7. Stu­di­ra­nje na RRiF-u

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Du­go­go­diš­nje is­kus­tvo i ugled os­ni­va­ča Vi­so­ke ško­le – RRiF plus d.o.o. na po­dru­čju sa­vje­to­va­nja iz po­dru­čja ra­ču­no­vod­stva, fi­nan­ci­ja i po­re­za osi­gu­ra­va stu­den­ti­ma zna­nja ko­ja im omo­gu­ća­va­ju br­zo za­poš­lja­va­nje na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja. Ri­ječ je o in­di­vi­du­al­nom pris­tu­pu nas­tav­nog osob­lja sva­kom po­je­di­nom stu­den­tu. Mi­si­ja ove vi­so­ke ško­le jest us­mje­ra­va­nje stu­dij­skog pro­gra­ma po­tre­ba­ma hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva za pro­fi­lom struč­nja­ka ko­ji će ti­je­kom stu­di­ja ste­ći zna­nja i vje­šti­ne po­treb­ne za sa­mos­tal­no obav­lja­nje pos­lo­va na po­dru­čju fi­nan­cij­skog me­nadž­men­ta, fi­nan­cij­skog ra­ču­no­vod­stva i iz­vješ­ći­va­nja i me­na­džer­skog ra­ču­no­vod­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.