Bio mi je gušt uži­vo gle­da­ti Lu­ku Mo­dri­ća

Se­dam go­di­na od europ­skog ka­det­skog zla­ta po­no­vo u re­pre­zen­ta­ci­ji s Fi­ćom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sa Spor­tin­gom je ove se­zo­ne osvo­jio Chal­len­ge kup, a fi­na­le u Li­sa­bo­nu pro­tiv ta­li­jan­ske Ro­mag­ne gle­da­lo sa­mo 250 gle­da­te­lja Ma­tej Aša­nin (24) bio je član hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je do 18 go­di­na ko­ja je osvo­ji­la europ­ski nas­lov u Pod­go­ri­ci 2010. go­di­ne. Bra­nio je u pa­ru s Fi­li­pom Ivi­ćem i za­nim­lji­vo je da su se njih dvo­ji­ca po­nov­no su­sre­la u re­pre­zen­ta­ci­ji, ali se­ni­or­skoj, se­dam go­di­na kas­ni­je. - Ja­ko sam bio iz­ne­na­đen ka­da me iz­bor­nik Li­no Čer­var po­zvao. Os­tva­rio mi se još je­dan san. Kon­ku­ren­ci­ja na vra­ti­ma je straš­na. Tu su is­kus­ni Ste­va­no­vić, Ali­lo­vić i Pe­šić, pa Fi­ćo. Sve su to re­dom vr­hun­ski vra­ta­ri. Ja ću na ovim pri­pre­ma­ma da­ti sve od se­be pa ka­ko na kra­ju is­pad­ne - re­kao je Ma­tej.

Iza nas sto­ji no­go­met­ni klub

Ka­ri­je­ru je po­čeo u Za­gre­bu, ali ni­kad ni­je bra­nio za pr­vu mom­čad. Bio je na po­sud­bi u Var­tek­su, a sa sa­mo 19 go­di­na pot­pi­sao je za špa­njol­ski Ade­mar iz Le­ona. On­dje je pro­veo dvi­je sewzo­ne pa je slje­de­će dvi­je bio u nje­mač­koj li­gi, u Ba­lin­ge­nu, a ove se­zo­ne bra­nio je za li­sa­bon­ski Spor­ting. - Za­do­vo­ljan sam se­zo­nom. Od tri mo­gu­ća tro­fe­ja, osvo­ji­li smo dva – Por­tu­gal­ski kup i Chal­len­ge kup. U pr­vens­tvu smo bi­li dru­gi, iza Por­ta. Osi­gu­ra­li smo kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ka ka­že Aša­nin. Kak­va je por­tu­gal­ska li­ga? - Or­ga­ni­za­cij­ski bi mo­gla bi­ti na pu­no vi­šem ni­vou. Po­sje­će­nost je do­bra, ali sa­mo kad se igra­ju der­bi­ji. Što se ti­če kva­li­te­te, pred­nja­če če­ti­ri klu­ba ko­ji su ve­za­ni uz no­go­met­ne klu­bo­ve, Por­to, Bra­ga, Ben­fi­ca i mi. Za­hva­lju­ju­ći no­go­met­nim klu­bo­vi­ma, i ru­ko­met­ni ima­ju do­bre bu­dže­te. Sva­ki od ta če­ti­ri klu­ba ima i ve­li­ku sku­pi­nu na­vi­ja­ča, ko­ji uglav­nom do­la­ze s no­go­met­nih sta­di­ona. At­mo­sfe­ra zna bi­ti ja­ko vru­ća, po­go­to­vo kad gos­tu­je­mo u Por­tu ili Bra­gi - is­tak­nuo je. Po­hva­lio se naš mla­di vra­tar da je ove se­zo­ne uži­vo gle­dao su­sret no­go­met­ne Li­ge pr­va­ka iz­me­đu Spor­tin­ga i ma­drid­skog Re­ala. - Uži­tak je gle­da­ti Lu­ku Mo­dri­ća - is­tak­nuo je. Ka­ko to da ste na­kon ja­ke špa­njol­ske i nje­mač­ke li­ge za­vr­ši­li u sla­bi­joj por­tu­gal­skoj? - Is­kre­no, i ja sam pu­no raz­miš­ljao da li da na­kon Bun­des­li­ge idem u Por­tu­gal. No, kad sam čuo tko sve igra u Spor­tin­gu i da je ri­ječ o do­brom pro­jek­tu, od­lu­čio sam se oku­ša­ti. I ni­je mi žao. Što se ti­če mog bo­rav­ka u Ba­lin­ge­nu, pr­ve se­zo­ne sve je bi­lo od­lič­no, no u dru­goj klub se jed­nos­tav­no ras­pao. Otiš­lo je odjed­nom 14 igra­ča - is­tak­nuo je Aša­nin. Od stra­na­ca, u Spor­tin­gu su ove se­zo­ne igra­li Špa­njo­lac Ru­esga, Slo­vak Kop­čo, Aus­tri­ja­nac Bo­žo­vić, Ku­ba­nac Ca­rol, Slo­ven­ci Ču­dič i Ta­bič, Sr­bin Nik­če­vić i Ta­li­jan One­to. - Os­ta­jem još jed­nu se­zo­nu. Ko­li­ko sam čuo, klub se mis­li po­ja­ča­ti s dva-tri do­bra igra­ča jer že­li os­ta­vi­ti što dub­lji trag u Li­gi pr­va­ka - na­gla­sio je Ma­tej. Ka­kav je ži­vot u Li­sa­bo­nu? - Ah, ka­kav? Do­bar. Ve­li­ki grad ko­ji nu­di pu­no mo­guć­nos­ti. Ži­vim sa su­pru­gom i baš če­ka­mo pr­vo di­je­te, ta­ko da sam ve­ći­nu vre­me­na kod ku­će. Jas­no, kad ni­sam na tre­nin­gu ili na pu­tu. Po­seb­no sam oduševljen kli­mom. Uvi­jek je to­plo. U klu­bu se dru­ži sa Slo­ven­ci­ma, ali i s Kop­čom ko­ji je ja­ko do­bro na­učio hr­vat­ski je­zik s ob­zi­rom na to da je dvi­je se­zo­ne igrao u Za­gre­bu. - Osim ru­ko­me­tom u slo­bod­no vri­je­me ba­vim se pri­vat­nom tvrt­kom, imam knji­go­vod­stve­ni ser­vis - re­kao je Aša­nin.

