Or­gan vi­da pred­sta­vio na­gra­du M. Vi­cu­lin

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Iako iza fes­ti­va­la Or­gan vi­da sto­ji sja­jan tim mla­dih pro­fe­si­ona­la­ca, oni ne­ma­ju snaž­nog os­lon­ca u smis­lu ins­ti­tu­ci­je ko­ja bi sus­tav­no po­dr­ža­va­la nji­hov rad, upo­zo­ri­la je di­rek­to­ri­ca fes­ti­va­la Ma­ri­na Pa­ulen­ka iz­ra­ža­va­ju­ći na­du da će se su­rad­nja s Mu­ze­jom su­vre­me­ne umjet­nos­ti, u ko­jem je ju­čer je na­jav­lje­no ovo­go­diš­nje iz­da­nje, po­ka­za­ti plo­do­nos­nom. Uz 11 iz­lož­bi i po­prat­ni pro­gram naj­av­lje­na je i no­va na­gra­da, ko­ja će no­si­ti ime po­koj­ne kus­to­si­ce Ma­ri­ne Vi­cu­lin, a do­dje­lji­vat će se kao priz­na­nje za rad umjet­ni­ka s iz­van­red­nim pos­tig­nu­ći­ma u po­dru­čju hr­vat­ske fo­to­gra­fi­je. De­ve­to iz­da­nje fes­ti­va­la Or­gan vi­da odr­žat će se od 6. do 20. ruj­na, a sre­diš­nja iz­lož­ba pred­sta­vit će de­ve­te­ro fi­na­lis­ta iz osam ze- ma­lja svi­je­ta.

Ma­ri­na Pa­ulen­ka, di­rek­to­ri­ca fes­ti­va­la ko­ji se odr­ža­va u ruj­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.