Ka­ko je pro­pao po­ku­šaj na­pa­da na Plen­ko­vi­ća

Ti­je­kom ve­če­ri ka­da je HNS odus­tao od Vla­de pri­pre­mao se udar

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

– Ni­šta o to­me ne znam. Iz­gle­da da se vo­di hi­brid­ni rat – de­man­ti­rao je ju­čer Ko­vač tvrd­nje da je ru­ko­vo­dio “pu­čem” Iva Pu­ljić-Še­go Iza An­dre­ja Plen­ko­vi­ća naj­dra­ma­tič­ni­ji je i naj­bur­ni­ji tje­dan u po­li­tič­koj ka­ri­je­ri. U vr­tlo­gu film­skih po­li­tič­kih obra­ta pre­mi­jer i šef HDZ-a ipak je os­tao “iz­nad vo­de”, sa­ču­vao je Vla­du, ali i po­zi­ci­ju u HDZ-u ko­ja bi vje­ro­jat­no bi­la pri­lič­no na­če­ta da je HNS os­tao pri od­lu­ci da ne­će u sa­vez­niš­tvo s HDZ-om. Iako se s od­ma­kom vre­me­na či­ni da se kri­za vlas­ti ras­ple­la baš ona­ko ka­ko je Plenković pri­želj­ki­vao, ipak ni­je sve iš­lo ta­ko glat­ko.

Ko­vač sa­mo me­ta?

Pr­vi uda­rac vr­hu HDZ-a bi­la je Vr­do­lja­ko­va os­tav­ka u uto­rak na­ve­čer na sas­tan­ku Pred­sjed­niš­tva HNS-a ka­da je pod pri­ti­skom Ves­ne Pu­sić i eki­pe po­bu­nje­ni­ka ab­di­ci­rao i odus­tao od pri­jed­lo­ga da na­rod­nja­ci uđu u Vla­du s HDZom. Osim Plen­ko­vi­ća i nje­go­ve eki­pe pre­go­va­ra­ča s HNS-om, u pot­pu­nom su šo­ku bi­li i čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ko­ji su ne­tom pri­je da­li sto­pos­tot­nu po­dr­šku še­fu stran­ke za ko­ali­ci­ju s HNS-om. Me­đu­tim, os­ta­lo je ne­poz­na­to da se u tim tre­nu­ci­ma pot­pu­ne kons­ter­na­ci­je u di­je­lu Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja HDZ-a, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, po­če­la pri­pre­ma­ti ope­ra­ci­ja na­pa­da na Plen­ko­vi­ća. Na­vod­no je u po­za­di­ni te ak­ci­je bio Mi­ro Ko­vač, član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, ko­ji je na­vod­no s Ne­ve­nom Ju­ri­com i Bo­ži­da­rom Pe­tra­čem, do­pred­sjed­ni­kom Na­ci­onal­nog od­bo­ra Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja, do­go­va­rao nji­ho­ve is­tu­pe (ili in­ter­v­jue) u ko­ji­ma bi njih dvo­ji­ca uda­ri­la po Plen­ko­vi­ću da tre­ba od­stu­pi­ti jer je po­put To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka sru­šio svo­ju Vla­du i is­pro­vo­ci­rao no­ve iz­bo­re. Ope­ra­ci­ja je pro­pa­la i pri­je ne­go li je po­če­la jer je HNS su­tra­dan na Sre­diš­njem od­bo­ru ipak pri­hva­tio ula­zak u Vla­du s HDZ-om. Mi­ro Ko­vač, oz­na­čen kao mas­ter­mind ope­ra­ci­je, sve de­man­ti­ra. – Ni­šta o to­me ne znam. Iz­gle­da da se vo­di hi­brid­ni rat – krat­ko nam je ju­čer od­go­vo­rio Ko­vač, biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i me­đu­na­rod­ni taj­nik HDZ-a, sva­liv­ši sve na rat laž­nim in­for­ma­ci­ja­ma. Ko­vač se pro­fi­li­rao kao član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ko­ji me­đu ri­jet­ki­ma kri­ti­zi­ra ili ba­rem pro­pit­ku­je po­te­ze An­dre­ja Plen­ko­vi­ća pa ni­je is­klju­če­no da je mo­žda Ko­vač oz­na­čen kao me­ta ko­ju tre­ba po­li­tič­ki eli­mi­ni­ra­ti u HDZ-u.

Čvr­sta po­zi­ci­ja, ali...

Uop­će ni­je upit­no da bi iz HDZ-a kre­nu­la la­vi­na kri­ti­ka na Plen­ko­vi­ća da ni­je us­pio pri­do­bi­ti HNS na svo­ju stra­nu pa ne ču­di da ga je net­ko imao ide­ju kri­ti­zi­ra­ti, no po­ma­lo je čud­no da se u na­vod­ni po­ku­šaj pu­ča iš­lo pre­ko Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja jer nju vo­di Ma­rio Ka­pu­li­ca, ko­ji je bio upra­vo Plen­ko­vi­ćev kan­di­dat za tu po­zi­ci­ju (i ap­so­lut­no je Plen­ko­vi­ćev čo­vjek) ka­da je bio pro­tu­kan­di­dat ta­daš­njem še­fu ute­me­lji­te­lja Mi­la­nu Ko­va­ču. Plen­ko­vi­ću je bi­lo iz­nim­no važ­no na če­lu HDZ-ovih pa­tri­jar­ha ima­ti svo­jeg čo­vje­ka jer su mu upra­vo iz Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja, ka­da je for­mi­rao Vla­du, sti­za­le kri­ti­ke na ra­čun mi­nis­tri­ce Ni­ne Obu­ljen, ko­ja je za­mi­je­ni­la do­ta­daš­njeg mi­nis­tra kul­tu­re Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, ali i Mar­ti­ne Da­lić itd. Iako je An­drej Plenković pre­ži­vio po­li­tič­ke olu­je i osvo­jio od­li­čan re­zul­tat na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, pa mu je po­zi­ci­ja u HDZ-u pri­lič­no čvr­sta, ipak ima i ne­za­do­volj­ni­ka ko­ji ni­su sret­ni rje­še­njem s HNS-om. Sve će ovi­si­ti i o sta­bil­nos­ti ko­ali­ci­je s na­rod­nja­ci­ma. Za­to sa­da pos­ta­je ključ­na ulo­ga Da­vo­ra Ive Sti­era i ka­ko će se on po­na­ša­ti u HDZ-u dok bu­de “ja­čao de­mo­kr­š­ćan­sku op­ci­ju”.

Da­vor Ivo Stier, po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a ko­ji je pod­nio os­tav­ku na sve funk­ci­je u Vla­di, i Mi­ro Ko­vač, me­đu­na­rod­ni taj­nik HDZ-a i Plen­ko­vi­ćev opo­nent

PLEN­KO­VI­ĆEV ČO­VJEK Ma­rio Ka­pu­li­ca šef je Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja i Plen­ko­vi­ćev čo­vjek pa ču­di da je na­pad na še­fa HDZ-a išao ota­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.