Go­lu­ža me pr­vi zvao

Ni­je pr­vi put na pri­pre­ma­ma se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je... - Pr­vi put me na se­ni­or­ske pri­pre­me zvao Slav­ko Go­lu­ža, uoči Svjet­skog pr­vens­tva u Šved­skoj - is­tak­nuo je. Za­nim­lji­vo, ta­da je tre­ner vra­tar bio Vla­do Šo­la, ko­ji se ove se­zo­ne po­nov­no vra­tio u struč­ni sto­žer. - Dra­go mi je da je iz ge­ne­ra­ci­je ko­ja je osvo­ji­la europ­sko zla­to u Pod­go­ri­ci dos­ta deč­ki ak­tiv­no, a dos­ta ih je i u re­pre­zen­ta­ci­ji, po­put Še­be­ti­ća, Man­da­li­ni­ća, Ši­me i Fi­li­pa Ivi­ća. Hor­vat je u Flen­sbur­gu, Ka­leb u Lüb­bec­keu, Čo­rić u Stut­t­gar­tu... - ka­zao je Aša­nin. Za­nim­lji­vo je da su sve eu­rop­ske utak­mi­ce ove se­zo­ne igra­li u obliž­njoj Al­ma­di, a fi­na­le Chal­len­ge ku­pa u Li­sa­bo­nu, pred sa­mo 250 gle­da­te­lja...

Se­zo­nu u Spor­tin­gu Aša­nin je za­vr­šio s pro­sje­kom od 16 obra­na po utak­mi­ci Bra­ne­ći za špa­njol­ski Ade­mar do­šao je do osmi­ne fi­na­la Li­ge pr­va­ka

– Ma­tej Aša­nin

Uz ru­ko­met vo­di i knji­go­vod­stve­ni ser­vis

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.