5. Fa­kul­tet or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke, Va­ra­ždin

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

In­for­ma­cij­ski i pos­lov­ni sus­ta­vi i eko­no­mi­ka po­du­zet­niš­tva stu­dij­ski su pro­gra­mi ko­je stu­den­ti mo­gu bi­ra­ti na pred­di­plom­skom sve­uči­liš­nom stu­di­ju, dok se na pred­di­plom­skom struč­nom stu­di­ju iz­vo­di pro­gram Pri­mje­na in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je u pos­lo­va­nju. Ovaj se pro­gram osim u Va­ra­ždi­nu iz­vo­di i u Za­bo­ku, Si­sku i Kri­žev­ci­ma. Stu­den­ti ka­da upi­šu stu­dij mo­gu su­dje­lo­va­ti i u pro­gra­mi­ma mo­bil­nos­ti. Za stu­dij­ski bo­ra­vak mo­gu oda­bra­ti jed­no od sve­uči­li­šta ili fa­kul­te­ta s ko­ji­ma FOI ima sklop­ljen bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum, a na ras­po­la­ga­nju ima­ju 20-ak sve­uči­li­šta iz ci­je­lo­ga svi­je­ta. Spe­ci­fič­nost stu­di­ja je i struč­na prak­sa ko­ja se pro­vo­di u sklo­pu re­do­vi­tog di­plom­skog stu­di­ja, a za te po­tre­be FOI su­ra­đu­je s vi­še od 400 tvrt­ki na tr­ži­štu s ko­ji­ma osim struč­ne prak­se re­ali­zi­ra i dru­ge aka­dem­ske ini­ci­ja­ti­ve, kao što su okru­gli sto­lo­vi ili pa­nel-ras­pra­ve ko­ji­ma fa­kul­tet že­li po­ja­ča­ti i for­ma­li­zi­ra­ti utje­caj tr­ži­šta na nas­tav­ne pro­gra­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.