Trum­pu una­toč – naj­ve­ći spon­zor te­ro­riz­ma je S. Ara­bi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Na­kon Sa­udi­ja­ca ra­di­kal­ne is­la­mis­te naj­vi­še fi­nan­ci­ra­ju Ku­vajt i Ka­tar, pi­še ugled­ni nje­mač­ki list Süd­de­ut­s­c­he Ze­itung re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Una­toč to­me što ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump i da­lje tvr­di ka­ko je Ka­tar glav­ni fi­nan­ci­jaš te­ro­riz­ma, pre­ma naj­no­vi­jim iz­vje­šta­ji­ma za­pad­nih oba­vje­štaj- nih služ­bi, na pr­vom mjes­tu ipak je Sa­udij­ska Ara­bi­ja, da­nas glav­ni sa­vez­nik Do­nal­da Trum­pa, za­tim Ku­vajt, a Ka­tar je na tre­ćem mjes­tu. Osim što to či­ne u BiH, i na Ko­so­vu i u Ma­ke­do­ni­ji pa čak i u Cr­noj Go­ri pa i u Al­ba­ni­ji, sa­udij­ski mi­si­ona­ri i bo­ga­ti še­ici, pre­ko raz­nih hu­ma­ni­tar­nih i vjer­skih udru­ga, tra­že zem­lji­šta i gra­de dža­mi­je i vjer­ske objek­te u ko­ji­ma pro­po­vi­je­da­ju se­le­fij­sko-ve­ha­bij­sku ide­olo­gi­ju kak­vu no­si te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va i Al-Qa’ida. Iako ne­ma toč­nih po­da­ta­ka o bro­ju tak­vih dža­mi­ja na po­dru­čju biv­še Ju­gos­la­vi­ji, a naj­vi­še u BiH. Ka­ko na po­dru­čju biv­še Ju­gos­la­vi­je, Sa­udij­ci po is­tom prin­ci­pu ra­de i u za­pad­no­europ­skim zem­lja­ma. Pre­ma pi­sa­nju nje­mač­kog Süd­de­ut­s­c­he Ze­itun­ga, u Nje­mač­koj pla­ni­ra­ju iz­gra­di­ti 200 no­vih dža­mi­ja u ko­ji­ma Sa­udij­ci že­le pro­po­vi­je­da­ti ra­di­kal­ni is­lam. Od 2015. go­di­ne do da­nas, u Nje­mač­ku je doš­lo vi­še od mi­li­jun iz­bje­gli­ca od ko­jih je 80 pos­to mus­li­ma­na.

Se­le­fij­ski ve­ha­bi­zam Naj­ra­di­kal­ni­ji is­lam ko­ji pro­pa­gi­ra S. Ara­bi­ja ima ti­su­će pok­lo­ni­ka i u Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.