Ka­šte­la joj ne da ni­ti za obič­nu ka­vu

Mla­da rit­mi­čar­ka od gra­da je do­bi­la za tre­nin­ge je­dan slo­bo­dan ter­min u 7 da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec

Iza­brao sam Mi­le­nu za tre­ne­ri­cu jer je ri­ječ o oso­bi ko­ja je bi­la me­đu top de­set na svi­je­tu dok je vjež­ba­la is­tak­nuo je Ivi­ca Lo­zić Sun­či­ca Lo­zić, ju­ni­or­ska vi­ce­pr­va­ki­nja Hr­vat­ske u rit­mič­ko-sport­skoj gim­nas­ti­ci i re­pre­zen­ta­tiv­ka Hr­vat­ske mo­rat će zbog ne­ra­zu­mi­je­va­nja u rod­nim Ka­šte­li­ma na­pus­ti­ti grad i klub i pre­se­li­ti u Zagreb. – Ja­ko sam ra­zo­ča­ran. Tu­žan i oča­jan. Grad Ka­šte­la jed­nos­tav­no ni­je pre­poz­nao nje­zi­nu kva­li­te­tu. Bez ob­zi­ra na to što je mo­je di­je­te, ali Sun­či­ca je tre­nu­tač­no jed­na od per­s­pek­tiv­ni­jih mla­dih spor­ta­ši­ca u Hr­vat­skoj – re­kao je ta­ta Ivi­ca ko­ji je sav za­ra­đe­ni no­vac od svog res­to­ra­na ula­gao u kće­ri­nu ka­ri­je­ru.

Ne­ma je u pro­ra­ču­nu?

Pro­blem je što Sun­či­ca ima sa­mo je­dan ter­min tjed­no za tre­nin­ge. Je­dan tre­ning? Da je ri­ječ o ne­kak­voj ama­ter­ki, to bi bi­lo nor­mal­no. Ali, ri­ječ je o rit­mi­čar­ki ko­ja iza se­be ima nas­tu­pe na broj­nim me­đu­na­rod­nim tur­ni­ri­ma te na eu­rop­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu. – Rek­li su mi da u dvi­je dvo­ra­ne, ko­li­ko ih je u Ka­šte­lu, ne­ma vi­še slo­bod­nih ter­mi­na. Pa ako nam ne mo­gu u Ka­šte­li­ma omo­gu­ći­ti uvje­te, on­da mi ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go da se kći pre­se­li u Zagreb i on­dje na­đe no­vi klub – is­kre­no će ta­ta. Za­nim­lji­vo je da Sun­či­ce Lo­zić uop­će ne­ma u ni­kak­vom pro­ra­ču­nu Za­jed­ni­ce spor­to­va gra­da Ka­šte­la. Kao da ne pos­to­ji. Pri­mje­ri­ce, ru­ko­met­ni klub Ka­šte­la, ko­ji je ove se­zo­ne is­pao iz Pre­mi­jer li­ge, imat će slje­de­će se­zo­ne za 30.000 ku­na ve­ći bu­džet od od­boj­ka­ša Ka­šte­la ko­ji su šest pu­ta za­re­dom bi­li pr­va­ci Hr­vat­ske. Na Sun­či­cu kao da u rod­nom gra­du nit­ko ne ra­ču­na, a svi ja­ko do­bro zna­ju tko je i što je. Mo­žda je ne­ki­ma za­sme­ta­lo što joj je tre­ne­ri­ca Milena Reljin iz Be­ogra­da. – Na­dam se da su to sa­mo pri­če. U Ka­šte­li­ma ne­ma struč­ne tre­ne­ri­ce za rit­mič­ko-sport­sku gim­nas­ti­ku. Iza­brao sam Mi­le­nu za tre­ne­ri­cu jer je ri­ječ o oso­bi ko­ja je bi­la me­đu top de­set na svi­je­tu dok je vjež­ba­la. No, ni­je ni me­ni sve­jed­no vi­še pla­ća­ti si­lan no­vac za bo­ra­vak u Be­ogra­du. Milena bi i da­lje os­ta­la nje­zin pr­vi tre­ner, ali Sun­či­ci tre­ba tre­ner u hr­vat­skom klu­bu – ka­že Ivi­ca.

Mak­si­mir i Au­ra u utr­ci

U Za­gre­bu bi je svi klu­bo­vi ra­do vi­dje­li u svo­jim re­do­vi­ma. Je­dan od klu­bo­va ko­ji je ja­ko za­in­te­re­si­ran je Au­ra, klub od Ni­ke Cre­va­ti­ni, ali že­li je i Mak­si­mir gdje već go­di­na­ma kao tre­ne­ri­ca ra­di is­kus­na Gor­da­na Ci­maš. – Is­kre­no, že­lio bih da Sun­či­ca ima što vi­še ter­mi­na za tre­nin­ge. Jer, da bi bi­la u eu­rop­skom vr­hu, mo­ra na­por­no vjež­ba­ti sva­ki dan. U Ka­šte­li­ma to ni­je bi­lo mo­gu­će. Sa­mo že­lim da mo­je di­je­te ima nor­mal­ne uvje­te i ni­šta dru­go – za­klju­čio je Ivi­ca Lo­zić.

Osob­no bih že­lje­la da Sun­či­ca u Za­gre­bu bu­de čla­ni­ca klu­ba Mak­si­mir s ko­jim imam ja­ko do­bru su­rad­nju MILENA RELJIN tre­ne­ri­ca Sun­či­ce Lo­zić

Već je svi zna­ju u Eu­ro­pi, ali je u rod­nom gra­du ne poz­na­ju – Sun­či­ca Lo­zić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.