Pen­dre­ci za pro­s­vjed­ni­ke pro­tiv Pu­ti­na i Me­dve­de­va

Alek­sej Na­valj­ni, od­vjet­nik, po­li­ti­čar i ak­ti­vist, u iz­bo­ri­ma za mo­skov­skog gra­do­na­čel­ni­ka ti­jes­no je iz­gu­bio od Pu­ti­no­va kan­di­da­ta, a na­kon na­pa­da na nje­ga ze­le­nom te­ku­ći­nom na jed­no­me je oku iz­gu­bio 80 pos­to vi­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Još od 2012. go­di­ne ni­ti jed­na no­va po­li­tič­ka stran­ka ni­je do­bi­la su­glas­nost za re­gis­tra­ci­ju i služ­be­ni rad na po­dru­čju Ru­si­je Is­to­ga tre­nut­ka ka­da je u ne­dje­lju iz­a­šao iz svo­ga mo­skov­skog sta­na ka­ko bi na­zo­čio pro­s­vje­di­ma pro­tiv Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, Alek­se­ja Na­valj­nog, vo­de­ćeg ru­skog opo­zi­ci­ona­ra, bez ikak­va raz­lo­ga, po­vo­da ili objaš­nje­nja uhi­ti­la je po­li­ci­ja. Dos­lov­no su ga uba­ci­li u vo­zi­lo i odvez­li u ne­poz­na­tom smje­ru, us­t­vr­di­la je nje­go­va su­pru­ga. – Alek­sej je uhi­ćen još u ha­us­to­ru na­še zgra­de, ni­je us­pio ni iz­a­ći na uli­cu. I ni­je mi jas­no zbog če­ga je uhi­ćen, jer pro­s­vje­di u to­me tre­nut­ku još ni­su ni po­če­li, pa ni­je mo­gao pre­kr­ši­ti ni­ka­kav za­kon – ka­že nje­go­va su­pru­ga Ju­li­ja Na­valj­ni. Uhi­ćen je i Ilja Ja­šin, ta­ko­đer je­dan od naj­gor­lji­vi­jih bo­ra­ca pro­tiv Krem­lja.

Izvan­sis­tem­ska opor­ba

Ru­sku opor­bu mo­gu­će je da­nas ne­for­mal­no po­di­je­li­ti na dva di­je­la. S jed­ne stra­ne je par­la­men­tar­na opo­zi­ci­ja či­je su stran­ke zas­tup­lje­ne u Du­mi, no one ne pred­stav­lja­ju stvar­nu opo­zi­ci­ju Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Ana­li­ti­ča­ri ih ocje­nju­ju vi­še ili ma­nje lo­jal­ni­ma ru­skom pred­sjed­ni­ku, a even­tu­al­no ru­še­nje vla­de ne pa­da im na pa­met. S dru­ge stra­ne je izvan­sis­tem­ska opo­zi­ci­ja ko­ja ni­je zas­tup­lje­na u Du­mi, no ko­ja je stvar­ni or­ga­ni­za­tor svih po­kre­ta i do­ga­đa­nja na uli­ca­ma Mo­sk­ve i os­ta­lih ru­skih gra­do­va na ko­ji­ma se za­zi­va­ju os­tav­ke i od­la­zak naj­vi­ših ru­skih duž­nos­ni­ka. Izvan­sis­tem­sku opo­zi­ci­ju či­ni ci­je­li niz re­gis­tri­ra­nih i ne­re­gis­tri­ra­nih po­li­tič­kih stra­na­ka, udru­ga gra­đa­na i ne­for­mal­nih sku­pi­na ko­je, po svo­jim po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma va­ri­ra­ju od li­be­ra­la do na­ci­ona­lis­ta i mo­nar­his­ta, no naj­ja­če od njih su stran­ka Ja­bu­ka, po­tom Na­rod­na stran­ka slo­bo­de PARNAS, kao i ne­re­gis­tri­ra­na Stran­ka pro­gre­sa. ne­re­gis­tri­ra­na za­to što pod raz­li­či­tim obraz­lo­že­nji­ma na po­dru­čju Ru­si­je još od 2012. go­di­ne ni­ti jed­na no­va stran­ka ili po­li­tič­ka sna­ga ni­je do­bi­la su­glas­nost za po­če­tak ra­da od Mi­nis­tar­stva upra­ve. Ipak, od svih je naj­ve­ći trn u oku vla­da­ju­ćoj struk­tu­ri Ru­si­je upra­vo Alek­sej Na­valj­ni, od­vjet­nik, po­li­ti­čar i ak­ti­vist, po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na je­dan od naj­gor­lji­vi­jih kri­ti­ča­ra Pu­ti­no­ve vlas­ti. O nje­go­voj po­pu­lar­nos­ti naj­bo­lje go­vo­ri po­da­tak ka­ko je pri­je če­ti­ri go­di­ne na iz­bo­ri­ma za gra­do­na­čel­ni­ka Mo­sk­ve do­bio 27 pos­to gla­so­va, tek ne­što ma­nje od kan­di­da­ta Pu­ti­no­ve stran­ke. Ne­bro­je­no pu­ta je uhi­ći­van, u ne­ko­li­ko na­vra­ta osu­đi­van na za­tvor­ske kaz­ne ko­je su re­dom pre­tva­ra­ne u uvjet­ne osu­de. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci ne­poz­na­ti su ga na­pa­da­či po li­cu za­li­li ze­le­nom te­ku­ći­nom, zbog če­ga je na jed­nom oku iz­gu­bio 80 pos­to vi­da. Na­valj­ni i nje­go­va Zak­la­da pro­tiv ko­rup­ci­je obja­vi­li su po­čet­kom ožuj­ka na Yo­utu­beu do­ku­men­ta­rac pod ime­nom “On za vas ni­je Di­mon”, u ko­je­mu se ak­tu­al­nog pre­mi­je­ra op­tu­žu­je za ko­rup­ci­ju ogrom­nih raz­mje­ra. Pre­ma tvrd­nja­ma iz­ne­se­ni­ma u ovom pe­de­se­tak mi­nu­ta du­gač­kom do­ku­men­tar­cu, Med­vje­dev je ti­je­kom svo­je po­li­tič­ke ka­ri­je­re, ko­rup­ci­jom na­go­mi­lao ime­tak vri­je­dan oko 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra, a sam na­ziv fil­ma od­no­si se na na­di­mak Di­mon ka­ko od mi­lja Med­vje­de­va na­zi­va nje­go­va glas­no­go­vor­ni­ca Na­ta­li­ja Ti­ma­ko­va.

