Oli­ver Sto­ne ve­li­ča Pu­ti­na?

Na­kon pre­mi­je­re ek­s­ten­ziv­nih “In­ter­v­jua s Pu­ti­nom” broj­ni kri­ti­ča­ri osu­đu­ju pris­tup ame­rič­kog oska­rov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Zna­me­ni­ti re­ži­ser ko­jeg kon­zer­va­tiv­ni kru­go­vi čes­to oki­te i s ‘ko­mu­nist’, sni­mio je ep­ski do­ku­men­ta­rac ko­jem, za­nim­lji­vo, ne­dos­ta­je oš­tri­ce Zo­ran Vi­tas Vla­di­mir Pu­tin od­lu­čio je ma­lo po­pe­gla­ti svoj imidž u ame­rič­koj jav­nos­ti ili se pred­sta­vi­ti ona­ko ka­ko on to že­li. Naj­pri­je je 4. lip­nja imao in­ter­v­ju s tre­nu­tač­no naj­po­pu­lar­ni­jom NBC-je­vom vo­di­te­lji­com Megyn Kel­ly. Ni­je to, do­du­še, bi­lo u Ame­ri­ci, ne­go u Pe­tro­gra­du, za odr­ža­va­nja Me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma. I do­go­di­lo se da je Kel­ly, zna­na i po in­ter­v­juu s Trum­pom za pre­diz­bor­ne kam­pa­nje, do­bi­la kri­ti­ke ame­rič­kih gle­da­te­lja. Op­ći je za­klju­čak da ju je Pu­tin “iz­do­mi­ni­rao”, a da joj ni­je dao oz­bilj­ni­je šan­se. Tvrd­nje da su Ru­si ha­ki­ra­li ame­rič­ke pred­sjed­nič­ke iz­bo­re ras­pr­ši­le su se na svje­žem pe­tro­grad­skom zra­ku. Jed­na pu­no ve­ća fa­ca do­ži­vje­la je slič­ne, ali pu­no in­ten­ziv­ni­je kri­ti­ke. Upra­vo ovih da­na na in­ter­ne­tu se mo­že pro­na­ći če­tve­ro­di­jel­ni do­ku­men­ta­rac In­ter­v­ju s Pu­ti­nom ko­ji je na­pra­vio sta­ri “kon­traš”, Oli­ver Sto­ne. Zna­me­ni­ti je ame­rič­ki re­ži­ser ko­jeg kon­zer­va­tiv­ni kru­go­vi čes­to oki­te i s “ko­mu­nist”, za­is­ta na­pra­vio ona­ko ka­ko on to naj­bo­lje zna, do­ku­men­ta­rac je do­is­ta, ka­ko se to vo­li re­ći, ep­ski, no i bez oš­tri­ce. Bri­tan­ski se i ame­rič­ki me­di­ji, oče­ki­va­no, nad­me­ću u to­me tko će pro­na­ći bo­lji epi­tet da Sto­nea is­mi­je ili po­ni­zi. No, ovaj put ide to i da­lje od tek uobi­ča­je­ne kri­ti­ke.

