2. Pri­vat­na umjet­nič­ka gim­na­zi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

U Pri­vat­noj umjet­nič­koj gim­na­zi­ji u Za­gre­bu u no­voj se škol­skoj go­di­ni u pr­ve raz­re­de, u ukup­no tri raz­red­na odje­lje­nja i dva pro­gra­ma, mo­gu upi­sa­ti 64 uče­ni­ka. Ta­ko se sred­njo­škol­ci­ma na iz­bor nu­de smjer umjet­nič­ke gim­na­zi­je, ali i pri­li­ka da se u če­ti­ri go­di­ne obra­zu­ju za me­dij­skog teh­ni­ča­ra. Oni ko­ji se že­le upi­sa­ti u umjet­nič­ke gim­na­zi­je od 26. lip­nja pri­jav­lju­ju se u obra­zov­ne pro­gra­me, dok je 10. sr­p­nja po­s­ljed­nji rok za pot­pis ugo­vo­ra o ško­lo­va­nju u ljet­nom ro­ku. Uvje­te za upis či­ne pro­sje­ci za­ključ­nih ocje­na iz svih nas­tav­nih pred­me­ta na dvi­je de­ci­ma­le u po­s­ljed­nja če­ti­ri raz­re­da os­nov­nog obra­zo­va­nja, a do­dat­no se vred­nu­ju i za­ključ­ne ocje­ne u po­s­ljed­nja dva raz­re­da os­nov­nog obra­zo­va­nja iz hr­vat­skog je­zi­ka, ma­te­ma­ti­ke, li­kov­nog, glaz­be­nog, stra­nog je­zi­ka, a šes­ti pred­met u bo­do­va­nju ovi­si o oda­bra­nom smje­ru. Ta­ko se oni­ma ko­ji že­le upi­sa­ti smjer umjet­nič­ke gim­na­zi­je bo­du­je po­vi­jest, dok se bu­du­ćim me­dij­skim teh­ni­ča­ri­ma bo­du­je fi­zi­ka. Ško­la­ri­na iz­no­si 30.000 ku­na i uklju­ču­je or­ga­ni­za­ci­ju re­dov­ne, do­pun­ske i do­dat­ne nas­ta­ve, rad u ra­di­oni­ca­ma, ulaz­ni­ce za po­sje­te scen­skim pred­sta­va­ma, mu­ze­ji­ma, ga­le­ri­ja­ma, kul­tur­nim spo­me­ni­ci­ma i kul­tur­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma u Za­gre­bu, ko­je ško­la or­ga­ni­zi­ra kao dio nas­tav­nog pro­ce­sa.

Uz pla­će­nu ško­la­ri­nu osi­gu­ra­na je do­dat­na nas­ta­va za one ko­ji že­le vi­še ili tre­ba­ju do­pun­sku nas­ta­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.