Hr­vat­ske ped­sta­ve za dje­cu pu­tu­ju po Ki­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mc)

Pred­sta­va “Igli­ca” je s osam iz­ved­bi gos­to­va­la u tri­ma gra­do­vi­ma – Chang Sha, Ji­nan i Xi’an, a po­gle­da­lo ju je vi­še od 2000 gle­da­te­lja. Tu ne­ver­bal­nu pro­duk­ci­ju nas­ta­lu u su­rad­nji Tri­ko Cir­kus Te­atra i Ma­le sce­ne o dje­voj­či­ci ko­ja “bo­de”, ki­ne­ska je pu­bli­ka s odu­šev­lje­njem pri­mi­la u sklo­pu me­đu­dr­žav­ne su­rad­nje NR Ki­ne i Hr­vat­ske, a u ok­vi­ru pro­gra­ma 2017 Chi­na-CEEC Cul­tu­ral Se­ason, u sklo­pu ko­je­ga Ma­la sce­na ki­ne­skoj pu­bli­ci pred­sta­vi­lja hr­vat­sko autoh­to­no stva­ra­laš­tvo za dje­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.