De­be­la je sva­ka tre­ća oso­ba – 2,2 mi­li­jar­de lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Sva­ka tre­ća oso­ba na svi­je­tu ima pre­ko­mjer­nu te­ži­nu ili je pre­ti­la, a me­đu nji­ma je sve vi­še dje­ce, sto­ji u stu­di­ji objav­lje­noj u znans­tve­nom ča­so­pi­su New En­gland Jo­ur­nal of Me­di­ci­ne. Pre­ko­mjer­nu te­ži­nu u 2015. ima­lo je 2,2 mi­li­jar­de dje­ce i odras­lih. Stu­di­jom je ta­ko­đer ut­vr­đe­no da je če­ti­ri mi­li­ju­na lju­di umr­lo 2015. od bo­les­ti po­ve­za­nih s pre­ko­mjer­nom te­ži­nom ili pre­ti­loš­ću. Dvi­je tre­ći­ne od­no­si se na kar­di­ova­sku­lar­ne bo­les­ti, a sli­je­de di­ja­be­tes, bo­lest bu­bre­ga i rak. Od 20 naj­m­no­go­ljud­ni­jih dr­ža­va, naj­vi­še je de­be­lih u SAD-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.