NBA pr­va­ci pre­šut­no ne že­le ići na pri­ma­nje kod Do­nal­da Trum­pa

Je­dan je na­vi­jač War­ri­or­sa dao 133 ti­su­će do­la­ra za dvi­je ulaz­ni­ce na par­ke­tu u pe­toj utak­mi­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Ma­gic Joh­n­son iz­ja­vio je da bi nje­go­vi Showti­me La­ker­si po­bi­je­di­li War­ri­or­se s 4-0

U Ora­cle Are­ni obo­je­noj u žu­to, pred svo­jom pu­bli­kom, ko­šar­ka­ši War­ri­or­sa pros­la­vi­li su dru­gi nas­lov NBA pr­va­ka u tri go­di­ne Ni bra­ni­te­lji nas­lo­va Cle­ve­land Ca­va­li­er­si ni­su mo­gli za­us­ta­vi­ti ta­kav stroj za ko­ji je i sam LeBron Ja­mes re­kao da ni­kad ni­je vi­dio mom­čad s to­li­ko va­tre­ne mo­ći. A tu ra­za­ra­ju­ću palj­bu osje­ti­li su i Cav­si i u pe­toj utak­mi­ci NBA fi­na­la (129:120). Du­rant je uba­cio 39 ko­še­va, Cur­ry 34 uz 10 asis­ten­ci­ja, a pri­klju­čio im se i Igu­oda­la (20). Za­lud je naj­sves­tra­ni­ji ko­šar­kaš da­naš­nji­ce LeBron Ja­mes iz­veo još jed­nu ve­li­ku pred­sta­vu (41 koš, 13 sko­ko­va, 8 asis­ten­ci­ja) jer ni to ni­je bi­lo do­volj­no pro­tiv ras­tr­ča­nih Rat­ni­ka ko­je ne­ki već sa­da svr­sta­va­ju u naj­ve­će mom­ča­di svih vre­me­na. Na­ma se či­ni da je pre­ura­nje­no is­tr­ča­va­ti s tak­vim ocje­na­ma, ali se mo­že go­vo­ri­ti o jed­nom od na­pa­dač­ki naj­moć­ni­jih sas­ta­va svih vre­me­na.

