Cin­drić: Mis­lio sam da ću se do­ma od­mo­ri­ti, a sa­mo sam se umo­rio

Na­kon pri­pre­ma u Po­re­ču re­pre­zen­ta­ci­ja se vra­ća u Zagreb te će 23. lip­nja u Li­sin­skom su­dje­lo­va­ti na ždri­je­bu sku­pi­na za EP

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZAGREB da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec

Mu­ška ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja oku­pi­la se ju­čer uju­tro u Za­gre­bu odak­le je kre­nu­la na pri­pre­me u Po­reč. U Is­tri će ih do­če­ka­ti iz­bor­nik Li­no Čer­var, ko­ji se ma­lo od­ma­rao u rod­nom Uma­gu, te Ha­lil Ja­ga­njac, ko­ji je kas­no si­noć do­šao iz Pa­ri­za u Ri­je­ku. Na okup­lja­nje zbog oz­lje­de ni­je do­šao Do­ma­goj Pav­lo­vić. Lu­ka Ste­pan­čić sti­gao je na okup­lja­nje u Zagreb, no če­ka ga li­ječ­nič­ki pre­gled i vr­lo je vje­ro­jat­no da će pro­pus­ti­ti pri­pre­me. Sti­pe Man­da­li­nić nak­nad­no će se pri­klju­či­ti re­pre­zen­ta­ci­ji. Naj­ve­ća zvi­jez­da za­gre­bač­kog okup­lja­nja bio je Lu­ka Cin­drić, ju­nak skop­skog Var­da­ra ko­ji je ove se­zo­ne osvo­jio Li­gu pr­va­ka. Svi su mu su­igra­či čes­ti­ta­li, ne­ki baš ni­su bi­li njež­ni pri za­gr­lja­ju, po­put Želj­ka Mu­se i Ma­ri­na Ma­ri­ća. No, na­vik­nuo se Cin­drić na čvr­ste du­ele. – Do­šao sam se ku­ći od­mo­ri­ti, a još sam se vi­še umo­rio. Stvar­no je to bi­lo li­je­po pros­la­vi­ti. I do­ček u Skop­lju i kod me­ne u Ogu­li­nu. Doj­mo­vi se još ni­su sle­gli. Mis­lim da još ni­smo svjes­ni ka­kav smo us­pjeh na­pra­vi­li. Si­gur­no je ja­ko li­je­po do­ći me­đu svo­je lju­de, po­go­to­vo u Hr­vat­sku, pre­sre­tan sam. Uvi­jek je li­je­po do­ći u re­pre­zen­ta­ci­ju. To je po­se­ban osje­ćaj. Se­zo­na je bi­la du­ga, te­ška i na­por­na, ali tu su pri­ja­te­lji s ko­ji­ma smo igra­li ju­ni­or­sko i ka­det­sko pr­vens­tvo i uvi­jek nam je dra­go do­ći ov­dje. Za ova­ko ne­što uvi­jek se sku­pi sna­ge i no­ve am­bi­ci­je su tu – re­kao je u jed­nom da­hu Cin­drić. Struč­ni sto­žer pred­stav­lja­li su tek tre­ner Zlat­ko Sa­ra­če­vić i tre­ner vra­ta­ra Vla­do Šo­la. Čer­var i Hr­vo­je Hor­vat do­ći će iz­rav­no u Po­reč. – Nas­ta­vit će­mo na ovim pri­pre­ma­ma ra­di­ti ono što smo ra­di­li na onim pr­vi­ma. Zna­či da se oni na­vik­nu na ovaj sis­tem ra­da i da vi­di­mo u kak­vom su sta­nju, da vi­di­mo tko je zdrav, a tko ni­je i da se no­vi igra­či upoz­na­ju s na­či­nom ra­da. Na­kon to­ga do­la­zi­mo u Zagreb gdje će­mo doz­na­ti pro­tiv ko­ga će­mo igra­ti na EP-u. Tre­ba­mo is­ko­ris­ti­ti sva­ki tre­nu­tak ko­ji ima­mo za tre­ni­ra­nje. To je naj­važ­ni­je jer ima­mo ja­ko ma­lo vre­me­na do pr­vog mje­se­ca i sva­ki je tre­ning bi­tan, sva­kih je sat vre­me­na bit­no – is­tak­nuo je Sa­ra­če­vić. Ma­ri­no Ma­rić na kra­ju je u ša­li do­ba­cio – ove sam se se­zo­ne dva­put oz­li­je­dio. Valj­da je to kraj svim mo­jim pe­ho­vi­ma.

Da­ni slav­lja su iza nje­ga, na re­du je re­pre­zen­ta­ci­ja – Lu­ka Cin­drić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.