Raz­go­vor dva paj­da­ša

Iz sve­ga se vi­di ka­ko je re­ži­ser fas­ci­ni­ran ru­skim pred­sjed­ni­kom pa umjes­to pro­vo­ka­ci­je nas­to­ji do­ka­za­ti – ka­ko mu je ra­van. Na kra­ju sve to do­is­ta i iz­gle­da kao raz­go­vor dva sta­ra paj­da­ša, no uz po­vre­me­nu sa­blas­nu po­ru­ku Pu­ti­na do­ju­če­raš­njim part­ne­ri­ma. – Zna­te što je po­raz? On­da vam to ne­će bi­ti ni­šta no­vo jer će­te pa­ti­ti zbog to­ga što ra­di­te, ka­že ve­li­ki Vla­di­mir na kra­ju se­ri­ja­la. Pa on­da tu ima i re­če­ni­ca gdje Pu­tin ka­že ka­ko on ne­ma lo­ših da­na u mje­se­cu jer ni­je žen­sko, pa i da se baš ne bi tu­ši­rao po­red ho­mo­sek­su­al­ca. Ima tu, do­du­še, i pi­kan­te­ri­ja po­put po­nu­de Clin­to­nu da Ru­si­ja uđe u NATO. Bi­li su ne­ki od ame­rič­kih duž­nos­ni­ka za vri­je­me tog su­sre­ta u Mo­sk­vi pri­lič­no ner­voz­ni. Oli­ver Sto­ne bra­ni se ka­ko se ba­vi pri­ka­zom Pu­ti­na, onak­vog ka­kav do­is­ta jest, te ni­je nje­go­vo da ga u tom smis­lu pro­vo­ci­ra. Ali, na­kon pr­va dva sa­ta gdje se pri­ka­zu­je Pu­ti­nov put od pe­tro­grad­skog KGB-ov­ca la­ba­ve per­s­pek­ti­ve do ru­skog pred­sjed­ni­ka, sli­je­di ne­što dru­go. Idu pi­ta­nja o oli­gar­si­ma, ha­ki­ra­nju ame­rič­kih iz­bo­ra, no i sam Sto­ne ka­že ka­ko mu na­mje­ra ni­je bi­la da de­ba­tu okon­ča već je za­poč­ne. Tre­ba zna­ti i ovo, sni­ma­nje je In­ter­v­jua s Pu­ti­nom tra­ja­lo dvi­je go­di­ne, dak­le pri­je iz­bo­ra Trum­pa i na­vod­nog ha­ki­ra­nja. Me­đu­tim, da­le­ko vi­še od ne­dos­tat­ka oš­tri­ne pre­ma Pu­ti­nu u do­ku­men­tar­cu, kon­zer­va­tiv­ni­ju je ame­rič­ku jav­nost raz­bjes­ni­la Sto­ne­ova iz­ja­va ka­ko Ru­si­ma ni­ka­da ni­je bi­lo bo­lje, ra­de što že­le, ko­nač­no ima­ju slo­bo­du vje­re, pu­tu­ju, no u oči­ma ame­rič­kih me­di­ja oni su bi­jed­ni. A po­gle­daj­te, nas­ta­vio je re­ži­ser, što pi­šu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Mur­doc­ho­vi me­di­ji stal­no la­žu, ko­li­ko su ra­to­va stvo­ri­li!

Fas­ci­ni­ran dru­gom stra­nom

Oli­ve­ru Sto­neu ni­je pr­vi put da pri­ka­zu­je dru­gu stra­nu vru­će ame­rič­ke dnev­no­po­li­tič­ke pri­če kao što je to svo­je­dob­no na­pra­vio sa Sal­va­do­rom ve­za­nu za afe­ru Iran-Con­tra, pa i naj­poz­na­ti­ji svoj film, Pla­to­on, o ra­tu u Vi­jet­na­mu, da ne spo­mi­nje­mo sad JFK. Svo­je vi­đe­nje po­vi­jes­ti po­ka­zao nam je pri­je par go­di­na u Ne­is­pri­ča­noj po­vi­jes­ti Sje­di­nje­nih Dr­ža­va. Pro­mo­tiv­na tur­ne­ja za do­ku­men­ta­rac Sto­neu, ra­zum­lji­vo, ne ide oso­bi­to do­bro. No, ne vje­ru­je­mo da će se is­pu­ni­ti že­lja oni­ma ko­ji sa­da že­le da se nje­go­va ka­ri­je­ra za­vr­ši. Sa­svim je si­gur­no, Sto­nea će­mo gle­da­ti opet.

OLI­VER STO­NE

Če­ti­ri di­je­la Oli­ver Sto­ne do­ku­men­ta­rac o Pu­ti­nu sni­mao je dvi­je go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.