Pre­ven­tiv­no uhi­će­nje

U do­ku­men­tar­cu se opi­su­je ci­je­li niz afe­ra, od po­da­ta­ka ka­ko je oli­garh Usma­nov Med­vje­de­vu pok­lo­nio dvo­rac ne­da­le­ko od Mo­sk­ve, ka­ko je pre­mi­jer iz­gra­dio vlas­ti­ti po­sao s vi­no­gra­di­ma i po­ku­pio dr­žav­ne po­ti­ca­je, do epi­zo­de u ko­joj je Med­vje­dev na­ba­vio vi­no­gra­de i dvo­rac u ta­li­jan­skoj To­ska­ni. Ru­ske vlas­ti na do­ku­men­ta­rac i op­tuž­be ko­je su u nje­mu iz­ne­se­ne ni­su od­go­va­ra­le, no film je već pr­vog da­na po obja­vi vi­dje­lo 1,5 mi­li­ju­na gle­da­te­lja, da bi u slje­de­ćih mje­sec da­na broj pre­gle­da na­ras­tao na vi­še od 20 mi­li­ju­na. Upra­vo zbog op­tuž­bi iz­ne­se­nih u fil­mu, i pot­pu­nog ig­no­ri­ra­nja Krem­lja da se o nje­mu oči­tu­je, u Ru­si­ji su or­ga­ni­zi­ra­ni ma­sov­ni pro­s­vje­di. Na uli­ce Mo­sk­ve iz­aš­lo je iz­me­đu 15 i 30 ti­su­ća pro­s­vjed­ni­ka, dok se u os­tat­ku Ru­si­je ogla­si­lo pre­ko 150 ti­su­ća de­mons­tra­na­ta. Is­pi­ti­va­nje jav­nog miš­lje­nja po­ka­zu­je da oko 45 pos­to Ru­sa sma­tra ka­ko Me­dve­dev tre­ba od­stu­pi­ti. Sa­mog Na­valj­nog spe­ci­jal­ci su za­tvo­ri­li u po­li­cij­sko vo­zi­lo, a uhi­će­no je još oko 500 oso­ba. Na­jav­lje­ni su bi­li i no­vi pro­s­vje­di pro­tiv Med­vje­de­va, ali i Pu­ti­na, i Na­valj­ni je pre­ven­tiv­no uhi­ćen, a ru­ska je dr­žav­na te­le­vi­zi­ja obja­vi­la spot s pro­tu­pro­s­vjed­nič­kom pje­smom za ko­ju je ta­moš­njoj pop-zvi­jez­di pla­ti­la 35 ti­su­ća do­la­ra.

Ti­je­kom pr­vih pro­s­vje­da po­tak­nu­tih fil­mom “On za vas ni­je Di­mon”, sa­mo na uli­ca­ma Mo­sk­ve uhi­će­no je 500 pro­s­vjed­ni­ka

RE­UTERS

Na suz­bi­ja­nju pro­s­vje­da an­ga­ži­ra­ne su i spe­ci­jal­ne pos­troj­be ru­ske po­li­ci­je

Ilja Ja­šin (skroz go­re) i Alek­sej Na­valj­ni uhi­će­ni su zbog pro­s­vje­da pro­tiv Pu­ti­na i Med­vje­de­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.