Trump: Ovaj sud ne zna da su vre­me­na opas­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Do­nald Trump kri­ti­zi­rao je ju­čer sa­vez­ni pri­ziv­ni sud u San Fran­cis­cu ko­ji je po­t­vr­dio blo­ka­du ured­be o za­bra­ni pu­to­va­nja u SAD dr­žav­lja­ni­ma šest mus­li­man­skih ze­ma­lja. “Kao što se i oče­ki­va­lo, sud je po­nov­no pre­su­dio pro­tiv za­bra­ne pu­to­va­nja u ova­ko opas­nim vre­me­ni­ma za na­šu zem­lju. S.C.”, na­pi­sao je Trump na Twit­te­ru. Pod “S.C.” oči­to je mis­lio na ame­rič­ki Vr­hov­ni sud (Su­pre­me Co­urt), ko­ji bi već ovo­ga tjed­na mo­gao od­lu­či­va­ti o zah­tje­vu Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je da se za­bra­na po­nov­no ak­ti­vi­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.