Zbog su­sje­de iz Se­sve­ta De­ni­so­va smrt ne­će bi­ti po­sve uza­lud­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Renata Ra­šo­vić

Prok­le­ti le­ši­na­ri, pres­ta­ni­te ra­z­vla­či­ti obi­telj, pus­ti­te ma­log an­đe­la da po­či­va u mi­ru... Ovak­vih ko­men­ta­ra is­pi­sa­nih na fo­ru­mi­ma i druš­tve­nim mre­ža­ma, pa i upu­će­nih na adre­se broj­nih hr­vat­skih me­di­ja mo­glo se ču­ti u iz­o­bi­lju, kao re­ak­ci­ja na muč­ni do­ga­đaj iz Pu­le gdje se do­go­di­lo ne­za­mis­li­vo: da maj­ka umo­ri vlas­ti­to di­je­te. Is­ti­na, me­di­ji su ovaj ne­za­pam­će­ni slu­čaj po­pra­ti­li s ne­za­pam­će­nim in­te­re­som, sva­kod­nev­no iz­vje­šta­va­ju­ći o uz­ro­ci­ma i po­s­lje­di­ca­ma tra­ge­di­je do naj­bru­tal­ni­jih de­ta­lja, po ci­je­nu op­tuž­bi za ne­umjes­no le­ši­na­re­nje u ci­lju po­di­za­nja ti­ra­že ili pak gle­da­nos­ti, o če­mu se ta­ko­đer mo­glo ču­ti. A on­da je, je­dva ko­ji dan ot­ka­ko je tje­leš­ce tro­go­diš­njeg De­ni­sa Pa­ši­ća spu­šte­no u zem­lju, iz se­svet­skog No­vog Jel­kov­ca pris­ti­gla no­va su­mor­na pri­ča ko­ja je uma­lo do­bi­la is­ti mrač­ni epi­log. Mla­da, 24-go­diš­nja maj­ka on­dje je, u glu­ho do­ba no­ći, pri­je­ti­la dvo­go­diš­njoj kće­ri da će je ba­ci­ti pod ju­re­ći auto­mo­bil, vi­ka­la, pso­va­la, uda­ra­la dje­te­to­vom gla­vom o zid. Ovaj su­ma­nu­ti pri­zor, ipak, imao je svje­do­ka, na­oko obič­nu su­sje­du ko­ja je naj­pri­je po­ku­ša­la osu­je­ti­ti neo­d­go­vor­nu maj­ku, pa kad u to­me ni­je us­pje­la, sni­mi­la stra­vič­ni pri­zor i o to­me promp­t­no oba­vi­jes­ti­la po­li­ci­ju. Pa i me­di­je, oda­ši­lju­ći snim­ku na adre­se svih me­dij­skih ku­ća ko­jih se mo­gla do­mis­li­ti, od­bi­ja­ju­ći bi­ti ni­je­mi svje­dok. Za­hva­lju­ju­ći Kor­ne­li­ji Jan­đel, jav­nost je doz­na­la i to da do­ga­đaj ko­jem je svje­do­či­la ni­je bio iz­o­li­ra­ni in­ci­dent. “To di­je­te je s njom pro­živ­lja­va­lo pa­kao. Ona to di­je­te sus­tav­no mal­tre­ti­ra. Tu­če je, ču­pa za ko­su, psu­je, pri­je­ti da će je da­ti u dom... a si­noć se do­go­di­lo ne­što na što ni­sam mo­gla okre­nu­ti gla­vu”, upo­zo­ri­la je. Uz me­dij­sku ha­la­bu­ku ko­ju je pro­izve­la, po­ka­za­lo se, ni ins­ti­tu­ci­je vi­še ni­su mo­gle okre­ta­ti gla­vu prem­da su to či­ni­le i ra­ni­je o če­mu se doz­na­lo, po­nov­no, za­hva­lju­ju­ći Kor­ne­li­ji ka­da je is­pri­ča­la da zlos­tav­lja­nje tra­je naj­ma­nje go­di­nu da­na i da su ga su­sje­di već pri­jav­lji­va­li po­li­ci­ji, bez us­pje­ha. Epi­log je, da­nas, bit­no dru­ga­či­ji pa se pri­tvo­re­nu maj­ku sum­nji­či da je od ruj­na 2015. pa sve do pri­vo­đe­nja svo­je di­je­te tuk­la, pso­va­la, os­tav­lja­la bez nad­zo­ra, pri­tom ne vo­de­ći bri­gu o dje­te­to­vim os­nov­nim pre­hram­be­nim i hi­gi­jen­skim po­tre­ba­ma – od ro­đe­nja. Prem­da nje­zin put ni ova­ko ne­će bi­ti po­sut ru­ža­ma, dje­voj­či­ca iz Se­sve­ta do­bi­la je pri­li­ku za no­vi ži­vot no to­me je pret­ho­dio čin iz­nim­ne gra­đan­ske hra­bros­ti, jer ka­ko druk­či­je na­zva­ti od­lu­ku ove mla­de maj­ke tro­je dje­ce ko­ja je ra­di­je oda­bra­la mo­žda i os­ta­tak ži­vo­ta pro­ves­ti u ne­la­go­di ko­ja ne­umit­no če­ka sva­kog tko se drz­ne vi­ri­ti u tu­đe dvo­ri­šte, ne­go no­si­ti na du­ši je­dan ži­vot. Ma ko­li­ko mi to že­lje­li, Cen­tri za so­ci­jal­nu skrb ne mo­gu zna­ti za sva­ki slu­čaj obi­telj­skog na­si­lja, ne mo­gu ču­ti sva­ki va­paj naj­ra­nji­vi­jih, sto­ga okre­ta­nje gla­ve u su­sjed­stvu i me­dij­ska šut­nja ni­je op­ci­ja jer nas či­ni nas su­di­oni­ci­ma u zlo­či­nu. Dok pos­to­je lju­di po­put Kor­ne­li­je Jan­đel bit će ma­nje onih po­put Chi­are Pa­šić. U pro­tiv­nom, tra­gič­na smrt ma­le­nog De­ni­sa os­tat će bez­um­na kao što jest, ali i po­sve uza­lud­na.

Okre­ta­nje gla­ve u su­sjed­stvu i šut­nja u me­di­ji­ma či­ni nas su­di­oni­ci­ma u zlo­či­nu jer dok pos­to­je lju­di po­put Kor­ne­li­je Jan­đel bit će ma­nje onih po­put Chi­are Pa­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.