Tko su bi­li ju­na­ci po­bje­de pro­tiv Ein­trac­h­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

ZLAT­KO ŠKO­RIĆ

Ve­li­ku je ka­ri­je­ru os­tva­rio Žo­ga. A u Di­na­mu su ga kao klin­ca bi­li od­bi­li! Na­kon pet obra­nje­nih pe­na­la u fi­na­lu Ku­pa na­rod­nog spor­ta, sti­gao je po­ziv za pla­ve. Bra­nio je i u utak­mi­ci Ju­gos­la­vi­ja - Eu­ro­pa s La­vom Ja­ši­nom na su­prot­nim vra­ti­ma. Kas­ni­je i za Bayern i Stut­t­gart. Da­nas ži­vi na Opa­to­vi­ni iz­nad si­no­va lo­ka­la.

ZLAT­KO MESIĆ

Pla­vi bek kul­t­ne utak­mi­ce osim za Di­na­mo u ka­ri­je­ri još zna i za Zagreb. Za­pa­zio ga je Dra­gu­tin Fran­ko­vić na škol­skom igra­li­štu. Bio je za­hval­ni igrač za­dat­ka, igrao na raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma, od po­vu­če­nog cen­tar­fo­ra u ju­ni­ori­ma pre­ko li­je­vog be­ka i des­truk­tiv­nog zad­njeg vez­nog sve do ofen­ziv­nog hal­fa. U mi­ro­vi­ni je, ži­vi po­vu­če­no.

MARIJAN BRNČIĆ

Obram­be­na al­fa i ome­ga! Sto­per, li­be­ro, zad­nji vez­ni, li­je­vi bek pri­je sve­ga to­ga. Bio je i ju­gos­la­ven­ski re­pre­zen­ta­ti­vac, s de­set utak­mi­ca. Na­kon Di­na­ma igrao je i u Bel­gi­ji za Kor­trijk i Wa­re­gem. Na­kon igrač­ke ka­ri­je­re bio je tre­ner u Di­na­mu i Ri­je­ci, s ko­jom je osvo­jio i Kup mar­ša­la Ti­ta, us­pjeh ko­ji je s Di­na­mom pos­ti­gao kao tre­ner.

RUDI BE­LIN

Teh­ni­čar mi­nu­ci­oz­nog pa­sa ko­ji je igrao kao spoj­ka, bra­nič i po­ma­gač. Za nje­ga je u biv­šoj dr­ža­vi pos­to­jao sa­mo Di­na­mo, ka­ri­je­ru je do­vr­šio u bel­gij­skom Be­er­s­c­ho­tu. Kas­ni­je tre­ner, po­ma­gao je Ći­ri Bla­že­vi­ću u osva­ja­nju nas­lo­va pr­va­ka Ju­gos­la­vi­je 1982. go­di­ne. Utak­mi­ce da­nas gle­da iz kre­ve­ta, za ko­ji ga je pri­ko­va­la po­greš­na li­ječ­nič­ka od­lu­ka.

MLADEN RAMLJAK

Po sred­njem bra­ni­ču ve­li­ke teh­ni­ke da­nas no­si ime Di­na­mo­va ško­la. Iz­nim­no ci­je­njen i ne­za­mje­njiv, ele­gan­tan i na te­re­nu i iz­van nje­ga. Na­kon Di­na­ma igrao je za Feye­no­ord s ko­jim je bio ni­zo­zem­ski pr­vak, ali i osvo­jio Kup Ue­fe 1974. Sud­ba ni­je da­la da se opros­ti od no­go­me­ta. S 34 go­di­ne po­gi­nuo je u auto­mo­bil­skoj ne­sre­ći.

MARIJAN NO­VAK

Pra­vi tim­ski igrač, ska­kač, vo­đa na­pa­da ko­ji je uz asis­ti­ra­nje dru­gi­ma pos­ti­gao i 53 go­la u 177 utak­mi­ca. Po ri­je­či­ma Zlat­ka Čaj­kov­skog, tre­bao je bi­ti no­vi Gerd Mül­ler, no sve i ako ni­je, os­tao je je­di­ni Di­na­mov igrač ko­ji je ne­kom fran­cu­skom klu­bu za­bio dva go­la. Olym­piqu­eu iz Mar­se­il­lea 1969. go­di­ne u Ku­pu po­bjed­ni­ka ku­po­va.

