Vin­ko­vač­ko lje­to – dru­že­nje u par­ku za sve gra­đa­ne

Že­li­mo da gra­đa­ni ti­je­kom vru­ćih da­na ima­ju li­jep pros­tor za iz­la­zak s pu­no ugos­ti­telj­skih i dru­gih sa­dr­ža­ja, ka­že gra­do­na­čel­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Ti­je­kom sr­p­nja i ko­lo­vo­za u Vin­kov­ci­ma se odr­ža­va ma­ni­fes­ta­ci­ja Vin­ko­vač­ko lje­to. – Že­lim da na­ši gra­đa­ni ti­je­kom vru­ćih da­na ima­ju li­jep pros­tor za iz­la­zak i dru­že­nje, da bu­du dio za­jed­ni­ce i su­dje­lu­ju u pu­no raz­li­či­tih ugos­ti­telj­skih, kul­tur­nih i za­bav­nih sa­dr­ža­ja. Ovim pu­tem po­zi­vam sve gra­đa­ne, nji­ho­ve pri­ja­te­lje i gos­te ko­ji će bi­ti u Vin­kov­ci­ma ovih ljet­nih da­na da do­đu na trg od­nos­no u grad­ski park ka­ko bi vi­dje­li što smo pri­pre­mi­li za njih – re­kao je gra­do­na­čel­nik Vin­ko­va­ca Ivan Bo­san­čić. U grad­skoj tvrt­ki Pro­mo Ci­ba­lae na­vo­de da pro­gram Vin­ko­vač­kog lje­ta obje­di­nju­je sva do­ga­đa­nja u gra­du u ljet­nim mje­se­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.