3. Ško­la za ces­tov­ni pro­met

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Uče­ni­ci ko­ji u škol­skoj go­di­ni 2017./2018. od­lu­če upi­sa­ti Ško­lu za ces­tov­ni pro­met bi­ra­ju iz­me­đu tro­go­diš­njeg ili če­tve­ro­go­diš­njeg stru­kov­nog pro­gra­ma. Ta­ko u če­tve­ro­go­diš­njem pro­gra­mu bi­ra­ju smje­ro­ve za za­ni­ma­nja teh­ni­čar ces­tov­nog pro­me­ta (upi­su­ju 78 uče­ni­ka), teh­ni­ča­ra ces­tov­nog pro­me­ta s no­vim stru­kov­nim ku­ri­ku­lu­mom (ko­ji mo­že upi­sa­ti 26 uče­ni­ka) i teh­ni­ča­ra za lo­gis­ti­ku i špe­di­ci­ju ko­ji mo­že upi­sa­ti 26 uče­ni­ka. Tro­go­diš­nji pro­gram obu­hva­ća mo­guć­nost uče­nja za vo­za­ča mo­tor­nog vo­zi­la, a taj smjer mo­že upi­sa­ti 112 uče­ni­ka. Oda­be­re li uče­nik smjer teh­ni­ča­ra ces­tov­nog pro­me­ta po no­vom ku­ri­ku­lu, tre­ba ima­ti 48 bo­do­va ko­li­ko iz­no­si prag pri če­mu se bo­du­ju ocje­ne iz hr­vat­skog, stra­nog je­zi­ka, ma­te­ma­ti­ke, fi­zi­ke, teh­nič­ke kul­tu­re i ge­ogra­fi­je. Pri upi­su do­dat­ne bo­do­ve uče­nik mo­že os­tva­ri­ti do­brim re­zul­ta­ti­ma iz na­tje­ca­nja iz ge­ogra­fi­je. U pr­voj go­di­ni ško­lo­va­nja uče­nik bi­ra iz­me­đu dva iz­bor­na pred­me­ta i to eko­lo­gi­je u pro­me­tu ili stra­nog je­zi­ka u stru­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.