Svjet­ski re­kord Aman­de Mli­na­rić u Ma­ri­bo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na me­đu­na­rod­nom tur­ni­ru „Pos­truž­ni­kov me­mo­ri­jal“ko­ji se u odr­žao u Ma­ri­bo­ru Aman­da Mli­na­rić „ski­nu­la“je još je­dan svjet­ski ka­det­ski re­kord. Na­kon od­lič­no is­pu­ca­nih kva­li­fi­ka­ci­ja, Aman­da je u eli­mi­na­cij­skom di­je­lu pr­vu su­par­ni­cu „po­me­la“sa 148:125 i ta­ko obo­ri­la svjet­ski ka­det­ski te europ­ski ju­ni­or­ski i ka­det­ski re­kord ko­ji je još od 2014. go­di­ne dr­ža­la Ma­ja Or­lić (147). Ni­je sve os­ta­lo sa­mo na svjet­skom re­kor­du. Aman­da se po­bri­nu­la i za ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje na kra­ju, po­bi­je­div­ši sve pro­tiv­ni­ke i uzev­ši zla­to i u ap­so­lut­noj ka­te­go­ri­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.