Kraj svi­je­ta još je iz­vjes­ni­ji ne­go u do­ba Bec­ket­ta

Na­gra­đi­va­ni nje­mač­ki hit “Svr­še­tak igre” u Ke­rem­pu­hu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na Ra­do­vić

Dok pu­bli­ka ula­zi u pot­pu­no za­mra­če­no ka­za­li­šte, ju­na­ci su već na sce­ni, “pri­ko­va­ni” u cr­nu ku­ti­ju u ko­joj kao da nes­ta­je i naš svi­jet bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Bec­kett je dra­mu “Svr­še­tak igre” na­pi­sao da­le­ke 1956. Pra­izve­de­na je 1957. u Lon­do­nu, a u pri­je­vo­du Al­ke Ški­ljan i re­ži­ji Mla­de­na Ški­lja­na već je 1958. igra­la na sce­ni Dram­skog ka­za­li­šta Ga­vel­la, ka­da su ulo­ge tu­ma­či­li Jo­sip Ma­rot­ti, Emil Glad, Pe­ro Kvr­gić i Ma­ri­ja Kohn.

Me­đu­na­rod­na važ­nost

Ta is­ta le­gen­dar­na dra­ma o kra­ju svi­je­ta, mo­že­mo re­ći i kra­ju ljud­skos­ti, ove je go­di­ne Da­ne sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća pro­mak­nu­la u is­tin­ski me­đu­na­rod­ni fes­ti­val, onaj ko­ji je na­di­šao re­gi­onal­ne gra­ni­ce i re­gi­onal­nu važ­nost. Na sce­ni Ke­rem­pu­ha vi­dje­li smo, na­ime, na­gra­đi­va­nu pred­sta­vu Te­atra Dort­mund, ko­ju je re­ži­rao Kay Vo­ges. On je mit­ske Bec­ket­to­ve ju­na­ke sveo na dvo- ji­cu po­s­ljed­njih, a ulo­ge tu­ma­če Frank Gen­ser (Clov / Lum) i Uwe Sc­h­me­ider (Hamm / Purl). Ci­je­lo su vri­je­me “pri­ko­va­ni” u cr­nu ku­ti­ju na sce­ni... Oni već igra­ju svo­ju igru sva­kod­nev­nih kru­go­va, ja­di­kov­ki i sva­đa u tre­nu­ci­ma dok pu­bli­ka ula­zi u pot­pu­no za­mra­če­no ka­za­li­šte. Nji­ho­va je kon­cen­tra­ci­ja sa­vr­še­na, do­zi­ra­nje emo­ci­ja pre­ciz­no...

Vri­jed­na su­rad­nja

U svi­je­tu ko­ji kao da se oko nas za­tva­ra u cr­nu ku­ti­ju Bec­ket­to­ve re­če­ni­ce odje­ku­ju još snaž­ni­je, dok nam pre­os­ta­je tek pi­ta­nje tko će bi­ti ti zad­nji pre­ži­vje­li jad­ni­ci. Aso­ci­ja­ci­je ko­je bu­di ta­ko pos­tav­lje­na dra­ma mno­goz­nač­ne su i obu­hva­ća­ju pros­tor od Bec­ket­ta na­ova­mo, ži­vot u ko­je­mu kao da i ne pre­os­ta­je dru­go ne­go bi­ti (tra­gič­nim) kla­unom. U Zagreb je s pred­sta­vom do­šao i nje­zin re­da­telj Kay Vo­ges, a ka­ko je on ujed­no i in­ten­dant dram­skog di­je­la The­atra Dort­mund, tre­ba se na­da­ti da su­rad­nja Za­gre­ba i Dort­mun­da ovom pred­sta­vom tek po­či­nje. Nje­mač­ki su gos­ti, na­ime, pred­sta­vi­li i slje­de­ću se­zo­nu svog ka­za­li­šta, pre­pu­nu ne sa­mo dram­skih, ne­go i ba­let­nih i oper­nih pos­las­ti­ca, ga­la kon­ce­ra­ta, ali i ope­re­ta i mju­zik­la. Do­volj­no je re­ći da već po­čet­kom se­zo­ne, u lis­to­pa­du, pre­mi­jer­no iz­vo­de mju­zikl “Lak za ko­su”.

Gos­ti su pred­sta­vi­li slje­de­ću se­zo­nu i tre­ba se na­da­ti nas­tav­ku ve­ze Za­gre­ba i Dort­mun­da

LU­KA STANZL/ PIXSELL

Do­pu­to­vao u Zagreb Re­da­telj Kay Vo­ges do­pra­tio je glum­ce Uwea Sc­h­me­ide­ra i Fran­ka Gen­se­ra na Da­ne sa­ti­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.