Bam­bi Mo­les­ters otva­ra­ju Me­dved­grad­ske ve­če­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mc)

Bend The Bam­bi Mo­les­ters nas­tu­pom 12. sr­p­nja, Ami­ra Me­du­nja­nin 13. sr­p­nja i Kri­es 14. sr­p­nja, glav­na su glaz­be­na ime­na bo­utique fes­ti­va­la s naj­ljep­šim po­gle­dom na me­tro­po­lu – Me­dved­grad­skih glaz­be­nih ve­če­ri. Svi kon­cer­ti na ras­po­re­du su u 21 sat, u pret­pro­da­ji je 230 ulaz­ni­ca, a za sve po­sje­ti­te­lje osi­gu­ran je bes­pla­tan pri­je­voz od šes­tin­ske cr­k­ve do Me­dved­gra­da. Po­la­zak pr­vog mi­ni­bu­sa je is­pred šes­tin­ske cr­k­ve u 18.30 sa­ti, uz kruž­ne vož­nje do 20.45 sa­ti. U slu­ča­ju ne­po­volj­nih vre­men­skih uvje­ta pro­gram se se­li u Ki­no­te­ku u Kor­dun­skoj uli­ci 1.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.