Zbog ra­do­va za­tva­ra­ju na­dvož­njak Hraš­će

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pb)

Pro­met pre­ko na­dvož­nja­ka Hraš­će, od Uli­ce Tho­ma­sa Jef­fer­so­na do Ve­li­ke ces­te, od da­nas će zbog ra­do­va bi­ti obus­tav­ljen. Au­to­mo­bi­li­ma će se obi­laz­no mo­ći pro­me­to­va­ti pre­ko Uli­ce Mla­dos­ti, nje­zi­na I. odvoj­ka i Ve­li­ke ces­te ili pre­ko In­dus­trij­ske, Odran­ske, Ar­ba­na­so­ve i No­vo­za­gre­bač­ke. Obi­laz­no će pre­ko In­dus­trij­ske vo­zi­ti i auto­bus­ne li­ni­je, i to bro­je­vi 166 Zagreb – Do­nji Dra­go­no­žec, 229 Glav­ni ko­lo­dvor – Odra – Ma­la Mla­ka, 311 Zagreb – Ce­rov­ski vrh, 313 Zagreb – Vu­ko­me­rić i 322 Ve­li­ka Go­ri­ca – Ce­rov­ski vrh. Ra­do­vi na na­dvož­nja­ku tra­jat će do 18. sr­p­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.