STJE­PAN LAM­ZA

Vje­ro­jat­no naj­ve­ći igrač ko­jeg je Di­na­mo imao. Da igra da­nas, vri­je­dio bi sto­ti­nu mi­li­ju­na eura, ka­žu oni ko­ji su ga gle­da­li. Uz če­ti­ri ku­ti­je ci­ga­re­ta i po­ko­ju ča­ši­cu! Ri­jet­ko je uop­će i znao pro­tiv ko­ga igra, ni­je ga bi­lo ni bri­ga. Mi­li­jun pu­ta ža­ljen ne­sre­tan pad u “Vi­li Re­bar” skre­nuo je ka­ri­je­ru na spo­re­dan ko­lo­si­jek. I da­lje ži­vi u svo­joj “ba­na­ni” na Peš­či.

SLAVEN ZAM­BA­TA

Mo­že li bi­ti ve­će čas­ti ne­go da pr­vi pri­mi­te pe­har po­bjed­ni­ka iz ru­ku Sir Sta­nleya Ro­usa? Te­ško, a i ni­je sa­mo to. Pla­va špi­ca iz Si­nja i Di­na­mov ka­pe­tan je­dan je od naj­bo­ljih na­pa­da­ča ko­je je Di­na­mo ika­da imao. A ima i ta pri­ča o nov­či­ću ko­jim je od­lu­če­no da Di­na­mo iz­ba­ci Spar­tak iz Br­na. Da­nas ima ka­fić “Sa­ha­ru” u Ili­ci.

KRASNODAR RORA

I da­nas bes­pri­je­kor­ni Kra­so, ka­kav je bio uvi­jek i osob­no i na te­re­nu, imao je tu mu­nje­vi­tu br­zi­nu po li­je­vom kri­lu i sjaj­nu teh­ni­ku. U Di­na­mo je, jed­nom je re­kao, oti­šao iz ina­ta, da­nas ni­šta neo­bič­no za ne­kog Ši­ben­ča­ni­na. Bio je to­li­ko do­bar da se do­pao i Pe­leu ko­ji mu je s 22 go­di­ne za vri­je­me Di­na­mo­ve juž­no­ame­rič­ke tur­ne­je po­nu­dio da pot­pi­še za San­tos.

FI­LIP BLAŠKOVIĆ

Obra­na - to je Ši­ljo! Di­na­mov Bro­đa­nin, sta­me­ni bo­rac u zad­njem re­du bio je Ško­ri­će­va ga­ran­ci­ja, naj­češ­će na mjes­tu li­je­vog po­ma­ga­ča. Da­nas kro­ni­čar i ar­hi­var ge­ne­ra­ci­je s naj­bo­ga­ti­jom zbir­kom fo­to­gra­fi­ja pla­vih pod­sje­tit će na Ze­be­co­ve ri­je­či: Od vas ži­vim, Ram­lja­ka, Br­n­či­ća i te­be, ne od ovih na­pri­jed.

JO­SIP GUC­MIRTL

Iz Osi­je­ka je sti­gla Di­na­mo­va de­set­ka ko­ja je os­ta­la u pla­vom dre­su do kra­ja. Nje­zi­ni udar­ci iz da­lji­ne pam­će­ni su po ski­da­nju pa­uči­ne - 106 go­lo­va u 409 utak­mi­ca. Po­čeo je u der­bi­ju s Haj­du­kom a za­vr­šio u der­bi­ju pro­tiv Zvez­de. Pre­mi­nuo je na ope­ra­cij­skom sto­lu 2009. go­di­ne pri ope­ra­ci­ji sr­ca. Pri­pre­mio Zo­ran Vi­tas

Bran­ko Ze­bec bio je tvo­rac te ge­ne­ra­ci­je, na klu­pi je vo­dio Di­na­mo u toj kul­t­noj po­bje­di. Na­kon to­ga je na­pus­tio pla­ve, a tro­fej je pro­tiv Le­ed­sa osvo­jio Ivi­ca Hor­vat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.