3. Vle­uči­li­šte u Kar­lov­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Stro­jar­stvo, pos­lov­no uprav­lja­nje, me­ha­tro­ni­ka, ugos­ti­telj­stvo... sa­mo su ne­ki od stu­dij­skih pro­gra­ma ko­ji se nu­de na Ve­le­uči­li­štu u Kar­lov­cu. Ri­ječ je o su­vre­me­noj eu­rop­skoj vi­so­ko­obra­zov­noj ins­ti­tu­ci­ji ko­ja se br­zo pro­met­nu­la u sre­di­šte znans­tve­ne i struč­ne mis­li u re­gi­ji, i to kon­ti­nu­ira­nim una­pre­đi­va­njem stu­dij­skih pro­gra­ma i pro­ved­bom ra­zvoj­nih i pri­mi­je­nje­nih is­tra­ži­va­nja. Ve­le­uči­li­šte u Kar­lov­cu okos­ni­ca je ra­zvo­ja re­gi­je i si­ner­gij­skog dje­lo­va­nja Ve­le­uči­li­šta, gos­po­dar­stva i druš­tve­ne za­jed­ni­ce. Uz to što je za­vid­no oprem­lje­no Ve­le­uči­li­šte nje­gu­je i broj­ne sport­ske ak­tiv­nos­ti i tim­ski rad stu­de­na­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.