POPIS TERORISTA

Ot­kri­va­mo tko su i gdje se na­la­ze bor­ci Is­lam­ske dr­ža­ve iz BiH, Sr­bi­je i Ko­so­va

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Broj­ni bor­ci iz BiH po­bje­gli su iz Ra­ke i Mo­su­la u pro­vin­ci­ju Id­lib, ko­ja je da­nas glav­no upo­ri­šte svih dži­ha­dis­tič­kih sku­pi­na Te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va, ko­ja sva­kod­nev­no gu­bi te­ri­to­rij i u Si­ri­ji i u Ira­ku, pred pot­pu­nim je slo­mom jer je od nje­zi­na tzv. ve­li­kog ka­li­fa­ta ko­ji je pro­gla­si­la na te­ri­to­ri­ju Si­ri­je i Ira­ka 2014., os­ta­lo sa­mo ne­ko­li­ko gra­do­va i po­je­di­nih če­t­vr­ti. U Mo­su­lu, u Ira­ku, te­ro­ris­ti dr­že još sa­mo dvi­je če­t­vr­ti, a u Si­ri­ji nji­hov glav­ni grad Ra­ka go­to­vo je pred pa­dom. Da­nas je ve­ći­na bo­ra­ca te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve kon­cen­tri­ra­na u pro­vin­ci­ja­ma De­ir ez-Zor i Id­lib, a me­đu nji­ma i bor­ci iz dr­ža­va nas­ta­lih ras­pa­dom Ju­gos­la­vi­je ko­ji su se pri­dru­ži­li toj zlo­glas­noj te­ro­ris­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji. Iako za sa­da nit­ko ne mo­že tvr­di­ti ko­li­ko je toč­no po­gi­nu­lo bo­ra­ca iz tih dr­ža­va, a naj­vi­še ih je bi­lo iz BiH, zna se gdje se da­nas na­la­ze pre­ži­vje­li. Ve­čer­nji list do­bio je ek­s­klu­ziv­ne po­dat­ke iz po­vjer­lji­vih iz­vo­ra, pri­kup­lje­ne na te­me­lju pra­će­nja i pris­lu­ški­va­nja, o to­me ko­li­ko ih je i gdje da­nas ži­ve pre­ži­vje­li bor­ci iz dr­ža­va nas­ta­lih ras­pa­dom Ju­gos­la­vi­je ko­ji se bo­re na stra­ni ISIL-a.

