Fa­šis­ti uš­li u op­ćin­sko vi­je­će u mjes­tu po­red gra­da Man­to­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (st)

Ne­ofa­šis­tič­ka stran­ka već se go­di­na­ma po­jav­lju­je na lis­ti­ći­ma lo­kal­nih iz­bo­ra u mjes­tu po­kraj Man­to­ve, ali je u jav­nos­ti i na ra­zi­ni na­ci­onal­nih ins­ti­tu­ci­ja uoče­na tak sa­da, na­kon pr­vog iz­bor­nog kru­ga u ti­su­ću op­ći­na u ko­ji­ma se bi­ra no­va vlast. Osim ve­li­kog po­ra­za Po­kre­ta 5 zvi­jez­da či­ji kan­di­da­ti ni­su ni u jed­noj op­ći­ni uš­li u dru­gi iz­bor­ni krug, ovi iz­bo­ri na vi­dje­lo su do­ni­je­li i po­da­tak o kan­di­di­ra­nju stran­ke ko­ja se i u ime­nu po­zi­va na fa­ši­zam, a u gr­bu ima i sim­bol ko­ji su fa­ši­šti pre­uze­li od sta­rih Rim­lja­na. Ta lis­ta po­ja­vi­la se u dvje­ma op­ći­na­ma i do­bi­la je 334 gla­sa, što je 10,4 pos­to, pa je u op­ćin­sko vi­je­će uš­la kan­di­dat­ki­nja, dva­de­se­to­go­diš­nja Fi­am­ma Ne­gri­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.