Pr­ska­li pje­nu­šac od 1200 USD

Do­du­še, Ma­gic Joh­n­son ne­dav­no je us­t­vr­dio da bi ih nje­go­vi “Showti­me” La­ker­si, ko­je su još či­ni­li Jab­bar i Wor­t­hy, po­bi­je­di­li s 4-0 jer se nit­ko od cen­ta­ra War­ri­or­sa (Pac­hu­lia, McGee) ne bi mo­gao su­prot­sta­vi­ti Ab­dul-Jab­ba­ru i nje­go­vom neo­bra­nji­vom ho­ro­gu. S dru­ge stra­ne, tre­ba re­ći da War­ri­or­si svo­je cen­tre go­to­vo i ne ko­ris­te osim za blo­ko­ve i sko­ko­ve, pa je pi­ta­nje ka­ko bi se La­ker­si snaš­li pro­tiv te igre bez cen­ta­ra i ko­li­ko bi Jab­bar pri­mio tri­ca od kril­nog-cen­tra Gre­ena. A upra­vo je on kriv što naj­bo­lja mom­čad da­naš­nji­ce ni­je pr­vak tri­put za­re­dom. Jer, u proš­lo­go­diš­njem fi­na­lu pro­tiv Cav­sa upra­vo je Gre­en pro­pus­tio pe­tu utak­mi­cu jer je bio sus­pen­di­ran zbog ga­že­nja LeBro­na Ja­me­sa. – La­ni sam ja zez­nuo, na­kon če­ga nam je pri­pa­la utješ­na na­gra­da. Ako je Ke­vin Du­rant bio na­ša utješ­na na­gra­da, on­da je to bi­la sjaj­na na­gra­da. I uis­ti­nu. Ke­vin Du­rant je do­mi­ni­rao fi­na­lom. Za­bi­jao je 35 ko­še­va po utak­mi­ci, a imao je i osam sko­ko­va i pet asis­ten­ci­ja po su­sre­tu i bio je ne­za­us­tav­lji­va si­la pa je s raz­lo­gom pro­gla­šen za naj­bo­ljeg igra­ča fi­nal­ne se­ri­je. A gdje tu­gu­je ili sla­vi KD, tu je i nje­go­va ma­ma Wan­da, jed­na od naj­glas­ni­jih NBA ma­ma. – Ti si se žr­tvo­va­la za nas, ti si uči­ni­la da brat i ja vje­ru­je­mo da će­mo us­pje­ti u ži­vo­tu. Ti si pra- vi MVP – ka­zao je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na Ke­vin pri­go­dom uru­če­nja na­gra­de za naj­bo­ljeg igra­ča os­nov­nog di­je­la se­zo­ne. – Očaj­nič­ki že­lim ovaj nas­lov zbog Ke­vi­no­vih dje­čač­kih sno­va, ali i za­to što že­lim bi­ti maj­ka NBA pr­va­ka – iz­ja­vi­la je ma­ma Wan­da ne­dav­no u te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji. S po­zor­ni­ce, za­su­te kon­fe­ti­ma, na­kon što je pre­uzeo svoj naj­no­vi­ji tro­fej, Ke­vin je po­ru­čio maj­ci: – Ono što sam ti re­kao s osam go­di­na, to se i os­tva­ri­lo. Hva­la ti za svu po­dr­šku svih ovih go­di­na. Sre­tan što ga je no­va mom­čad proš­lo lje­to pri­mi­la kao ne­ko­ga svo­ga, a ne kao NBA zvi­jez­du ko­ja očaj­nič­ki tra­ži druš­tvo s ko­jim mo­že oti­ći do kra­ja, Ke­vin je na pos­to­lju ka­zao: – Je­dva če­kam da sve ovo pros­la­vi­mo u svla­či­oni­ci. A on­dje je bi­la pra­va lud­ni­ca. Na­kon što su svi sta­vi­li ski­ja­ške na­oča­le, War­ri­or­si su se za­li­je­va­li pje­nuš­cem či­ja bo­ca sto­ji 1200 USD po bo­ci (Moët Im­pe­ri­al Gol­den Lu­mi­no­us Mag­num).

Već su fa­vo­ri­ti i za 2018.

Step­hen Cur­ry, dru­gi ključ­ni čo­vjek no­vog nas­lo­va War­ri­or­sa, imao je pak jed­nu dru­gu že­lju ko­ju je iz­re­kao pred na­vi­ja­či­ma: – Je­dva če­kam da se vi­dim na golf-igra­li­štu. I dok Cur­ry bu­de uži­vao gu­ra­ju­ći lop­ti­cu u ru­pi­cu, već će se ras­plam­sa­ti ras­pra­ve o to­me tko uop­će mo­že ugro­zi­ti ovak­ve War­ri­ose slje­de­će se­zo­ne. Jer, sa­mo dan na­kon osva­ja­nja nas­lo­va za 2017. ,na kla­di­oni­ca­ma u Las Ve­ga­su već su pos­tav­lje­ni za ve­li­kog fa­vo­ri­ta u slje­de­ćoj se­zo­ni. A na je­sen bi War­ri­or­si tre­ba­li na tra­di­ci­onal­no pri­ma­nje u Bi­je­lu ku­ću, što je obi­čaj za pr­va­ke u svim pro­fe­si­onal­nim spor­to­vi­ma. No, či­ni se da su se igra­či pre­šut­no do­go­vo­ri­li da to za­do­volj­stvo pro­tu­rječ­nom pred­sjed­ni­ku Trum­pu ne­će pri­ušti­ti.

RE­UTERS

Ve­se­lje zlo­čes­tog deč­ka Draymon­da Gre­ena i Step­ha Cur­ryja

S pro­sje­kom od 35 ko­še­va, Du­rant je iz­a­bran za MVP-ja fi­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.