Ne­kim po­li­ti­ča­ri­ma za­is­ta tre­ba­ju sa­to­vi bon-to­na, s vi­še bo­na, a ma­nje to­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Zlat­ko Lje­va­ko­vić dipl.ing. iz Za­gre­ba

Ovih se da­na u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj do­go­di­lo ču­do ne­vi­đe­no. Do­go­vo­re­na je ko­ali­ci­ja iz­me­đu Hr­vat­ske de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (HDZ) i Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke (HNS) i ja je na­zvah “Ma­la – Ve­li­ka – Ko­ali­ci­ja” (MVK). Tre­ba li je po­dr­ža­ti? Moj je od­go­vor DA. Evo i za­što. Iz­mu­če­nom hr­vat­skom na­ro­du je dos­ta po­dje­la, bi­lo ko­je vr­ste, ste­ril­nih pre­pir­ki s ve­li­kom do­zom ani­mo­zi­te­ta, pa i otvo­re­ne mrž­nje pre­ma dru­ga­či­jim miš­lje­nji­ma i sta­vo­vi­ma. Dos­ta nam je se­bič­nih stra­nač­kih i osob­nih pro­bi­ta­ka, na ra­čun svih nas. Sme­ta nas što se miš­lje­nja, sta­vo­vi i pri­jed­lo­zi opor­be ni­kad ne pri­hva­ća­ju, a evo sa­da i opor­be­na stran­ka mo­že ući u vla­du, te par­ti­ci­pi­ra­ti u od­lu­ka­ma i bi­ti ko­rek­tiv, s iz­vr­š­nom mo­ći, pre­ma ja­čem ko­ali­cij­skom part­ne­ru. Ova bi ko­ali­ci­ja tre­ba­la bi­ti test snoš­lji­vos­ti, kao i pu­to­kaz za do­go­va­ra­nje even­tu­al­ne ve­li­ke-ko­ali­ci­je u bu­duć­nos­ti. Al­ter­na­ti­va ovoj ko­ali­ci­ji, pre­ma miš­lje­nju mno­gih ana­li­ti­ča­ra su no­vi iz­bo­ri, kao oni bi bi­li naj­po­šte­ni­ji. Ko­ji to ana­li­ti­čar mo­že sa si­gur­noš­ću pre­dvi­dje­ti re­zul­tat tih iz­bo­ra? Tko bi sno­sio od­go­vor­nost za za­us­tav­lja­nje, ili sa­mo us­po­ra­va­nje po­zi­tiv­nih gos­po­dar­skih tren­do­va, ko­ji bi us­li­je­di­li u va­ku­umu no­vih iz­bo­ra. Što ako se po­no­vi is­ta pat po­zi­ci­ja 75/76 man­da­ta. Ar­gu­men­ti pro­tiv ove ko­ali­ci­je su pri­je­va­ra bi­ra­ča i ko­ali­ci­ja je ne­pri­rod­na, zbog svje­to­na­zor­skih raz­li­ka. Ne dr­že vo­du. Ko­ji su to bi­ra­či pre­va­re­ni, ko­li­ki ih je broj, iz ko­jih su stra­na­ka. Do­kaz pri­je­va­re su an­ke­te i sta­vo­vi an­ke­ti­ra­nih! Pa an­ke­te se rav­na­ju pre­ma “eg­zak­t­noj” for­mu­li “je­dan pre­ma ot­pri­li­ke”. Ne­pri­rod­na ko­ali­ci­ja? Ni­šta u pri­ro­di ni­je ne­pri­rod­no, mo­že bi­ti sa­mo pri­hvat­lji­vo i ne­pri­hvat­lji­vo, s na­šim upli­vom, ili bez nje­ga. Ka­da se go­vo­ri o pri­je­va­ri bi­ra­ča, bi­lo bi uput­no raz­mis­li­ti o po­ja­vi ko­ali­ci­je ja­ke stran­ke s 5-7 sa­te­lit­skih stran­či­ca za ko­je de­set­lje­ći­ma za njih gla­su­je sa­mo nji­ho­va rod­bi­na. Una­toč to­me tak­va pre­diz­bor­no sklop­lje­na “pri­rod­na” ko­ali­ci­ja pri­ku­pi 74-75 man­da­ta, pa za “(pre)vlast” tre­ba do­go­vo­ri­ti/ ku­pi­ti još manj­ka­ju­će man­da­te. Od ko­ga? Sva­ka­ko ne od nji­ma svje­to­na­zor­ski pot­pu­no bli­skih. To je OK ? Tko su naj­ve­ći pro­tiv­ni­ci no­vo­for­mi­ra­ne ko­ali­ci­je? Gu­bit­ni­ci ne­tom za­vr­še­nih lo­kal­nih iz­bo­ra. Oni for­mi­ra­še, do­du­še ne­for­mal­nu an­ti­ko­ali­ci­ju, ko­ju opet na­zvah “4B” an­ti­ko­ali­ci­ja (Be­ro, Be­ljo, Bo­žo, Bru­na). Za­jed­nič­ko im je sa­mo one­mo­gu­ća­va­nje i ru­še­nje oform­lje­ne MVK, po sve­mu os­ta­lom slič­ni su si kao slon i ame­ba. Tko im da­de man­dat za to? U svom ne­kon­tro­li­ra­nom bi­je­su na­zi­va­ju do­go­vo­re pros­ti­tu­ci­jom, a sa­mi su ne­dav­no u to­me su­dje­lo­va­li. Ako je MVK za­če­ta u pros­ti­tu­ci­ji, što su on­da sa­bor­ni­ci, ko­ji to oza­ko­ni­še? Vo­aje­ri por­no fil­mo­va. Sa­bor­ni­ca ni­je jav­na us­ta­no­va, već jav­na ku­ća, a pred­sjed­nik Sa­bo­ra “ma­da­me”, a ja kao obi­čan bi­rač, ne svo­jom kriv­njom pos­ta­doh ma­kro, jer im svo­jim gla­som sve to omo­gu­ćih. Sve ovo je vul­gar­no i na­teg­nu­to, ali bi oni ko­ji u eg­zal­ti­ra­nom sta­nju iz­ri­ču tak­ve be­das­to­će, tre­ba­li zna­ti što zna­či ova­ko iz­go­vo­re­na ri­ječ. A fa­kul­tet­ski su obra­zo­va­ni. Za­is­ta nam tre­ba re­for­ma obra­zov­nog sus­ta­va od vr­ti­ća do dok­to­ra­ta, uz do­dat­ne sa­to­ve bon-to­na, s vi­še bon, a ma­nje to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.