U Ko­lum­bi­ji služ­be­no priz­nat brak tri oso­be

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Ova za­jed­ni­ca oza­ko­nje­na je u Me­del­li­nu, a čla­no­vi za­jed­ni­ce u slu­ča­ju smr­ti ili ra­zvo­da ima­ju pra­vo na po­dje­lu imo­vi­ne i mi­ro­vi­nu Ko­lum­bi­ja, gdje je brak oso­ba is­tog spo­la oza­ko­njen 2016. go­di­ne, po­čet­kom lip­nja služ­be­no je priz­na­la obi­telj ko­ju či­ne tro­ji­ca mu­ška­ra­ca. “Htje­li smo oza­ko­ni­ti na­šu obi­telj. Ovo je ‘mno­go­ljub­na’ obi­telj­ska za­jed­ni­ca. Ovo je pr­vi put da se tak­va obi­telj priz­na pred za­ko­nom u Ko­lum­bi­ji”, re­kao je Vic­tor Hu­go Pra­da, je­dan od čla­no­va te za­jed­ni­ce. Taj glu­mac i dvo­ji­ca nje­go­vih part­ne­ra su 3. lip­nja u Me­del­li­nu služ­be­no sklo­pi­li brač­nu za­jed­ni­cu poz­na­tu u Ko­lum­bi­ji kao “tri­eja”. Vic­tor Hu­go tre­ći je član brač­ne za­jed­ni­ce ko­ju su 2000. sklo­pi­li fi­zi­ote­ra­pe­ut i no­vi­nar, što je bio pr­vi gay brak u Ko­lum­bi­ji. Prem­da ovak­va vr­sta otvo­re­ne za­jed­ni­ce ni­je ri­jet­kost, ovo je “pr­vi put da je oza­ko­nje­na”, re­kao je za AFP Ger­man Rin­con Per­fet­ti, od­vjet­nik udru­ge LGBT oso­ba. Rin­con na­po­mi­nje da ova vr­sta brač­ne za­jed­ni­ce ima “sto pos­to prav­ne” učin­ke za tro­ji­cu mu­ška­ra­ca ko­ji u slu­ča­ju smr­ti ili ra­zvo­da ima­ju pra­vo na po­dje­lu imo­vi­ne i na mi­ro­vi­nu. Is­tos­pol­ni pa­ro­vi u Ko­lum­bi­ji mo­gu usva­ja­ti ma­lo­dob­nu dje­cu, čak i ako ni­su bi­olo­ška dje­ca ne­kog od part­ne­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.