Did­dy i Beyon­ce naj­bo­ga­ti­je su zvi­jez­de

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ah)

Ča­so­pis For­bes obja­vio je lis­tu naj­bo­ga­ti­jih ce­le­brityja u ovoj go­di­ni, a re­per, pro­du­cent, glu­mac i mod­ni di­zaj­ner Did­dy za­uzeo je pr­vo mjes­to lis­te naj­bo­ga­ti­jih jer je u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na svom bo­gat­stvu pri­do­dao 130 mi­li­ju­na do­la­ra. For­bes na­vo­di tri raz­lo­ga za nje­go­vo zas­lu­že­no pr­vo mjes­to: pri­ho­di od mod­ne li­ni­je Se­an John, part­ner­stvo s vot­kom Di­ageo Ci­roc i za­ra­da od tur­ne­je Bad Boy Re­uni­on. Od­mah iza Did­dyja na­la­zi se Beyon­cé za­hva­lju­ju­ći svo­joj tur­ne­ji For­ma­ti­on i al­bu­mu “Le­mo­na­de”, a me­đu pet uš­li su i J. K. Rowling, Dra­ke i Cris­ti­ano Ro­nal­do.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.