­zvan kao svje­dok u pos­tup­ku ko­ji se vo­di pro­tiv nje­go­va si­na Er­vi­na Ab­di­ća. On je op­tu­žen da je od ožuj­ka do pro­sin­ca 2014. go­di­ne u Ma­ljev­cu, mjes­taš­cu u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji gdje je smje­šte­no po­du­ze­će Ec­co-Pharm, uk­lo­nio za­pe­ča­će­ni znak s bro­ji­la po­troš­nje pit­ke vo­de te se neo­v­la­šte­no pri­klju­čio na vo­do­vod­nu mre­žu i po­tro­šio vo­du u vri­jed­nos­ti 5920 ku­na ko­ju ni­ka­da ni­je pla­tio. Fi­kret Ab­dić u svom is­ka­zu spo­me­nuo je i da se šaht u ko­jem se na­la­zi bro­ji­lo na­la­zi na li­va­di ko­joj je mo­gao pris­tu­pi­ti bi­lo tko, pa je ta­ko bi­lo tko mo­gao i ski­nu­ti pe­čat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.