Po­vi­jest Bu­rić: Senj­ski usko­ci bi­li su po­put pi­ra­ta s Ka­ri­ba

HRT po­čeo sni­ma­ti se­ri­ju “Do­ba usko­ka” o po­vi­jes­ti gra­da Se­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Po­seb­no atrak­tiv­no bit će 23. i 24. lip­nja na Ja­ku­šev­cu gdje će oži­vje­ti bit­ka kod Ni­ko­po­lja iz 1396. i pad Kons­tan­ti­no­po­la 1453. Iz po­vi­jes­ne ra­di­oni­ce HRT-a i auto­ra Bo­ži­da­ra Do­ma­go­ja Bu­ri­ća sti­že nov po­vi­jes­ni spek­takl. Već je po­če­lo sni­ma­nje igra­no-do­ku­men­tar­ne se­ri­je “Do­ba usko­ka” ko­ja se ba­vi po­vi­ješ­ću Se­nja, gra­da ko­ji je go­to­vo ci­je­lo sto­lje­će pr­ko­sio ve­li­kim europ­skim si­la­ma, zbi­va­nji­ma u 16. i 17. sto­lje­ću, a u odre­đe­nim sce­na­ma se­že se i u 14. i 15. sto­lje­će. Do­ku­men­tar­ni di­je­lo­vi već su snim­lje­ni u Cam­brid­geu, Oxfor­du, na Sor­bo­ni te na sve­uči­li­šti­ma u Pam­plo­ni i Ma­dri­du sa struč­nja­ci­ma ko­ji se ba­ve po­vi­ješ­ću usko­ka, a glav­ni je do­ma­ći struč­ni su­rad­nik prof. Ne­ven Bu­dak.

Re­kons­truk­ci­ja po­ko­lja

– Senj­ske usko­ke mo­že­mo na­zva­ti hr­vat­skim pi­ra­ti­ma s Ka­ri­ba, s tom raz­li­kom da su se pus­to­lo­vi­ne ko­je na­ša se­ri­ja po­ka­zu­je do­is­ta i do­go­di­le. Ci­je­la se eki­pa ve­se­li po­čet­ku ra­da na to­me pro­jek­tu i či­nje­ni­ci da će se po­vi­jest senj­skih usko­ka usko­ro gle­da­ti po ci­je­lom svi­je­tu – re­kao je Bo­ži­dar Do­ma­goj Bu­rić, či­ji su ra­ni­ji “Hr­vat­ski kra­lje­vi” pro­da­ni u vi­še od tri­de­set dr­ža­va svi­je­ta. Sli­čan us­pjeh ima­la je i “Re­pu­bli­ka”, bi­la je no­mi­ni­ra­na i za Ve­čer­nja­ko­vu ru­žu za TV emi­si­ju go­di­ne, ko­ja se od svib­nja pri­ka­zu­je i na pro­gra­mu Vi­asat His­tory. U igra­nim sce­na­ma u se­ri­ji su­dje­lu­ju broj­ni poz­na­ti glum­ci po­put Kre­ši­mi­ra Mi­ki­ća ko­ji glu­mi Fer­di­nan­da Hab­sbur­škog, Dra­ga­na Des­po­ta, Mar­ka Cin­dri­ća, Ro­ber­ta Ugri­ne, Ne­na­da Cvet­ka te Du­ša­na Bu­ća­na ko­ji glu­mi Su­lej­ma­na. Me­đu os­ta­lim, sni­ma se i u HRT-ovu stu­di­ju An­ton Mar­ti, ali po­seb­no za­nim­lji­vo bit će na sav­skom na­si­pu po­kraj Ja­ku­šev­ca gdje se sni­ma 23. i 24. lip­nja. – Ta­mo će­mo upri­zo­ri­ti bit­ku kod Ni­ko­po­lja iz 1396. kad su Tur­ci na­bi­ja­li svo­je pro­tiv­ni­ke na ko­lac. Re­kons­tru­ira­mo ci­je­li do­ga­đaj. On­dje će se sni­ma­ti i pad Kons­tan­ti­no­po­la 1453. go­di­ne. Glav­ni je lik Meh­med Osva­jač, ko­ji je hr­vat­skoj jav­nos­ti do­bro poz­nat kao sul­tan. Su­dje­lo­vat će se­dam ko­nja­ni­ka te se­dam­de­set pet sta­tis­ta pje­ša­ka – naj­a­vi­la je pro­du­cen­ti­ca se­ri­je Ma­ri­ja Ko­sor. Za po­tre­be se­ri­je iz­ra­đe­no je oko 600 kos­ti­ma, uni­ka­tan su ruč­ni rad, a kos­ti­mo­graf­ki­nja Jas­na Zvon­ko­vić Lje­va­ko­vić ka­že da su uskoč­ki kos­ti­mi iz­ra­đe­ni pre­ma sta­rim za­pi­si­ma. U iz­ra­di je po­mo­gao i To­mis­lav Ara­li­ca, ko­lek­ci­onar i je­dan od vo­de­ćih struč­nja­ka za hr­vat­sko po­vi­jes­no oruž­je.

