Ni li­je­vi ni des­ni ne­će re­fe­ren­dum

Ban­dić že­li da o pre­ime­no­va­nju tr­ga od­lu­če Za­grep­ča­ni, što sme­ta des­ni­ci jer im je uvjet za su­rad­nju u Skup­šti­ni no­vo ime, a lje­vi­ca pro­mje­nu jed­nos­tav­no ne že­li

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net Ma­te­ja Šo­bak

Mo­bi­li­zi­ra­ti lju­de za iz­la­zak na re­fe­ren­dum ne­će ni ini­ci­ja­ti­va “Krug za trg”, ko­ja ba­rem jed­nom go­diš­nje pro­s­vje­du­je pro­tiv ime­na Ras­pi­su­je re­fe­ren­dum? Pa zar ni­je već Bru­ni Esih u za­mje­nu za pot­po­ru u Skup­šti­ni obe­ćao pre­ime­no­va­nje?, ču­di­li su se ju­čer grad­ski HDZ-ov­ci po­te­zu Mi­la­na Ban­di­ća, kao da ih i sa­me s Tr­gom mar­ša­la Ti­ta već jed­nom ni­je “pre­va­rio”.

“Ne­oz­bilj­no” od­lu­či­va­nje

U stu­de­nom proš­le go­di­ne “na­go­di­li” su se HDZ-ov­ci s gra­do­na­čel­ni­kom da će pri­hva­ti­ti re­ba­lans pro­ra­ču­na pos­ta­ne li Ti­tov trg Ka­za­liš­nim, a go­to­vo go­di­nu da­na na­kon i oni će, s os­ta­lim Za­grep­ča­ni­ma, o pro­mje­ni ime­na od­lu­či­va­ti na re­fe­ren­du­mu. – Ako mo­ra bi­ti ta­ko, ne­ka i bu­de. Mi smo već ini­ci­ra­li pro­mje­nu ime­na, ta­ko da je vr­lo jas­no na ko­ji na­čin že­li­mo da re­fe­ren­dum za­vr­ši – rek­li su HDZ-ov­ci, ko­ji bi u no­vom sa­zi­vu Skup­šti­ne tre­ba­li tvo­ri­ti ko­ali­ci­ju s Ban­di­će­vom stran­kom, ali i s onom Bru­ne Esih, s či­je lis­te sad ka­žu da za re­fe­ren­dum uop­će ni­su, jer “ime tr­gu ni­je da­no re­fe­ren­du­mom pa mu se nji­me ni ne bi tre­ba­lo odu­ze­ti”. Da je ta­kav na­čin od­lu­či­va­nja “neo­z­bi­ljan”, sma­tra­ju pak u ini­ci­ja­ti­vi “Krug za trg”, ko­ja se ba­rem jed­nom go­diš­nje na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta oku­pi ne bi li pro­s­vje­do­va­la pro­tiv nje­go­va ime­na. – Ne mo­že­mo vje­ro­va­ti da gra­do­na­čel­nik oz­bilj­no mis­li kad spo­mi­nje re­fe­ren­dum i sma­tra­mo da sa­mo tra­ži zgo­dan na­čin za oprav­da­nje pred li­je­vim bi­ra­či­ma – objas­ni­la je pot­pred­sjed­ni­ca “Kru­ga za trg” Ma­ja Ru­nje te do­da­la ka­ko je ri­ječ o, pri­je sve­ga, mo­ral­nom pi­ta­nju o ko­jem se ni­ka­ko ne bi tre­ba­lo ras­prav­lja­ti na re­fe­ren­du­mu. Oni kao ini­ci­ja­ti­va čak će pro­pus­ti­ti, rek­la je, mo­bi­li­zi­ra­ti lju­de da na re­fe­ren­dum iz­a­đu i na nje­mu za­že­le pro­mje­nu ime­na tr­ga.

Pro­s­vjed 22. lip­nja

– Be­smis­le­no je uop­će bi­ti na stra­ni ko­ja za­go­va­ra da bi­lo što u gra­du no­si ime zlo­čin­ca – rek­la je Ma­ja Ru­nje pa objas­ni­la da i bu­du­ći skup­štin­ski zas­tup­ni­ci s lis­te Mi­la­na Ban­di­ća ta­ko­đer pris­tu­pa­ju ini­ci­ja­ti­vi te ih je ot­pri­li­ke po­lo­vi­ca za to da se ime tr­ga pro­mi­je­ni. To ban­di­ćev­ci ni­su že­lje­li po­t­vr­di­ti, a ni de­man­ti­ra­ti, iako sam gra­do­na­čel­nik ni­kad svoj stav o Tr­gu mar­ša­la Ti­ta ni­je ot­krio. Ot­kri­li su ga za­to SDP-ov­ci, ko­ji ka­žu da ni za kak­ve pro­mje­ne ni­su. – Ni­smo si­gur­ni da se tre­ba tro­ši­ti no­vac za tak­ve stva­ri, a i od sa­mog smo po­čet­ka bi­li za to da se trg zo­ve baš ka­ko se i zo­ve – re­kao je v. d. pred­sjed­ni­ka za­gre­bač­kog SDP-a Sa­ša Mo­lan ko­ji se, iako su na sa­svim su­prot­noj stra­ni, u jed­nom sla­že s čla­no­vi­ma ini­ci­ja­ti­ve “Krug za trg”. I on, kao i Ma­ja Ru­nje, sma­tra da je re­fe­ren­dum je­dan od sred­sta­va ko­jim se Ban­dić “že­li svi­ma umi­li­ti”. Na kra­ju te bi “sve” mo­gao i po­sva­di­ti jer ni oni ko­ji su za os­ta­nak ime­na ni­su za odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma. Po­ka­zat će to već 22. lip­nja, na Dan an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be, “Trg je naš”, ini­ci­ja­ti­va ko­ja okup­lja udru­ge lje­vi­ce, a ko­ja će pro­s­vje­dom po­kraj HNK nas­to­ja­ti po­ka­za­ti ka­ko je Trg mar­ša­la Ti­ta “je­dan od po­s­ljed­njih sim­bo­la po­bje­de nad na­ciz­mom i us­taš­tvom u Dru­gom svjet­skom ra­tu”. Je­dan od or­ga­ni­za­to­ra pro­s­vje­da jest i plat­for­ma Zagreb je naš, či­ji su zas­tup­ni­ci ta­ko­đer u no­vom sa­zi­vu Skup­šti­ne.

Re­fe­ren­dum Ban­di­ću slu­ži sa­mo da bi se “umi­lio i lje­vi­ci”, ka­žu u Kru­gu za trg Je­dan od or­ga­ni­za­to­ra pro­s­vje­da “Trg je naš” jest plat­for­ma ko­ja ta­ko­đer ima skup­šti­na­re

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Dvi­je po­di­je­lje­ne frak­ci­je, one pro­tiv Tr­ga mar­ša­la Ti­ta (li­je­vo) i za trg (go­re), ne že­le da o “naj­ljep­šem za­gre­bač­kom tr­gu” od­lu­ču­ju Za­grep­ča­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.