Ne­ma pla­ca, no mo­že­te uži­va­ti na ba­ze­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja

Tra­mva­ji i auto­bu­si ZET-a pro­me­to­vat će po ne­djelj­nom voz­nom re­du, a ve­ći­na tr­go­vač­kih cen­ta­ra u gra­du su­tra će ra­di­ti uobi­ča­je­no Kao ne­dje­ljom. Ta­ko će se ve­ći­na Za­grep­ča­na ko­ji os­ta­nu u gra­du osje­ća­ti na blag­dan Ti­je­lo­va. Že­li­te li svje­že na­mir­ni­ce za ru­čak, na tr­ž­ni­cu će­te mo­ra­ti dan ra­ni­je, s ob­zi­rom na to da Do­lac, Treš­njev­ka, Utri­na i Kva­trić... ne ra­de. Za­tvo­re­ni će bi­ti i Ve­le­tr­ž­ni­ca, hlad­nja­ča i skla­di­šta, Ze­le­na tr­ž­ni­ca te Saj­mi­šte Se­sve­te. No, za­to će ve­ći­na tr­go­vač­kih cen­ta­ra ra­di­ti po re­dov­nom rad­nom vre­me­nu, što zna­či da će bi­ti otvo­re­ni i ve­li­ki du­ća­ni unu­tar njih. Are­na cen­tar ra­dit će od 10 do 21 sat, kao i Ave­nue Mall, a City Cen­ter One East i West te Gar­den Mall bit će otvo­re­ni od 9 do 21 sat. Ra­dit će i ki­na pa će svi ko­ji to že­le ve­čer mo­ći pro­ves­ti uz film na ve­li­kom plat­nu. Da­nju pak mo­že­te pla­ni­ra­ti ak­tiv­nos­ti na otvo­re­nom, s ob­zi­rom na to da me­te­oro­lo­zi za su­tra naj­av­lju­ju tem­pe­ra­tu­re i do 28 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. Dok će jed­ni oda­bra­ti ro­šti­lja­nje, dru­gi će ra­di­je uži­va­ti na za­gre­bač­kim ba­ze­ni­ma, ko­ji ra­de po ne­djelj­nom rad­nom vre­me­nu. Mla­dost je otvo­re­na od 10 do 19 sa­ti, na ba­ze­ne na Ša­la­ti mo­že se od 11 do 19, a na Sve­ti­ca­ma od 13 do 20 sa­ti. Ulaz­ni­ce su 10 ku­na. Tra­mva­ji i auto­bu­si ZET-a pro­me­to­vat će po ne­djelj­nom voz­nom re­du, a de­žur­ne su lje­kar­ne u Si­ge­tu, u Ave­ni­ji Ve­ćes­la­va Ho­ljev­ca 22, na glav­nom tr­gu, u Ili­ci 301, Ozalj­skoj 1 i Gri­žan­skoj 4.

Po svje­že na­mir­ni­ce na tr­ž­ni­cu mo­rat će­te da­nas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.