Na is­po­vi­jed u zo­ru, a na pro­šte­nje uve­čer

Na šest tra­mvaj­skih sta­ni­ca od Je­la­čić-pla­ca još uvi­jek se ču­va tra­di­ci­onal­ni obi­čaj obi­lje­ža­va­nja Blag­da­na sv. An­te

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja ZAGREB

Na za­vjet sve­to­me An­tu­nu doš­li su vjer­ni­ci iz ci­je­log gra­da. A na­kon mis­nog slav­lja mno­gi su na štan­du ku­pi­li us­po­me­nu na ovaj dan Već u 5 sa­ti uju­tro vjer­ni­ci su bi­li pred vra­ti­ma cr­k­ve na Sve­tom Du­hu. Ku­ca­li su fra­tri­ma na vra­ta u Žu­pi sv. An­tu­na Pa­do­van­sko­ga, poz­na­toj po pros­la­vi An­tu­no­va. – Is­po­vi­je­da­te li – pi­ta­njem su po­žu­ri­li sve­će­ni­ke ko­ji su se spre­ma­li na pr­vu ju­tar­nju mi­su u zo­ru. Ni­su ima­li dru­ge ne­go “otvo­ri­ti” pri­je vre­me­na. Is­to­dob­no, pred cr­k­vu su sti­gli i pro­da­va­či na­bož­nih pred­me­ta, ured­no sla­žu­ći kru­ni­ce, sve­tač­ke sli­či­ce, svi­je­će, ta­mjan i po­sve­će­nu vo­du na svo­je štan­do­ve. S pro­da­jom su po­če­li već ta­da, iako je pra­va gu­žva u ovom grad­skom sve­ti­štu zav­la­da­la tek pre­dve­čer, kad su Za­grep­ča­ni bi­li go­to­vi s pos­lom. Već tra­di­ci­onal­no u 18 sa­ti bla­gos­lo­vi­li su dje­cu i lji­lja­ne, sim­bol čis­to­će i ne­vi­nos­ti, na­kon če­ga je mi­su pre­dvo­dio kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić.

