JE­SU LI SAD SHVATILI DA JE OSI­GU­RA­NJE U HOLDINGOVU CENTRU KAO ŠVICARSKI SIR?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Dva­put u po­la go­di­ne. Kad te ne­će, ne­će te, a či­ni se da Cen­tar za ko­ris­ni­ke Za­gre­bač­kog hol­din­ga baš ne­će. Ukup­no oko mi­li­jun ku­na u dvi­je na­oru­ža­ne pljač­ke od­ni­je­li su iz nje­ga raz­boj­ni­ci, pr­vi put u pro­sin­cu proš­le go­di­ne, a on­da još i pre­kju­čer. She­ma je ot­pri­li­ke is­ta. Pod pri­jet­njom va­tre­nim oruž­jem dje­lat­ni­ci­ma Cen­tra pljač­ka­ši su na­re­di­li da im pre­da­ju no­vac, što su ovi i uči­ni­li, a po­či­ni­te­lji su da­li pe­ta­ma vje­tra. Sum­nja se da je ovaj od pre­kju­čer imao po­moć­ni­ka, ali tko je on i na ko­ji mu je na­čin “dr­žao ljes­tve” ka­da je krao 200 ti­su­ća ku­na, još se ne zna. Ra­di se na oče­vi­du, po­ru­ču­ju iz po­li­ci­je, pa će svi de­ta­lji na­kon to­ga bi­ti poz­na­ti. A pos­to­ji i ve­li­ka vje­ro­jat­nost da ne­će jer još se ne zna tko su po­či­ni­te­lji iz pro­sin­ca proš­le go­di­ne. Zna se, me­đu­tim, ci­je­lo vri­je­me da je osi­gu­ra­nje u Centru u Vu­ko­var­skoj ne­što kao švicarski sir. Tu je, ali pun ru­pa. Ka­me­re u nje­mu sla­be su kva­li­te­te, a za­šti­ta­ri ne no­se oruž­je. Što se mo­že? S dje­lat­ni­ci­ma če­ka­ti da pljač­ka bu­de

Mi­li­jun je ku­na od­ne­se­no u dvi­je pljač­ke, ti­me se mo­gao so­lid­no opre­mi­ti vi­de­onad­zo­rom

go­to­va pa po­zva­ti po­li­ci­ju. Oni ne­ko vri­je­me po­ja­ča­no nad­zi­ru pos­lov­ni­cu, u ko­joj mje­seč­no svo­je ra­ču­ne za ko­mu­na­li­je pla­ća oko 20 ti­su­ća Za­grep­ča­na, a on­da se Cen­tar vra­ti svom uobi­ča­je­nom na­či­nu funk­ci­oni­ra­nja. Onom u ko­jem za­šti­ta­ri opet, u slu­ča­ju no­vog pre­pa­da na pos­lov­ni­cu u Vu­ko­var­skoj, mo­gu tek gle­da­ti, a ka­me­re slu­že tek da ih se ima. Iako u Centru do pri­je šest mje­se­ci ni­je bi­lo pro­ble­ma, go­to­vi­na na šal­te­ri­ma po­ka­za­la se po­pri­lič­no pri­mam­lji­va oni­ma ko­ji do nov­ca do­la­ze na ta­kav na­čin, a stav “ako su nas jed­nom, ne­će nas valj­da opet” Hol­ding će ko­šta­ti. Jer je­su i opet će, pa bi se oz­bilj­no tre­ba­lo raz­mis­li­ti o po­bolj­ša­nju osi­gu­ra­nja. Mi­li­jun ku­na, od­nos­no 800 ti­su­ća iz pro­sin­ca i 200 ti­su­ća od pre­kju­čer, iz­nos je ko­jim bi se Cen­tar so­lid­no mo­gao opre­mi­ti vi­de­onad­zo­rom. I to onim ko­ji bi omo­gu­ćio će se jas­no vi­di tko su ti ko­ji ima­ju obra­za i usred bi­je­la da­na na ni­ša­nu dr­ža­ti Za­grep­ča­ne ne bi li im ote­li no­vac za ko­ji su mje­sec da­na ra­di­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.