Iz­ra­đe­no 600 kos­ti­ma

Se­ri­jal će se sas­to­ja­ti od če­ti­ri nas­ta­va­ka – sva­ki u tra­ja­nju po 50 mi­nu­ta. U nje­go­voj iz­ra­di su­dje­lu­je is­ta eki­pa ko­ja je pri­pre­ma­la “Hr­vat­ske kra­lje­ve” i “Re­pu­bli­ku”. Uz re­da­te­lja, sce­na­ris­ta i skla­da­te­lja Bo­ži­da­ra Do­ma­go­ja Bu­ri­ća, u njoj su mon­ta­žer Du­brav­ko Pru­go­več­ki, di­rek­tor fo­to­gra­fi­je Bran­ko Ca­hun, sce­no­graf Igor Ju­ras i nad­gled­nik vi­zu­al­nih efe­ka­ta Kris­ti­jan Mr­šić. Se­ri­ja će se sni­ma­ti u ne­ko­li­ko eta­pa, ali pre­dvi­đa se da bi tre­ba­la bi­ti snim­lje­na do lje­ta 2018. go­di­ne ka­da ide u pos­t­pro­duk­ci­ju. Ako sve bu­de po pla­no­vi­ma, na HRT-u će­mo je gle­da­ti kra­jem idu­će go­di­ne. – Ko­le­ga Bo­ži­dar Do­ma­goj Bu­rić pri­hva­tio se priv­lač­ne i za­nim­lji­ve, ali iz­ra­zi­to sla­bo poz­na­te i vr­lo zah­tjev­ne te­me iz hr­vat­ske po­vi­jes­ti. S ob­zi­rom na do­sa­daš­nja is­kus­tva i eki­pu ko­ju je oku­pio, vje­ru­jem da će gle­da­te­lji do­bi­ti još jed­nu atrak­tiv­nu te­le­vi­zij­sku se­ri­ju ko­ju će po­put pret­hod­nih vi­dje­ti i pu­bli­ka di­ljem svi­je­ta za što već pos­to­ji za­ni­ma­nje – is­tak­nuo je ru­ko­vo­di­telj Odje­la za do­ku­men­tar­nu pro­duk­ci­ju HRT-a Vla­di­mir Br­nar­dić.

Emi­ti­ra­nje kra­jem 2018. Se­ri­jal će ima­ti če­ti­ri nas­tav­ka, sni­ma se do lje­ta 2018., a na HRT-u bi­smo ga tre­ba­li gle­da­ti kra­jem idu­će go­di­ne

Do­ma­goj Bo­ži­dar Bu­rić autor je i “Hr­vat­skih kra­lje­va” te “Re­pu­bli­ke”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.