Sa­mo osam mje­se­ci tra­jao je rat­ni put jed­nog od dva naj­ve­ća nje­mač­ka rat­na bro­da

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Sa­mo je osam mje­se­ci tra­jao rat­ni put jed­nog od dva naj­ve­ća nje­mač­ka rat­na bro­da, jed­nog od dva ta­da naj­ve­ća u Eu­ro­pi. Iako je Ope­ra­ci­ja Rhe­inübung po­če­la ve­li­kom po­bje­dom, po­ta­pa­njem po­no­sa bri­tan­ske rat­ne mor­na­ri­ce, to­pov­nja­če “HMS Ho­od” u Dan­skom tjes­na­cu, već slje­de­ći su­kob oz­na­čio je kraj za “Bi­smar­ck”. Ne­što ma­nje od tje­dan da­na na­kon tog su­ko­ba, “Bi­smar­ck” je po­top­ljen u osvet­nič­kom po­ho­du bri­tan­skog bro­dov­lja. Po­to­nuo je s 2200 mor­na­ra i ka­pe­ta­nom Er­ns­tom Lin­de­man­nom ko­ji je po­s­mrt­no od­li­ko­van naj­vi­šim voj­nim od­li­ko­va­njem na­cis­tič­ke Nje­mač­ke. “Bi­smar­ck” je os­tao skri­ven u ma­gli vre­me­na sve do 1989. go­di­ne ka­da ga ot­kri­va po­mor­ski is­tra­ži­vač Ro­bert Bal­lard.

Ve­li­ki va­ljak za kruž­no sa­vi­ja­nje li­mo­va pro­izve­den je 1936. u Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.