Pro­ble­mi pod no­ge sv. An­tu­na

Sve se bi­je­li­lo od lji­lja­na ci­je­li dan. Sa so­bom su ih no­si­li oni ko­ji su doš­li u po­sjet sve­tom An­tu­nu, a do­bro su se pri­pre­mi­li i pro­da­va­či, ko­ji su na­ba­vi­li ne­ko­li­ko ti­su­ća ko­ma­da tog cvi­je­ća. – Ove go­di­ne ima pu­no vi­še lji­lja­na ne­go la­ni, a broj vjer­ni­ka u pri­je­pod­nev­nim sa­ti­ma bio je ma­nji. Pre­ve­li­ke su vru­ći­ne, lju­di se ču­va­ju pa ra­di­je do­đu po­pod­ne. La­ni sam do 14 sa­ti pro­da­la svih 500 ko­ma­da ko­je sam do­ni­je­la, a ove je go­di­ne pu­no lo­ši­je iš­lo – ka­že Lju­bi­ca Le­vak, ko­ja je lji­lja­ne iz Li­je­vog Du­brov­ča­ka kod Iva­nić-Gra­da pro­da­va­la za pet do de­set ku­na. No umi­rov­lje­ni­ci­ma ko­ji ne­ma­ju nov­ca da­je, ka­že, i za­ba­da­va. Lji­lja­ne su ho­do­čas­ni­ci no­si­li i pod no­ge ki­pa sve­tog An­tu­na, za­jed­no sa svo­jim pro­ble­mi­ma ko­je se na­da­ju da će raz­ri­je­ši­ti uz nje­go­vu po­moć. Strp­lji­vo su u re­du če­ka­li ne bi li doš­li do nje­ga, po­lo­ži­li ru­ku i krat­ko se po­mo­li­li te za­vje­to­va­li. Ili os­ta­vi­li sv. An­tu­nu sli­či­cu s nje­go­vim li­kom. Če­ka­li su i na ula­zu u cr­k­vu ka­ko bi se po­mo­li­li pred re­lik­vi­ja­rom ko­ji sto­ji is­pred ol­ta­ra, u ko­je­mu fra­njev­ci ču­va­ju dio sve­če­ve ko­že ko­ja je ta­mo pre­ne­se­na još 1995. go­di­ne u po­vo­du 800. ob­ljet­ni­ce nje­go­va ro­đe­nja. Već ta­da Za­grep­ča­ni su se po­ve­za­li sa sve­tim An­tom, ka­ko ga od­mi­lja zo­vu, a nji­ho­vi pu­te­vi pre­ma cr­k­vi na Sve­tom Du­hu sva­ke su go­di­ne bi­li ma­sov­ni­ji. Da se sla­vi Sve­ti An­te, vi­dje­lo se već kod Ili­ce, u ko­joj su se već mo­gli vi­dje­ti štan­do­vi, a ka­ko bi osi­gu­ra­li pje­ša­ke, za pro­met su za­tvo­ri­li dio uli­ce pre­ma cr­k­vi. Ma­sov­no se i is­po­vi­je­da­lo. U po­moć su usko­či­li i sve­će­ni­ci iz su­sjed­nih žu­pa, a naj­vi­še su pos­la ima­li pri­je mi­sa, ko­je su na ras­po­re­du bi­le sva­kih sat i pol. Re­do­vi ko­ji su se stva­ra­li bi­li su du­gač­ki i ne­ko­li­ko de­se­ta­ka me­ta­ra. Po­mo­li­ti se i za­pa­li­ti svi­je­ću doš­le su i ko­le­gi­ce Me­li­ta i Mi­re­la. – U bli­zi­ni ra­di­mo i sva­ke go­di­ne 13. lip­nja za vri­je­me pa­uze zna­mo ka­mo će­mo – ka­žu ko­le­gi­ce, ko­je su is­pred cr­k­ve mo­gle ko­mot­no i na ga­blec. Jer na pro­šte­nju su se mo­gle ku­pi­ti i le­pi­nje pr­že­ne u du­bo­kom ulju, tra­di­ci­onal­ni me­de­nja­ci ili še­ćer­na va­ta.

Štand sla­ga­le če­ti­ri sa­ta

Gu­žva je bi­la i kod štan­da obi­te­lji Do­kić, ko­ja pred­me­te ko­je iz­ra­đu­je ruč­no pro­da­je na cr­k­ve­nim pro­šte­nji­ma već 20 go­di­na. – Pri­je se pu­no vi­še pro­da­va­lo, a sad naj­vi­še idu sit­ni­ce, ki­pi­ći po pet ku­na – ka­žu maj­ka i kći Ana i Iva­na, ko­je su štand sla­ga­le pu­na če­ti­ri sa­ta.

Is­pred ol­ta­ra sto­ji re­lik­vi­jar u ko­jem fra­njev­ci ču­va­ju os­tat­ke sve­če­ve ko­že Pri­je se, ka­žu pro­da­va­či na pro­šte­nju, pu­no vi­še pro­da­va­lo, sad naj­vi­še idu ki­pi­ći po pet ku­na

U re­du se če­ka­lo ka­ko bi se po­mo­li­lo pred ki­pom sv. An­tu­na te mu se po­vje­ri­le sve bri­ge

Pa­li­le su se svi­je­će i di­je­li­la bla­gos­lov­lje­na vo­da...

Obi­telj Ane Do­kić 20 go­di­na pro­da­je na pro­šte­nji­ma

Naj­vi­še su se pro­da­va­li lji­lja­ni, sim­bol čis­to­će i ne­vi­nos­ti

Ko­le­gi­ce Me­li­ta i Mi­re­la na pros­la­vi su sva­ke go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.