Ne­ome­ta­no pre­la­zi­li gra­ni­cu

Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je do­bio Ve­čer­nji list, po­ve­ća gru­pa dži­ha­dis­ta iz BiH sa svo­jim je obi­te­lji­ma sta­ci­oni­ra­na u Ma­ja­di­nu po­red gra­da De­ir ez-Zo­ra. Mno­gi od njih su u Ma­ja­din doš­li iz Ra­ke, a ne­ki iz Mo­su­la. Me­đu nji­ma je i Edvin Ba­bić zva­ni Osman iz Sa­ra­je­va, ko­ji ra­di za me­di­je Is­lam­ske dr­ža­ve. U Ma­ja­din su doš­li i ne­ki od naj­z­lo­glas­ni­jih terorista iz BiH kao što je Ines Mi­džić iz Bi­ha­ća. On je je­dan od ak­te­ra fil­ma “Čast je u dži­ha­du, po­ru­ka Bal­kan­ci­ma”, a u Ma­ja­din je po­bje­gao sa svo­jom obi­te­lji. Nje­gov pse­udo­nim u šo­kant­noj vi­de­os­nim­ci ko­ja pri­ka­zu­je ka­ko Ines Mi­džić ko­lje kur­d­skog bor­ca, gla­si Sa­la­hu­din al-Bos­ni. Mi­džić je ro­đen 1990. u Bi­ha­ću, gdje je bio i nas­ta­njen. Mje­sec da­na pri­je od­la­ska tre­bao je bra­ni­ti di­plom­ski rad iz en­gle­skog je­zi­ka na Pe­da­go­škom fa­kul­te­tu u Bi­ha­ću. U Si­ri­ju je oti­šao s Fi­kre­tom Ha­dži­ćem pre­ko Is­tan­bu­la, le­tom iz Sa­ra­je­va 15. ko­lo­vo­za 2012. Ne­ko­li­ko pu­ta vra­ćao se u BiH, pro­la­ze­ći gra­nič­ne pri­je­la­ze ne­ome­ta­no iako je za njim bi­la ras­pi­sa­na tje­ra­li­ca, s ti­me što je s njim 20. lip­nja 2013. le­tom u Is­tan­bul ot­pu­to­vao i Edin Zu­kić. Mi­dži­će­va še­ri­jat­ski vjen­ča­na su­pru­ga Edi­na Mu­la­lić pri­dru­ži­la mu se u Si­ri­ji 1. ko­lo­vo­za 2013. Sa­la­hu­din, ko­ji ra­di za me­di­je ISIL-a i od­lič­no go­vo­ri en­gle­ski, vo­di i ure­đu­je ISIL-ov por­tal “Vi­jes­ti um­me­ta”. Mi­džić je u Bi­ha­ću bio poz­nat kao ak­ti­vist jed­ne nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je u ko­joj je bio pre­vo­di­telj. Kao i Mi­džić, u Ma­ja­di­nu, u pro­vin­ci­ji De­ir ezZor, na­la­zi se još je­dan zlo­glas­ni te­ro­rist iz BiH, Ja­smin Ke­se­ro­vić zva­ni Ja­pa, poz­nat po to­me što je ta­ko­đer je­dan od ak­te­ra fil­ma “Čast je u dži­ha­du, po­ru­ka Bal­kan­ci­ma”, u ko­jem je otvo­re­no po­zi­vao na uboj­stva lju­di s Bal­ka­na. Ra­di se o vr­lo ra­di­kal­nom mla­di­ću, ro­đe­nom 1994. u Za­vi­do­vi­ći­ma. Ja­smin Ke­se­ro­vić, ko­ji je me­đu naj­žeš­će ra­di­ka­li­zi­ra­nim i naj­na­sil­ni­jim is­la­mis­ti­ma, oti­šao je u dži­had s Baj­rom Ika­no­vi­ćem i Mid­ha­tom Đo­nom 23. si­ječ­nja 2013. Da se ra­di o iz­u­zet­no opas­nom te­ro­ris­tu do­ka­zu­je i je­dan pro­pa­gan­d­ni vi­deo na ko­jem se Ke­se­ro­vić po­jav­lju­je pod ime­nom Abu Mu­ha­mad al-Bos­ni. Na snim­ci su pri­ka­za­ni auten­tič­ni ka­dro­vi mos­ta Gol­den Ga­te, jed­nog od naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih sim­bo­la San Fran­cis­ca, te Las Ve­ga­sa, a ve­li­ča se i Omar Ma­te­en, ko­ji je iz­vr­šio po­kolj u noć­nom klu­bu u Or­lan­du. Ke­se­ro­vić je u tom snim­ku vr­lo žes­to­ko po­zi­vao svo­je pris­ta­še na uboj­stva ne­vjer­ni­ka. “Us­ta­ni­te, mus­li­ma­ni, ubi­jaj­te kr­š­ća­ne i nji­ho­ve slu­ge u nji­ho­vim gra­do­vi­ma i dr­ža­va­ma. Pos­tav­ljaj­te im eks­plo­ziv pod auto­mo­bi­le, u ku­će i ure­de. Ubi­jaj­te ih snaj­pe­ri­ma s pri­gu­ši­va­či­ma, ubi­jaj­te ih ona­ko ka­ko mo­že­te, pa ma­kar to bi­lo i no­žem. I ne­moj­te pra­vi­ti raz­li­ku iz­me­đu voj­ni­ka i ci­vi­la, kao što ni nji­ho­vi avi­oni ne pra­ve raz­li­ku iz­me­đu voj­ni­ka i ci­vi­la Is­lam­ske dr­ža­ve. Os­lo­ni­te se čvr­sto na Ala­ha i po­mo­zi­te svo­joj bra­ći”, po­ru­ču­je Ke­se­ro­vić pris­ta­ša­ma ISIL-a. Me­đu bor­ci­ma iz BiH i da­nas je u pro­vin­ci­ji De­ir ez-Zor i Ali­ja Ke­se­ro­vić iz Ve­li­ke Kla­du­še, ro­đen u se­lu Tr­no­vu. ISIL-u se pri­dru­žio 2014. i je­dan je od ak­te­ra ISIL-ova pro­pa­gan­d­nog fil­ma “Struk­tu­ra Hi­la­fe­ta”. Tu je i Go­ran Pav­lo­vić Ab­du­lah, rat­nog ime­na Ebu Ubej­de, ro­dom iz Sr­bi­je, ro­đen u Be­ogra­du, ko­ji je pre­šao na is­lam. Je­dan je od naj­bo­ljih pri­ja­te­lja Ine­sa Mi­dži­ća (Sa­la­hu­di­na), a u Si­ri­ji je od 2013. S kće­ri Ne­ve­nom i že­nom Mir­ja­nom jed­no vri­je­me ži­vio je u se­lu Gor­nja Ma­oča. Kći se uda­la za Sa­mi­ra Či­ćva­ru, ko­jeg po­ve­zu­ju s na­pa­dom na ame­rič­ku am­ba­sa­du u Sa­ra­je­vu. S nji­ma je i Amir Se­li­mo­vić ro­dom iz se­la Svo­jat kod Ži­vi­ni­ca u BiH. Dio bo­san­skih dži­ha­dis­ta još je u Ra­ki i pru­ža ot­por kur­d­skim sna­ga­ma ne že­le­ći se po­vu­ći. Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­že Ve­čer­nji list, broj­ni bor­ci iz BiH po­bje­gli su iz Ra­ke i Mo­su­la u pro­vin­ci­ju Id­lib, ko­ja je da­nas glav­no upo­ri­šte svih dži­ha­dis­tič­kih sku­pi­na. Pro­vin­ci­ju Id­lib us­po­re­đu­ju s Af­ga­nis­ta­nom za vri­je­me ta­li­ba­na. U Id­li­bu je i Edin Zu­kić iz Ba­no­vi­ća u Bos­ni, ko­ji je me­đu pr­vi­ma na­pus­tio BiH. Za

ČEKAJU U ID­LI­BU Bra­ća Edin i El­ve­din Zu­kić (pr­vi i tre­ći sli­je­va) su iz Ba­no­vi­ća u Bos­ni, a s nji­ma u Id­li­bu je i San­džak­li­ja poz­nat kao Sa­ad San­dža­ki (dru­gi sli­je­va). Go­ran Pav­lo­vić Ab­du­lah, rat­nog ime­na Ebu Ubej­de, ro­dom iz Sr­bi­je, ro­đen u Be­ogra­du, pre­šao je na is­lam

VR­LO RADIKALIZIRANI Da­nas je u si­rij­skoj pro­vin­ci­ji De­ir ez-Zor i Ali­ja Ke­se­ro­vić iz Ve­li­ke Kla­du­še (pr­vi sli­je­va). U sre­di­ni je Ja­smin Gra­bus, tre­nu­tač­no u Id­li­bu, a po­s­ljed­nji je vr­lo radikalizirani Jasm in Ke­se­ro­vić zva­ni Ja­pa ko­ji je po­zi­vao na uboj­stva lju­di s Bal­ka­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.