Naj­sret­ni­ji je kad po­ma­že dru­gi­ma

Ro­đen je u obi­te­lji s 14 dje­ce i ži­vio je u te­škim uvje­ti­ma u rom­skom na­se­lju Sve­ti Đurđ, no u pe­tom raz­re­du udom­ljen je kod obi­te­lji Jan­čić u Lud­bre­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net ČAKOVEC

Sre­tan sam zbog na­gra­de. Ve­li­ka je to čast! – ka­že skrom­no Dra­žen Or­šuš, uče­nik osmog raz­re­da OŠ Lud­breg Dra­žen Or­šuš uče­nik je osmog raz­re­da, toč­ni­je, po­seb­nog raz­red­nog odje­la u OŠ Lud­breg. Zbog te­ško­ća u ra­zvo­ju i pro­ble­ma s vi­dom, ško­lu­je se uz in­di­vi­du­ali­zi­ra­ni pris­tup. Ro­đen je u obi­te­lji s 14 dje­ce, do pe­tog je raz­re­da ži­vio u iz­ra­zi­to te­škim uvje­ti­ma u rom­skom di­je­lu na­se­lju Sve­ti Đurđ, bez stru­je i vo­de. Kao i ve­ći­na ses­ta­ra i bra­će, iz­dvo­jen je iz obi­te­lji i jed­no je vri­je­me bio šti­će­nik Dje­čjeg do­ma Svi­ta­nje u Ko­priv­ni­ci, sve dok u pe­tom raz­re­du ni­je udom­ljen kod obi­te­lji Jan­čić u Lud­bre­gu, u ko­ju je, iz Svi­ta­nja, po­vre­me­no do­la­zio na praz­ni­ke i vi­ken­de.

Kan­di­di­ra­la ga raz­red­ni­ca

Na pri­jed­log raz­red­ni­ce Sa­nje Pav­čec, Dra­žen je pos­tao ovo­go­diš­nji do­bit­nik na­gra­de “Lu­ka Ritz” za pro­mi­ca­nje to­le­ran­ci­je u ka­te­go­ri­ji uče­ni­ka os­nov­nih ško­la. – Sre­tan sam zbog na­gra­de. Ve­li­ka je to čast! – ka­že skrom­ni dje­čak. Na pi­ta­nje što bi po­ru­čio svo­jim vrš­nja­ci­ma, od­go­va­ra da se uvi­jek mo­ra­ju tru­di­ti da os­tva­re svo­je ci­lje­ve u ži­vo­tu. On se, do­da­je, ja­ko tru­di. Raz­red­ni­ca Pav­čec na­po­mi­nje da je Dra­žen u udo­mi­telj­skoj obi­te­lji svi­ma od ve­li­ke po­mo­ći. – Naj­sta­ri­ji je u obi­te­lji i vr­lo oz­bilj­no shva­ća svo­ju ulo­gu u za­jed­ni­ci. Po­ma­že oko sva­kod­nev­nih pos­lo­va i bri­ge o os­ta­loj dje­ci. Svo­jim po­na­ša­njem i pris­toj­noš­ću pri­mjer im je u ži­vo­tu i ško­lo­va­nju. Uz udo­mi­te­lji­cu ko­ju je Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb oci­je­nio kao jed­nu od naj­bo­ljih u Hr­vat­skoj, uvi­jek se bri­ne da os­ta­la dje­ca ne za­kas­ne u ško­lu, da na­pi­šu svo­je do­ma­će za­da­će i oba­ve hi­gi­je­nu – ka­že. Po­t­vr­đu­je to i udo­mi­te­lji­ca Li­di­ja Jan­čić. – Dra­žen je izu­zet­no di­je­te i kao obi­telj bi­li smo na ve­li­kom do­bit­ku kad je sti­gao k na­ma. Br­zo se pri­la­go­dio i iz­ras­ta u kras­nog mla­dog čo­vje­ka. Kod nas je udom­ljen i nje­gov brat, što ga je ja­ko ra­zve­se­li­lo – ka­že udo­mi­te­lji­ca. Ni­šta ma­nje vri­je­dan je i u ško­li. Sve od upi­sa u po­seb­ni raz­red, pro­sjek ocje­na mu je 5.0. Raz­red­ni­ci po­ma­že u ko­mu­ni­ka­ci­ji s dru­gim uče­ni­ci­ma, a ka­ko je ona vo­lon­ter­ka u broj­nim udru­ga­ma ko­je se ba­ve dje­com i mla­di­ma, upio je tu nje­zi­nu lju­bav pre­ma po­ma­ga­nju, pa se kao pred­sjed­nik raz­re­da uvi­jek oda­zi­va na hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je na škol­skoj i lo­kal­noj ra­zi­ni. – Kao pri­mjer, spo­me­nu­la bih skup­lja­nje po­mo­ći za udru­gu Fa­ce­bo­ok Hu­ma­ni­tar­ci Zagreb, iz­ra­du an­đe­la za udru­gu “Jak kao Ja­kov”, su­rad­nju s lud­bre­škim Sun­cem, iz­ra­du pro­daj­nih su­ve­ni­ra za pro­da­ju za udru­gu “Naš svi­jet”... – na­bra­ja S. Pav­čec.

Že­li se ško­lo­va­ti i ima­ti obi­telj

Osim što vo­li cr­ta­ti, u slo­bod­no vri­je­me Dra­žen se ak­tiv­no ba­vi hr­va­njem u Hr­vač­kom klu­bu Lud­breg, od­la­zi na na­tje­ca­nja i osva­ja na­gra­de. Što da­lje? Pla­ni­ra se, ka­že, upi­sa­ti u sred­nju ško­lu u Va­ra­ždi­nu, a pri oda­bi­ru će mu po­mo­ći i struč­nja­ci za pro­fe­si­onal­nu ori­jen­ta­ci­ju u HZZ-u. Na­kon što stek­ne za­nat, vo­lio bi ima­ti svo­ju obi­telj. I dom. – Ci­je­la nje­go­va obi­telj, ško­la i klub mu po­ma­žu u to­me, mo­ti­vi­ra­ju ga i us­pješ­no po­ka­zu­ju da je sve mo­gu­će pos­ti­ći ako se do­volj­no tru­di. On je u obi­te­lji, ško­li i klu­bu rav­no­pra­van član za­jed­ni­ce – is­ti­če raz­red­ni­ca, ko­ja se, uz po­dr­šku raz­red­nog vi­je­ća i ško­le, na kan­di­da­tu­ru od­lu­či­la jer vje­ru­je da će mu na­gra­da pro­mi­je­ni­ti ži­vot u po­zi­tiv­nom smje­ru, da­ti mu osje­ćaj od­go­vor­nos­ti i sa­mo­po­uz­da­nje, a i vi­dio bi i da oko­li­na ci­je­ni nje­gov mar­ljiv trud i za­la­ga­nje. Za­to se Dra­žen ovih da­na i osje­ća kao naj­sret­ni­ji dje­čak na svi­je­tu.

Dra­žen Or­šuš sa udo­mi­te­lji­com Li­di­jom Jan­čić

Dra­žen Or­šuš ško­lu­je se u po­seb­nom raz­re­du zbog pro­ble­ma s vi­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.